Một sự phê phán mù quáng

Hội nghị Trung ương 8, khóa XII của Đảng đã giới thiệu đồng chí Tổng Bí thư để Quốc hội bầu giữ chức Chủ tịch nước với số phiếu 100%, Nguyễn Ngọc Già đã giật tít bài: “Nhất thể hóa – Một lầm lẫn tai hại!” đăng trên Danlambao. Thông qua cách đặt vấn đề trong bài viết, mọi người đều nhận rõ bản tính của Y là luôn hằn học với Tổ quốc, với sự phát triển của đất nước. Với nội dung đầy dụng ý, không có mục đích nào khác là chống lại Đảng, Nhà nước Việt Nam. Đây là kẻ “bồi bút” rắp tâm phản bội lại lợi ích quốc gia, dân tộc và phản bội cả truyền thống gia đình, dòng họ của Y.

Trong tình hình hiện nay, ai cũng biết, việc Tổng Bí thư giữ chức vụ Chủ tịch nước sẽ tăng cường sức mạnh của Đảng Cộng sản Việt Nam, củng cố vai trò lãnh đạo Nhà nước và xã hội của Đảng. Do vậy, các thế lực chống đối luôn tìm mọi cách chóng phá, trong đó Nguyễn Ngọc Già là một minh chứng. Song Nguyễn Ngọc Già cần biết:

Một là, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn lấy chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm kim chỉ nam cho mọi hoạt động của Đảng và Nhà nước. Trong quá trình vận dụng, Đảng luôn có sự kế thừa, phát triển cho phù hợp với tình hình mới, nhất là trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa hiện nay.

Hai là, mọi chủ trương, đường lối của Đảng, mọi vấn đề về phát triển kinh tế – xã hội của đất nước, đều xuất phát từ lợi ích của nhân dân và luôn lấy “dân là gốc”.

Ba là, tăng cường, củng cố sức mạnh của Đảng, đi đôi với nâng cao uy tín và hiệu quả lãnh đạo của Đảng, đồng thời, luôn kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Đảng Cộng sản Việt Nam luôn thực hiện mục tiêu, lý tưởng vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân. Đảng không bao giờ tự biến mình thành một đảng “độc tài”, “toàn trị”. Đảng Cộng sản Việt Nam lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản của Đảng; nguồn sức mạnh to lớn của Đảng bắt nguồn chính từ duy trì mối quan hệ gắn bó mật thiết với nhân dân; thực hành rộng rãi dân chủ đi đôi với chấp hành kỷ luật tự giác, nghiêm minh.

Bốn là, phát huy dân chủ, tạo cơ chế cho phản biện xã hội phát triển; tăng cường hiệu quả hoạt động giám sát từ nhân dân. Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn xác định: Chế độ dân chủ ở nước ta, mà trong đó quyền lực chính trị – xã hội thuộc về nhân dân; là chế độ bảo đảm quyền làm chủ trên thực tế của nhân dân trong đời sống kinh tế, chính trị, xã hội, văn hóa, tinh thần, được phát huy cao độ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, dưới sự lãnh đạo của Đảng và sự quản của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Quyền làm chủ của nhân dân không chỉ thể hiện trong các văn bản Hiến pháp, pháp luật, mà ngày càng được thể hiện sinh động trong cuộc sống hàng ngày. Gần 90 năm qua, nhân dân Việt Nam đã khắc phục muôn vàn khó khăn, đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, giành được nhiều thành tựu quan trọng có ý nghĩa lịch sử, được cộng đồng quốc tế công nhận. Nguyên nhân quan trọng nhất làm nên những thắng lợi đó là do nhân dân ta có một nền dân chủ thực sự dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Điều đó không ai có thể chối cãi được.

Năm là, thực tiễn cho thấy, thời điểm hiện nay đã hội tụ đủ yếu tố để có thể bầu Tổng Bí thư giữ chức vụ Chủ tịch nước. Từ những phân tích trên, có thể thấy Tổng Bí thư giữ chức vụ Chủ tịch nước là một giải pháp, một hướng đi phù hợp, được nhân dân đồng tình ủng hộ

Thử hỏi nếu Nguyễn Ngọc Già có trách nhiệm thực sự với Tổ quốc thì Y đâu có phê phán mù quáng như vậy? Với luận điệu kích động, chia rẽ và vu khống luôn là chủ đạo trong tâm trí của Y thì làm sao Y có tình yêu đối với Tổ quốc, làm sao mà có trách nhiệm thực sự.

Như vậy, luận điệu trong bài viết của Nguyễn Ngọc Già chỉ là trò lừa bịp, bỉ ổi, chúng ta cần cảnh giác, cần phải vạch trần rõ bản chất của Y. Với chiêu trò, luận điệu đầy tính chất hằn học, phản động của Nguyễn Ngọc Già, dù dưới nhiều chiêu trò khác nhau, dù có xảo trá, quỷ quyệt đến đâu thì Y cũng bị lật tẩy trước tinh thần cảnh giác của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta. Mỗi cán bộ, đảng viên, nhân dân ta hãy cảnh giác, không bị kẻ xấu lừa bịp và tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng ta, ra sức bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, thực hiện mục tiêu: dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

22 thoughts on “Một sự phê phán mù quáng

 • 27 Tháng Mười, 2018 at 9:35 chiều
  Permalink

  Luận điệu trong bài viết của Nguyễn Ngọc Già chỉ là trò lừa bịp, bỉ ổi, chúng ta cần cảnh giác

  Reply
 • 29 Tháng Mười, 2018 at 8:00 sáng
  Permalink

  Hoàn toàn đồng ý với tác giả. Luận điệu trong bài viết của Nguyễn Ngọc Già chỉ là trò lừa bịp, bỉ ổi, chúng ta cần cảnh giác, vạch trần rõ bản chất của y.

  Reply
 • 29 Tháng Mười, 2018 at 9:27 sáng
  Permalink

  Tổng Bí thư làm Chủ tịch nước đáp ứng nguyện vọng của nhân dân, phù hợp với xu thế quốc tế và được kỳ vọng sẽ mang lại nhiều lợi ích cho đất nước.Luận điệu trong bài viết của Nguyễn Ngọc Già chỉ là những định kiến cá nhân, hẹp hòi. Bản chất của Nguyễn Ngọc Già là đưa ra những luận điệu vu khống, xuyên tạc để chống phá Đảng, Nhà nước. Hành vi của Nguyễn Ngọc Già cần phải bi lên án, bác bỏ.

  Reply
 • 29 Tháng Mười, 2018 at 9:37 sáng
  Permalink

  những luận điệu của Nguyễn Ngọc Già chỉ là chiêu trò “chọc gậy bánh xe” mà thôi!

  Reply
 • 29 Tháng Mười, 2018 at 10:44 sáng
  Permalink

  Việc Tổng Bí thư giữ chức vụ Chủ tịch nước rất hợp với ý Đảng, lòng dân!. Những luận điệu xuyên tạc của Nguyễn Ngọc Già chẳng ai thèm tin theo!.

  Reply
 • 29 Tháng Mười, 2018 at 1:01 chiều
  Permalink

  Đúng như bài viết đã đề cập, chúng ta cần hết sức cảnh giác với những thủ đoạn xuyên tạc, kích động của những người không tốt, làm ảnh hưởng đến lợi ích quốc gia – dân tộc.

  Reply
 • 29 Tháng Mười, 2018 at 2:42 chiều
  Permalink

  Chúng ta luôn tin tưởng với những quyết sách đúng, trúng của Đảng, Nhà nước ta trong mọi hoạt động cách mạng của mình.

  Reply
 • 30 Tháng Mười, 2018 at 7:42 sáng
  Permalink

  Tổng Bí thư giữ chức vụ Chủ tịch nước là một giải pháp, một hướng đi phù hợp, được nhân dân đồng tình ủng hộ

  Reply
 • 30 Tháng Mười, 2018 at 9:45 sáng
  Permalink

  Luận điệu lừa bịp, bỉ ổi của Nguyễn Ngọc Già đã cho thấy bản chất phản động của Y

  Reply
 • 30 Tháng Mười, 2018 at 1:28 chiều
  Permalink

  Tổng Bí thư giữ chức vụ Chủ tịch nước trong tình hình hiện nay là xu thế khách quan của chính trị thế giới.

  Reply
 • 31 Tháng Mười, 2018 at 8:27 sáng
  Permalink

  Nguyễn Ngọc Già chỉ là trò lừa bịp, bỉ ổi, chúng ta cần cảnh giác, cần phải vạch trần rõ bản chất của Y.

  Reply
 • 31 Tháng Mười, 2018 at 9:15 sáng
  Permalink

  Mấy luận điệu của Nguyễn Ngọc Già chỉ đủ để đánh lừa con cháu của y

  Reply
 • 31 Tháng Mười, 2018 at 2:08 chiều
  Permalink

  Tay viết Nguyễn Ngọc Già chỉ kiếm cớ để chửi bới cho thỏa mãn nhu cầu cần phải chửi bới một cái gìđấy của Y thôi .

  Reply
 • 2 Tháng Mười Một, 2018 at 7:21 sáng
  Permalink

  Với luận điệu kích động, chia rẽ và vu khống, chống phá Đảng, Nhà nước ta, Nguyễn Ngọc Già đã lộ diện bản chất của tên phản động. Chúng ta phải cảnh giác và kiên quyết đấu tranh bác bỏ những luận điệu xuyên tạc của Nguyễn Ngọc Già.

  Reply
 • 5 Tháng Mười Một, 2018 at 8:50 sáng
  Permalink

  LUẬN ĐIÊU CỦA HẮN THỂ HIỆN SỰ NGÂY NGÔ VỀ CHÍNH TRỊ THIẾU HIỂU BIẾT VÀ KHÔNG NGOÀI MỤC ĐÍCH CHIA RẼ, CHỐNG PHÁ SỰ ĐOÀN KẾT, THỐNG NHẤT TRONG ĐẢNG

  Reply
 • 6 Tháng Mười Một, 2018 at 8:19 sáng
  Permalink

  Sự suy diễn của Nguyễn Ngọc Già là vô căn cứ. Trình phân tích của Già còn non lắm, có vẻ như là nó tỉ lệ nghịch với cái tên “Già” của ông ta.

  Reply
 • 6 Tháng Mười Một, 2018 at 10:01 chiều
  Permalink

  Những kẻ như Nguyễn Ngọc Già chỉ chuyên rình mò, chộp giật những hiện tượng, những sự kiện của xã hội để tuyên truyền, xuyên tạc, thổi phồng nhằm hướng lái dư luận hiểu sai bản chất của vấn đề, một việc làm hết sức nguy hiểm cần phải được đấu tranh và bác bỏ.

  Reply
 • 7 Tháng Mười Một, 2018 at 9:10 sáng
  Permalink

  Luận điệu của Nguyễn Ngọc Già chỉ là trò lừa bịp, bỉ ổi. Chúng ta cần cảnh giác, cần phải vạch trần, đấu tranh và bác bỏ.

  Reply
 • 8 Tháng Mười Một, 2018 at 2:25 chiều
  Permalink

  Theo tôi, tổng Bí thư giữ chức vụ Chủ tịch nước sẽ tăng cường sức mạnh của Đảng Cộng sản Việt Nam, củng cố vai trò lãnh đạo Nhà nước và xã hội của Đảng.

  Reply
 • 8 Tháng Mười Một, 2018 at 2:26 chiều
  Permalink

  Hoàn toàn đồng ý với tác giả: Với chiêu trò, luận điệu đầy tính chất hằn học, phản động của Nguyễn Ngọc Già, dù dưới nhiều chiêu trò khác nhau, dù có xảo trá, quỷ quyệt đến đâu thì Y cũng bị lật tẩy trước tinh thần cảnh giác của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta.

  Reply
 • 8 Tháng Mười Một, 2018 at 2:30 chiều
  Permalink

  chúng ta cần nhìn rộng ra thế giới, người đứng đầu đảng cầm quyền các nước luôn là người đứng đầu chính phủ hoặc là nguyên thủ quốc gia hoặc giữ cả hai chức vụ. Đây là tập quán chính trị và thông lệ thế giới. Việc Tổng bí thư Đảng đồng thời là Chủ tịch nước cũng là việc tự nhiên, hợp ý Đảng, lòng dân, được nhân dân hoan nghênh. Luận điệu của Nguyễn Ngọc Già chỉ là trò lừa bịp, bỉ ổi. Chúng ta cần cảnh giác, cần phải vạch trần, đấu tranh và bác bỏ

  Reply
 • 14 Tháng Mười Một, 2018 at 7:20 sáng
  Permalink

  Luận điệu trong bài viết của Nguyễn Ngọc Già chỉ là trò lừa bịp, bỉ ổi, chúng ta cần cảnh giác, cần phải vạch trần rõ bản chất của Y.

  Reply

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.