Luận điệu “Vơ đũa cả nắm” của Gió Bấc

Trang mạng xã hội “Rfavietnam” giật tít “Việt Nam cần một nền tư pháp tử tế” của bút danh Gió Bấc. Trong đó: Gió Bấc đã xuyên tạc tình hình tư pháp ở Việt Nam hiện nay. Với thủ đoạn đưa ra một người, một việc, một hiện tượng đơn lẻ, rồi y “vơ đũa cả nắm” cho cả một nền tư pháp nước nhà: nền tư pháp Việt Nam bị khủng hoảng. Điều đó không thể chấp nhận được, bởi lẽ:

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, nền tư pháp Việt Nam phát triển không ngừng, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Uy tín, vị thế của cơ quan tư pháp và các chức danh tư pháp ngày càng được nâng cao; nền tư pháp được xây dựng ngày càng công khai, minh bạch, chịu sự giám sát của nhân dân. Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII khẳng định: “Xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa có nhiều tiến bộ, tổ chức bộ máy nhà nước tiếp tục được hoàn thiện, hoạt động hiệu lực và hiệu quả hơn; bảo đảm thực hiện đồng bộ các quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp”[1]. Đảng Cộng sản Việt Nam cũng chỉ rõ: “Cải cách tư pháp trên một số lĩnh vực có bước đột phá. Tổ chức bộ máy của tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, cơ quan điều tra, cơ quan bổ trợ tư pháp tiếp tục được kiện toàn, chất lượng hoạt động có tiến bộ, bảo vệ tốt hơn lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của tổ chức và cá nhân; tôn trọng và bảo vệ, bảo đảm quyền con người, quyền công dân”[2].

Sau 15 năm thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa IX) về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020, theo Báo cáo Tổng kết thực hiện Nghị quyết đã cho thấy: Công tác cải cách tư pháp đã đạt được nhiều kết quả rất quan trọng; nền tư pháp nước ta đã có một bước tiến dài trong việc bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân; phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, phòng, chống tham nhũng, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, bảo đảm thực hiện quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp dưới sự lãnh đạo của Đảng. Sự phát triển không ngừng của nền tư pháp đáp ứng yêu cầu của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa thể hiện ở kết quả nổi bật, đột phá tạo hiệu quả, hiệu lực và chất lượng của các cơ quan tư pháp trong hoạt động xét xử, công tố, điều tra, thi hành án và bổ trợ tư pháp. Lực lượng thẩm phán, kiểm sát viên, điều tra viên, chấp hành viên, Luật sư lớn mạnh. Công tác giáo dục nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp, trình độ chuyên môn, kỹ năng, nghiệp vụ, ý thức trách nhiệm cho đội ngũ thẩm phán, kiểm sát viên, điều tra viên được chú trọng thường xuyên, uy tín của cán bộ tư pháp được nâng lên. Theo Báo cáo công tác nhiệm kỳ 2016-2021 của Tòa án nhân dân tối cao trình Quốc hội cũng cho thấy: Hệ thống tòa án các cấp đã giải quyết hơn 2,37 triệu vụ việc, đạt tỷ lệ 97,6%. Chất lượng xét xử tiếp tục được bảo đảm và có nhiều tiến bộ. Tỷ lệ bản án, quyết định bị hủy, sửa do nguyên nhân chủ quan hằng năm đều dưới 1,5%, đạt chỉ tiêu Nghị quyết của Quốc hội.

Như vậy, từ đánh giá của Nghị quyết và thực tiễn tình hình tư pháp nước ta là nền tư pháp được xây dựng ngày càng công khai, minh bạch, chịu sự giám sát của nhân dân. Quốc hội đổi mới và tăng cường giám sát hoạt động tư pháp thông qua báo cáo, chất vấn, giám sát chuyên đề; tòa án nhân dân thực hiện công bố bản án trên Cổng thông tin điện tử; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận đã tích cực tham gia giám sát các hoạt động tư pháp; các phương tiện thông tin đại chúng đã chủ động, tích cực trong việc tuyên truyền về hoạt động tư pháp, kịp thời thông tin góp phần làm sáng tỏ nhiều vụ, việc sai phạm, thiếu sót trong hoạt động tư pháp.

Vì thế, không thể nói nền tư pháp Việt Nam bị khủng hoảng và đổ lỗi do cán bộ “dốt” như Gió Bấc đưa ra và vì thế Việt Nam càng không có nhu cầu xây dựng “một nền tư pháp tử tế” mà y kêu gọi.

Như vậy, mưu đồ “vơ đũa cả nắm” của Gió Bấc hoàn toàn bị vạch trần, đó là những luận điệu xuyên tạc, bóp méo sự thật, là sự vu khống, là “trở lực” chính cho việc thực hiện nền tư pháp xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Mỗi người dân chúng ta cần hết sức cảnh giác không để các thế lực thù địch lừa bịp, lôi kéo như những luận điệu của Gió Bấc. Đồng thời, tin tưởng vào công cuộc đổi mới nền tư pháp nước nhà do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo và hệ thống các giải pháp đồng bộ xây dựng nền tư pháp Việt Nam theo đúng mục tiêu đã đề ra./.

[1] Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, tập I, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2021, tr.71.

[2] Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, tập I, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2021, tr.72 – tr.73.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

One thought on “Luận điệu “Vơ đũa cả nắm” của Gió Bấc

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.