Luận điệu sai trái, thù địch xuyên tạc lịch sử

Gần đây, trên trang mạng “Danlambaovn”, kẻ có bút danh Ng. Dân đã đăng tải bài viết: “Đảng cướp!”. Nội dung bài viết, cố tình xuyên tạc, phủ nhận sự thật lịch sử, nhằm xuyên tạc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, gây hoang mang dao động trong quần chúng nhân dân

 1. Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo cách mạng Việt Nam hoàn toàn không phải là sự tiếm quyền

Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, tồn tại, phát triển không vì mục đích tự thân mà vì độc lập dân tộc và hạnh phúc của nhân dân. Lãnh đạo toàn dân tộc vượt qua bao khó khăn, thử thách, đánh thắng mọi kẻ thù xâm lược, giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, vững bước trên con đường đổi mới, xây dựng CNXH. Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiền phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiền phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của dân tộc. Mục tiêu, lý tưởng của Đảng ta là đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất Tổ quốc, xây dựng xã hội dân chủ, công bằng và văn minh, nhân dân được sống trong tự do, ấm no, hạnh phúc. Thực tiễn cách mạng Việt Nam đã chứng minh, sự lãnh đạo đúng đắn, tài tình của Đảng Cộng sản Việt Nam là nhân tố có ý nghĩa quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam; ngoài lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và dân tộc Việt Nam, Đảng không có lợi ích nào khác. Sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với cách mạng Việt Nam là sự lựa chọn của lịch sử và ý nguyện của nhân dân chứ hoàn toàn không như những luận điệu của các thế lực thù địch với mục đích chống phá Đảng, Nhà nước ta, xuyên tạc, bôi nhọ lịch sử của dân tộc, khi cho rằng “Đảng Cộng sản Việt Nam là một đảng tiếm quyền….đưa đất nước, dân tộc qua bao thảm cảnh điêu linh, tang tóc”

 1. Dưới sự lãnh đạo đúng đắn, tài tình của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng đất nước đã đạt được nhiều kết quả, thành tựu to lớn

Cách đây hơn 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, ngày 02/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, đây là một mốc son chói lọi, bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc ta. Thắng lợi vẻ vang của Cách mạng Tháng Tám và sự ra đời của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa là nguồn sức mạnh to lớn, là tiền đề quan trọng để dân tộc ta liên tiếp giành thắng lợi trong các cuộc kháng chiến cứu nước vĩ đại, đánh thắng chủ nghĩa thực dân cũ và mới, hoàn thành cuộc cách mạng dân tộc, dân chủ nhân dân, đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội. Với thắng lợi này, cách mạng nước ta chuyển sang một giai đoạn mới, đưa nước ta trở thành một trong những nước đi tiên phong ở Đông Nam Á trong việc xây dựng chế độ mới – chế độ dân chủ nhân dân, tiến lên chủ nghĩa xã hội, thực hiện hoài bão, ước mơ của bao thế hệ người Việt Nam yêu nước. Sau hơn 30 năm đổi mới, từ một nước nghèo, kém phát triển, bị tàn phá nặng nề bởi chiến tranh, với chủ trương, đường lối đúng đắn, Đảng đã lãnh đạo công cuộc đổi mới toàn diện đất nước, phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đưa Việt Nam vươn lên trở thành một quốc gia đang phát triển, tăng trưởng kinh tế bình quân đạt gần 7% năm. GDP tăng gấp gần 7 lần và kim ngạch xuất khẩu tăng gấp hơn 200 lần chạm ngưỡng 400 tỷ USD. …. Vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế ngày càng được nâng cao. Những minh chứng trên đã đập tan luận điệu phản động cố tình xuyên tạc sự thật lịch sử với động cơ chia rẽ, phá hoại đoàn kết dân tộc, hạ thấp vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và những thành tựu xây dựng đất nước của nhân dân ta trong bài viết của kẻ có bút danh là Ng. Dân

Tóm lại, những luận điệu trong bài viết đã bộc lộ bản chất phản động, thiếu khách quan, cố tình bóp méo sự thật, với mục đích chống phá Đảng và Nhà Nước ta. Chúng ta cần cảnh giác và kiên quyết vạch trần âm mưu, thủ đoạn chống phá hết sức thâm độc của Ng. Dân và các thế lực thù địch ./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

18 thoughts on “Luận điệu sai trái, thù địch xuyên tạc lịch sử

 • 23 Tháng Mười Một, 2018 at 3:46 chiều
  Permalink

  Có được hòa bình như ngày hôm nay, dân tộc ta đã phải trả bằng mồ hôi, nước mắt, xương, máu, và cả tính mạng con người nên chúng ta rất thấm thía giá trị này. Ai đó, vì bất cứ lý do gì, gây mất ổn định, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc Việt Nam là có tội với đất nước, với anh linh của hàng triệu đồng bào và chiến sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

  Reply
 • 23 Tháng Mười Một, 2018 at 7:49 chiều
  Permalink

  Đảng Cộng sản Việt Nam là một Đảng “đạo đức, trí tuệ, văn minh”, người tổ chức, lãnh đạo mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Không có một đảng chính trị nào có đầy đủ uy tín, trí tuệ, bản lĩnh, kinh nghiệm thay thế Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo sự nghiệp xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

  Reply
 • 26 Tháng Mười Một, 2018 at 6:57 sáng
  Permalink

  Sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với cách mạng Việt Nam là sự lựa chọn của lịch sử và ý nguyện của nhân dân chứ hoàn toàn không như những luận điệu của các thế lực thù địch với mục đích chống phá Đảng, Nhà nước ta, xuyên tạc, bôi nhọ.

  Reply
 • 26 Tháng Mười Một, 2018 at 8:00 sáng
  Permalink

  Đảng Cộng sản Việt Nam là người tổ chức, lãnh đạo mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

  Reply
 • 26 Tháng Mười Một, 2018 at 8:10 sáng
  Permalink

  Những luận điệu trong bài viết đã bộc lộ bản chất phản động, thiếu khách quan, cố tình bóp méo sự thật, với mục đích chống phá Đảng và Nhà Nước ta

  Reply
 • 26 Tháng Mười Một, 2018 at 1:52 chiều
  Permalink

  Ở Việt Nam không có một lực lượng chính trị nào khác, ngoài Đảng Cộng sản Việt Nam, có đủ bản lĩnh, trí tuệ, kinh nghiệm, uy tín và khả năng lãnh đạo đất nước vượt qua mọi khó khăn, thử thách cam go để đưa dân tộc đến bến bờ vinh quang. Chúng ta cần cảnh giác và kiên quyết vạch trần âm mưu, thủ đoạn chống phá hết sức thâm độc của Ng. Dân và các thế lực thù địch.

  Reply
 • 26 Tháng Mười Một, 2018 at 2:22 chiều
  Permalink

  Mọi luận điệu cố tình xuyên tạc, phủ nhận sự thật lịch sử, nhằm xuyên tạc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, gây hoang mang dao động trong quần chúng nhân dân của Ng. Dân trên trang mạng “Danlambaovn” chặc chắn sẽ không lừa gạt được ai

  Reply
 • 26 Tháng Mười Một, 2018 at 2:41 chiều
  Permalink

  Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, tồn tại, phát triển không vì mục đích tự thân mà vì độc lập dân tộc và hạnh phúc của nhân dân. Đây là chân lý không gì thay đổi được

  Reply
 • 26 Tháng Mười Một, 2018 at 3:53 chiều
  Permalink

  Chúng ta cần cảnh giác và kiên quyết vạch trần âm mưu, thủ đoạn chống phá hết sức thâm độc của Ng. Dân và các thế lực thù địch .

  Reply
 • 28 Tháng Mười Một, 2018 at 6:58 sáng
  Permalink

  Chúng ta cần cảnh giác và kiên quyết vạch trần âm mưu, thủ đoạn chống phá hết sức thâm độc của Ng. Dân và các thế lực thù địch.

  Reply
 • 28 Tháng Mười Một, 2018 at 8:54 sáng
  Permalink

  Ng. Dân hay bút danh gì đi chăng nữa cũng không thể xuyên tạc được vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với Nhà nước và xã hội Việt Nam

  Reply
 • 28 Tháng Mười Một, 2018 at 9:01 sáng
  Permalink

  Bài viết của Ng.Dân hoàn toàn sai trái và phản động

  Reply
 • 28 Tháng Mười Một, 2018 at 9:10 sáng
  Permalink

  Có một sự thật ở Việt Nam là: Mọi sự thành công của Nước Việt Nam mới, là do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, khởi xướng!. Đó cũng là chân lý không thể xuyên tạc, bóp méo hoặc phủ định được!.

  Reply
 • 28 Tháng Mười Một, 2018 at 1:55 chiều
  Permalink

  Hãy tỉnh táo và cảnh giác với những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thì địch.

  Reply
 • 28 Tháng Mười Một, 2018 at 2:33 chiều
  Permalink

  Không cần đọc nội dung bài viết, chỉ cần đọc tên “Đảng cướp!” đã thấy Ng. Dân là kẻ phản động. Kẻ này cần phải trừng trị thích đáng

  Reply
 • 7 Tháng Mười Hai, 2018 at 3:08 chiều
  Permalink

  Đúng là bọn phản động, táng tận lương tâm

  Reply
 • 12 Tháng Mười Hai, 2018 at 6:59 sáng
  Permalink

  Đúng vậy, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, tồn tại, phát triển không vì mục đích tự thân mà vì độc lập dân tộc và hạnh phúc của nhân dân

  Reply
 • 13 Tháng Mười Hai, 2018 at 9:48 sáng
  Permalink

  Những lời lẽ bịa đặt vô căn cứ, cần phải loại bỏ ngay lập tức.

  Reply

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.