Đã hiểu lầm, sai trái lại còn to mồm

Ngày 15/11/2016, trên mạng xã hội có bài Xã luận bán nguyệt san TNDL số 255, Ban Biên Tập đưa ra cái gọi là “Gấp rút hình thành một Liên minh Dân tộc. Bài viết phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, kêu gọi đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập.

Chúng ta ai cũng biết rằng, đã có kẻ “cõng rắn cắn gà nhà” tung ra và cổ súy cho các luận điệu phản động đó rồi, cho nên không cần phải tốn nhiều thì giờ, giấy mực để tranh luận điều đó. Chỉ cần nhắc lại với Ban Biên Tập và tất cả những kẻ cơ hội, phản động thấy rằng, trong lịch sử cách mạng Việt nam, có thời kỳ đã tồn tại 3 đảng, song chỉ duy nhất Đảng Cộng sản do lãnh tụ Hồ Chí Minh sáng lập và lãnh đạo đã được nhân dân tin cậy, giao phó cho sứ mệnh lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Với mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vì cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc của nhân dân. Ngoài lợi ích của giai cấp công nhân, người dân lao động và dân tộc Việt Nam, Đảng Cộng sản Việt Nam không có lợi ích nào khác.

Ở Việt Nam, sự lãnh đạo duy nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam từ khi ra đời đến nay là sự lựa chọn khách quan của lịch sử; do nhân dân ta lựa chọn từ chính những trải nghiệm trong lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc và sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự nghiệp cách mạng ở nước ta đã đem lại những quyền cơ bản nhất cho quốc gia, dân tộc và toàn thể nhân dân. Đó là độc lập, tự do cho dân tộc; là quyền tự quyết dân tộc, quyền bình đẳng với mọi quốc gia, dân tộc khác trong việc lựa chọn con đường phát triển của đất nước; là quyền tự do lập hiến và lập pháp, lựa chọn và xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, mọi đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam đều tiếp thu ý kiến xây dựng của các tổ chức chính trị – xã hội, của các đoàn thể, lắng nghe, đóng góp ý kiến của mọi tầng lớp nhân dân.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa đã giành thắng lợi. Đó là, Cách mạng Tháng Tám thành công năm 1945; chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” năm 1954; tiến hành cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, đưa giang sơn về một mối năm 1975. Từ năm 1986 tới nay, sự nghiệp đổi mới đất nước do Đảng khởi xướng và lãnh đạo, cách mạng Việt Nam vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách và giành được những thắng lợi to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Những thành tựu đó là bằng chứng không thể bác bỏ.

Hiện nay, Đảng và nhân dân ta quyết tâm thực hiện mục tiêu: “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”,  đây là nguyên tắc đảm bảo cho Đảng ta tiếp tục hoàn thành sứ mệnh lãnh đạo Nhà nước và xã hội, thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa thời kỳ mới. Kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội – con đường duy nhất đúng, đảm bảo cho Việt Nam có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc. Đó là sự lựa chọn khách quan, hợp quy luật của lịch sử phát triển dân tộc Việt Nam. Hơn nữa, Đảng Cộng sản Việt Nam đang quyết tâm xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong trong sạch, vững mạnh, ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, lãng phí, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, phòng chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Như vậy, chiêu trò của Ban Biên Tập để tuyên truyền những luận điệu phản động, kích động chống phá Đảng, Nhà nước, cho dù chúng có mưu mô, xảo trá, quỷ quyệt đến đâu cũng bị lật tẩy. Cán bộ, đảng viên và nhân dân ta luôn tin tưởng vào sự thắng lợi của công cuộc đổi mới do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

One thought on “Đã hiểu lầm, sai trái lại còn to mồm

  • 10 Tháng Chín, 2018 at 10:31 sáng
    Permalink

    Việc quy định Đảng lãnh đạo Nhà nước và xã hội không chỉ là tư tưởng xuyên suốt, nhất quán để khẳng định vị trí, vai trò độc tôn lãnh đạo của Đảng, mà còn là một nguyên tắc bất di bất dịch của cách mạng Việt Nam, phù hợp với thể chế chính trị-xã hội mà Việt Nam đã lựa chọn.

    Reply

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.