Một tâm hồn đồi bại, đáng ghê tởm

Trong khi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đang chung sức, đồng lòng xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp, dân chủ, văn minh. Ấy vậy mà vẫn còn có những kẻ cố tình không thừa nhận, hằn học, kích động và xuyên tạc đủ điều, không chỉ thể hiện những lời lẽ độc địa mà cả một tâm hồn đồi bại trong sự xuyên tạc lịch sử và hạ thấp bản lĩnh văn hóa, tâm hồn con người và dân tộc Việt Nam. Tác giả của bài viết “Cùng nhau dệt lại tấm thảm tâm hồn” với bút danh Trần Quốc Việt là một trong những người như vậy.

Đọc kỹ những lời lẽ cay độc, lẫn tìm hiểu thêm những bài mà ông Việt viết, phát tán dày đặc trên mạng những năm qua thì thấy rõ, tuy là một người có học, nhưng tâm hồn ông ta chứa chất sự thù hận, đồi bại về văn hóa lẫn đạo đức thì không thể nào có thể mở lòng mà kêu gọi mọi người “dệt lại tấm thảm tâm hồn” được đâu… Sự đồi bại về văn hóa và đạo đức của ông Việt – thuộc nhóm người phản động đang đấu tranh cho cái gọi là “độc lập, tự do và dân chủ” ở hải ngoại, thể hiện rõ trên những vấn đề sau:

 1. Cố ý đánh đồng chủ nghĩa phát xít với chủ nghĩa cộng sản.

Lịch sử cho thấy, chủ nghĩa phát xít ra đời đầu những năm 20 thế kỷ XX ở châu Âu, châu Á, điển hình là ở Đức, Ý, Tây Ban Nha, Nhật Bản… Về bản chất, nó là một bộ phận cấu thành của chủ nghĩa tư bản, nảy sinh trong lòng xã hội tử bản chủ nghĩa ở giai đoạn chủ nghĩa đế quốc và chủ nghĩa quân phiệt, mà trực tiếp là sự phản ứng trước cuộc tổng khủng hoảng kinh tế và chính trị của thế giới tư bản, cuộc cạnh tranh giữa các nước tư bản “trẻ” với các nước tư bản “già” về tài nguyên, thuộc địa và thị trường, mà kết quả quan trọng nhất là thắng lợi của cuộc Cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng Mười Nga 1917. Khi ra đời, chủ nghĩa phát xít đã biến thành kẻ thù điên cuồng và nguy hiểm nhất của toàn thể loài người tiến bộ và trước hết là của phong trào công nhân quốc tế. Là hệ quả của chủ nghĩa đế quốc, nó không chỉ tìm cách tận diệt phong trào công nhân và phong trào cộng sản, tiến công hòng tiêu diệt Nhà nước Xô viết mà còn quay lại tiến công các nước đế quốc, thế giới tư bản ở Tây Âu, chiếm lại hệ thống thuộc địa khắp toàn cầu, gây nên cuộc chiến tranh thế giới thứ II và nạn diệt chủng tàn bạo và thảm khốc nhất trong lịch sử nhân loại.

Hệ tư tưởng của chủ nghĩa phát xít là một mớ hỗn độn những tư tưởng phản động nhất vay mượn từ các phong trào bảo thù trước kia, được thêm thắt bằng một số khẩu hiệu xã hội có tính chất mị dân. Đặc trưng của nó là chủ nghĩa chống cộng cực đoan, phủ nhận chủ nghĩa nhân đạo, là chủ nghĩa sô-vanh, tán dương sự quy định toàn diện đối với đời sống xã hội và chế độ gia trưởng về mặt nhà nước. Chủ nghĩa phân biệt chủng tộc là đỉnh cao và biểu hiện cực đoan nhất của chủ nghĩa phát xít.

Là người có học, không lẽ ông Việt lại thiếu cái tri thức lịch sử phổ thông đơn giản này mà trẻ em khắp toàn cầu đã học từ bậc trung học. Tại sao ông lại cố tình gán ghép các tội ác đặc trưng chống nhân loại, hại loại người của chủ nghĩa phát xít – con đẻ của thế giới tư bản và chủ nghĩa đế quốc đó cho chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản. Chủ nghĩa cộng sản không chỉ là khát vọng tư tưởng mà còn là một giá trị tốt đẹp nhất của nhân loại. Những gì loài người mơ ước cho những lý tưởng tốt đẹp và dũng cảm đấu tranh vì nó trong hàng chục thế kỷ qua đó là chủ nghĩa cộng sản. Chỉ có điều, hiện thực của chủ nghĩa cộng sản chưa thể chiến thắng hoàn toàn những nguồn gốc sâu sa tạo ra chủ nghĩa phát xít đó là chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa đế quốc khắp toàn cầu hiện nay mà thôi. Lời vu cáo, bịp bợm mọi người về nguồn gốc và hậu quả của chủ nghĩa đế quốc, gán ghép xuyên tạc và quy kết những tội ác của chủ nghĩa phát xít cho chủ nghĩa cộng sản đó là những luận điệu thường thấy của những kẻ bênh vực chủ nghĩa tư bản và chống cộng thời hiện đại. Tội xuyên tạc lịch sử, văn hóa nhân loại này thật là sự bịa đặt chơ chẽn, phản văn hóa, mà ông Việt là một tội danh trong đó sẽ được lịch sử thế giới và Việt Nam phán xét.

 1. Xuyên tạc vai trò quần chúng nhân dân trong đấu tranh cách mạng, thực hiện mục tiêu, lý tưởng – chống áp bức, bóc lột, bất công.

Cách mạng là sự thay cũ đổi mới, hơn nữa sự nghiệp cách mạng bao giờ cũng là của quần chúng. Trong đó, cách mạng xã hội chủ nghĩa là ngày hội của quần chúng và là cuộc cách mạng vĩ đại nhất trong lịch sử do chính quần chúng nhân dân sáng tạo nên. Đây là vấn đề thực tiễn, là vấn đề có tính quy luật không thể thay đổi, xuyên tạc, bịa đặt, tạo dựng được, nhất là đối với những người có học thức, hiểu biết hay tham gia vào cuộc cách mạng đó.

Cũng như bao cuộc cách mạng khác, vấn đề giành và giữ chính quyền là vấn đề quan trọng nhất của cách mạng xã hội chủ nghĩa. Song đây là một cuộc cách mạng có tính chất đặc biệt, không chỉ lật đổ chính quyền của giai cấp thống trị cũ, lỗi thời, lạc hậu, mà còn ở lật đổ hoàn toàn chính quyền của các giai cấp bóc lột và thống trị xã hội từ khi xã hội loài người có giai cấp và nhà nước đến nay. Nó thiết lập, giữ gìn và tăng cường sức mạnh của chính quyền nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Ở đó, nhân dân là người chủ đích thực của xã hội; tiến tới xây dựng một xã hội tự do, dân chủ, bình đẳng, nhân văn, tiến bộ vì con người, không còn chế độ áp bức, người bóc lột người như các chế độ nhà nước trước đây.

Chính vì tính chất triệt để và cách mạng đó, cách mạng không chỉ cần đến một lực lượng động đảo quần chúng nhân dân tham gia, mà quần chúng nhân dân tham gia cũng tự yêu cầu mình phải có tinh thần triệt để cách mạng nhất. Những mục tiêu, lý tưởng, tinh thần, lực lượng và sự tổ chức của nhân dân bao giờ cũng được thể hiện và quy tụ ở chính tổ chức của nó trong cách mạng xã hội chủ nghĩa – chính đảng cộng sản. Nhờ có Đảng Cộng sản lãnh đạo, dẫn dắt mà phong trào nhân dân và phong trào cách mạng xã hội chủ nghĩa mới đi đến thắng lợi, mục tiêu, ước vọng ngàn đời của nhân dân mới thực hiện được. Vì vậy, sự tự giác, tự nguyện, tham gia sâu rộng của nhân dân vào cách mạng, vai trò tổ chức, lãnh đạo của Đảng Cộng sản không chỉ là quy luật tất yếu dẫn đến thắng lợi mà còn là nét văn hóa đặc sắc của cách mạng xã hội chủ nghĩa… Sự phủ nhận, xuyên tạc lịch sử vai trò của nhân dân trong lịch sử cách mạng xã hội chủ nghĩa chính là sự phủ nhận hoàn toàn những giá trị văn hóa cách mạng của nhân loại mà những kẻ thù địch với nhân dân hay tuyên truyền, bịa đặt và tạo dựng, trong đó ông Việt là một người như vậy.

 1. Coi thường, hạ thấp trình độ văn hóa, sự hiểu biết về lịch sử dân tộc của nhân dân Việt Nam và đồng bào có đạo.

Hiện nay, nhân dân nói chung, đồng báo có đạo ở nước ta nói riêng đều nhận rõ những đổi thay lớn lao của đất nước ta từ ngày có Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo đất nước ta, nhân dân ta đến nay. Lịch sử đất nước hơn 70 năm qua là lịch sử giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa dựng nước và giữ nước hào hùng của dân tộc. Nhân dân ta không chỉ kiên cường đứng lên kháng chiến chống thực dân, đế quốc xâm lược thắng lợi, giành lại độc lập, thống nhất cho Tổ quốc, mà còn đẩy mạnh công cuộc đổi mới, xây dựng đất nước ngày càng phát triển giàu mạnh, đời sống kinh tế, văn hóa, tinh thần nhân dân ngày càng phát triển, ấm no, hạnh phúc hơn; đất nước ngày càng hội nhập quốc tế sâu rộng. Không chỉ các hoạt động văn hóa, xã hội ngày càng tiến bộ, bắt nhịp với đời sống văn hóa của nhân loại, mà cả đời sống văn hóa, tinh thần của đồng bào có đạo đều được Đảng, Nhà nước, Chính phủ và các đoàn thể xã hội của đất nước, các tổ chức thế giới và khu vực cùng chăm lo. Đồng bào có đạo không chỉ nêu cao đức kính Chúa, thờ Phật mà còn tham gia tích cực, góp phần to lớn vào công cuộc phát triển kinh tế, nâng cao đời sống văn hóa, xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. “Sống tốt đời, đẹp đạo” không chỉ là khẩu hiệu mà còn là phương châm hành động của đồng bào và các tổ chức tôn giáo. Đạo đức xã hội nói chung và đạo đức tôn giáo nói riêng đều hòa hợp và thống nhất vì mục tiêu phát triển con người và đất nước Việt Nam, được nhân dân trong nước và bè bạn quốc tế ghi nhận.

Sự tiến bộ không ngừng về mọi mặt của đất nước và hiểu biết toàn diện về văn hóa, xã hội, đời sống của nhân dân ta trên con đường đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội là một sự thực, không thể xuyên tạc, bịa đặt và hạ thấp. Văn hóa ứng xử với lịch sử, văn hóa nhân loại nói chung và với lịch sử của dân tộc Việt Nam đòi hỏi chúng ta phải chung sức, chung lòng, phát huy sự đồng thuận, khắc phục khó khăn, trở lực, đưa đất nước và con người Việt Nam ngày càng trở nên giàu mạnh, tự do và hạnh phúc… Có học thức mà thiếu văn hóa ứng xử, nhân danh văn hóa mà tiêm nhiễm những tư tưởng sai trái, độc hại, phản văn hóa, sai lịch sử, làm lụi tàn ý chí và tâm hồn nhân dân Việt Nam đó là thủ đoạn thường thấy của những kẻ đồi bại về tư tưởng, văn hóa, đạo đức, mà ông Trần Quốc Việt là một điển hình./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

3 thoughts on “Một tâm hồn đồi bại, đáng ghê tởm

 • 23 Tháng Mười Một, 2015 at 12:41 sáng
  Permalink

  thôi, các bạn có nói với tên này cũng bằng thừa, hơn nữa dân ta cũng chẳng thèm đọc bài của hắn đâu. Ngay cái tựa đề bài viết hắn đã nói rõ rồi, đã “dệt lại” há chẳng phải là làm lại theo ý muốn chủ quan của hắn sao. Vậy nên cũng thật dễ hiểu tại sao hắn lại đánh đồng chủ nghĩa phát xít và chủ nghĩa cộng sản, lại xuyên tạc vai trò của quần chúng nhân dân trong lịch sử, lại hạ thấp, coi thường hiểu biết trình độ văn hóa của dân tộc, và hắn làm thế với dụng ý gì. chắc chắn là chẳng ai “cùng” đâu, thay vì ngồi “dệt lại” cho thỏa mãn màn tự sướng của bản thân, thì nên ra ngoài lao động và làm việc cùng quần chúng nhân dân cho mở mắt, sáng lòng rồi nói gì thí nói.

  Reply
 • 23 Tháng Mười Một, 2015 at 8:17 sáng
  Permalink

  Sự cố ý đánh đồng chủ nghĩa cộng sản với chủ nghĩa phát xít là một hành động ghê tởm, vô liêm sỉ của Trần Quốc Việt. Thế kỷ XX đã chứng kiến sự ra đời của một chế độ mới, chế độ xã hội chủ nghĩa – giai đoạn đầu của chủ nghĩa cộng sản- đã cứu nguy cho cả loài người thoát khỏi thảm họa phát xít. Đây là vấn đề lịch sử không thể thay đổi, xuyên tạc, bịa đặt, hay cố tình đánh đồng, nhất là đối với những người có học thức, hiểu biết hay trực tiếp sống thời đó. Lời vu cáo, bịp bợm, cố ý gán ghép, xuyên tạc và quy kết những tội ác của chủ nghĩa phát xít cho chủ nghĩa cộng sản đó là những luận điệu thường thấy của những kẻ bênh vực chủ nghĩa tư bản và chống cộng thời hiện đại./.

  Reply
 • 1 Tháng Mười Hai, 2015 at 1:19 sáng
  Permalink

  Đọc kỹ những lời lẽ cay độc, lẫn tìm hiểu thêm những bài mà ông Việt viết, phát tán dày đặc trên mạng những năm qua thì thấy rõ, tuy là một người có học, nhưng tâm hồn ông ta chứa chất sự thù hận, đồi bại về văn hóa lẫn đạo đức thì không thể nào có thể mở lòng mà kêu gọi mọi người “dệt lại tấm thảm tâm hồn” được đâu… Sự đồi bại về văn hóa và đạo đức của ông Việt – thuộc nhóm người phản động đang đấu tranh cho cái gọi là “độc lập, tự do và dân chủ” ở hải ngoại

  Reply

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.