MƯU ĐỒ HÈN HẠ CỦA PHẠM VĂN

Tiếp tục chiêu bài lợi dụng những “sự kiện” hay vấn đề “nhạy cảm” để hô hào, kích động chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Gần đây, nhân sự kiện người dân ở Hồng Kông biểu tình đòi xóa dự luật dẫn độ, ngày 26.06.2019 trên trang mạng danlambaovn.blogspot.com, phần tử phản động Phạm Văn có bài viết “Nhân văn – Cội nguồn cảm xúc và suy tư mới”. Nội dung bài viết mang đầy tính quy chụp, thiếu khách quan, phản động với mục đích phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng đối với cách mạng Việt Nam; xuyên tạc mối quan hệ nhân dân với Đảng khi cho rằng: “Hiện nay chế độ cộng sản độc tài toàn trị vẫn đang thực hiện sự cai trị nhân dân, là sự tiếp tục của chế độ quân chủ xưa kia” hay “Thực ra, chế độ cộng sản, nhất là cộng sản giả hiệu hiện nay rất coi thường, thậm chí khinh bỉ người dân”. Tiếp đến, Phạm văn quy kết rằng: “…Vì không có lăng lực thực sự quản lý đất nước cho nên chúng cai trị bằng sự dối trá và bạo lực và bị chi phối bởi ngoại bang, hèn hạ…” Với những luận điệu xuyên tạc, phản khoa học và quy kết vô căn cứ, Phạm Văn đã hiện nguyên hình là kẻ phản động, với mưu đồ hèn hạ bởi:

1. Mỗi người dân Việt Nam, ai cũng nhận thức rõ rằng, sự ra đời và lãnh đạo cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam là đúng đắn, phù hợp với quy luật của lịch sử và nguyện vọng của nhân dân.

Đảng Cộng sản Việt Nam ngay từ khi mới ra đời đã giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, đứng ra đảm nhận trọng trách lãnh đạo dân tộc đứng lên đấu tranh chống áp bức, bóc lột, và xâm lược của chủ nghĩa thực dân, đế quốc, đem lại quyền sống, quyền tự do, quyền mưu cầu hạnh phúc cho quảng đại quần chúng nhân dân lao động. Chính sự kiên định giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, kiên định với mục tiêu đi theo con đường chủ nghĩa xã hội, kiên trì lý luận Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo, đưa cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này qua thắng lợi khác. Đó là Cách mạng tháng Tám 1945, Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ 1954, Đại thắng Mùa Xuân 1975. Những mốc son lịch sử đó đã cho thấy rõ tư tưởng của Đảng đã thực sự hòa quyện với lòng dân, với tinh thần, nguyện vọng và ý chí quyết tâm của toàn thể dân tộc.

Vai trò của Đảng cộng sản Việt Nam đối với đất nước không những không giảm đi mà ngày càng tăng lên. Sau hơn 30 năm Đảng lãnh đạo sự nghiệp đổi mới, đất nước đã ra khỏi khủng hoảng kinh tế – xã hội và tình trạng kém phát triển, trở thành nước đang phát triển có thu nhập trung bình. Kinh tế tăng trưởng khá; chính trị – xã hội ổn định; quốc phòng, an ninh được tăng cường; quan hệ đối ngoại ngày càng mở rộng và đi vào chiều sâu; vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế được nâng cao. Những thành tựu trên đây đã khẳng định đường lối lãnh đạo đất nước của Đảng Cộng sản Việt Nam là đúng đắn, phù hợp, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân trong xã hội mà không một ai, không thế lực thù địch nào có thể xuyên tạc, phủ nhận.

2. Thực tiễn đã chứng minh Đảng Cộng sản Việt Nam luôn tôn trọng, bảo đảm quyên và lợi ích chính đáng của mọi người dân.

Từ ngày thành lập đến nay, Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn bảo đảm quyền con người và quyền dân chủ. Bản Tuyên ngôn độc lập do Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc trong ngày khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hoà đã khẳng định: “Tất cả mọi người sinh ra có quyền bình đẳng, tạo hoá cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được. Trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc”. Thực tế, việc khẳng định quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân đã được thể hiện rất rõ trong các bản Hiến pháp của Việt Nam trong các năm 1946, 1959, 1980, 1992, 2013. Điều 14, Hiếp pháp 2013 đã khẳng định: “Ở nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, các quyền con người, quyền công dân về chính trị, dân sự, kinh tế, văn hóa, xã hội được công nhận, tôn trọng, bảo vệ, bảo đảm theo Hiến pháp và pháp luật”. Hiện nay, Việt Nam tham gia hầu hết các điều ước quốc tế về quyền con người như: Công ước quốc tế về loại trừ các hình thức phân biệt chủng tộc năm 1965; Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị năm 1966; Công ước về quyền trẻ em năm 1989; Công ước về quyền của người khuyết tật năm 2006 vv… Điều đó đã khẳng định quyền tự do, dân chủ của người dân luôn được Đảng, Nhà nước ta quan tâm, tôn trọng.

Thực tiễn ở Việt Nam cho thấy, mọi đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước đều vì lợi ích của nhân dân, có sự tham gia ý kiến của nhân dân, thực hiện “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”. Nhân dân lao động là chủ thể mọi quyền lực; quyền lợi, nghĩa vụ, quyền hạn và trách nhiệm; cống hiến và hưởng thụ luôn gắn bó chặt chẽ với nhau. Ngày 18/01/2018, Bộ Ngoại giao Việt Nam công bố sách trắng về bảo vệ và thúc đẩy quyền con người tại Việt Nam với phiên bản tiếng Việt, tiếng Anh và tiếng Pháp. Cuốn sách trắng “Bảo vệ và thúc đẩy quyền con người ở Việt Nam” và khẳng định xuyên suốt chiều dài lịch sử, Việt Nam đã không ngừng đấu tranh vì các quyền tự do cơ bản của con người, nhất là quyền độc lập và quyền tự quyết của dân tộc, quyền được sống trong hòa bình, tự do, ấm no, hạnh phúc cho mỗi người dân.

Như vậy, có thể khẳng định mưu đồ hèn hạ của Phạm Văn trong bài viết “Nhân văn – Cội nguồn cảm xúc và suy tư mới”. đã quá rõ ràng nhằm mục đích phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng đối với cách mạng Việt Nam; xuyên tạc mối quan hệ giữa nhân dân với Đảng, tiếp tay cho các thế lực thù địch chống phá đường lối, chủ chương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước. Do đó, mỗi người dân Việt Nam yêu nước chân chính cần nêu cao tinh thần cảnh giác, kiên quyết lên án, vạch trần và đấu tranh với dã tâm thâm độc này của Phạm Văn./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

3 thoughts on “MƯU ĐỒ HÈN HẠ CỦA PHẠM VĂN

 • 30 Tháng Bảy, 2019 at 7:59 sáng
  Permalink

  Phạm Văn là tên hèn hạ, đê tiện, mất hết nhân tính.

  Reply
 • Pingback:MƯU ĐỒ HÈN HẠ CỦA PHẠM VĂN |

 • 6 Tháng Tám, 2019 at 7:14 sáng
  Permalink

  Mưu đồ kích động, xúi dục nhân dân ta chống Đảng của Phạm Văn thật nguy hiểm và phản động!. Chúng ta hãy cảnh giác và tích cực đấu tranh, đánh bại mưu đồ thâm độc đó.

  Reply

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.