Mưu đồ xảo quyệt của “diễn biến hòa bình” ở Việt Nam hiện nay

Mục tiêu xuyên suốt không thay đổi của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam là thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình” nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản, làm sụp đổ chế độ xã hội chủ nghĩa, đưa Việt Nam theo quỹ đạo tư bản chủ nghĩa, chịu sự chi phối của phương Tây. Để tiếp tục thực hiện mục tiêu đó, các thế lực thù địch đã kịp thời rút kinh nghiệm, điều chỉnh chính sách, thủ đoạn như bỏ cấm vận kinh tế và bình thường hoá quan hệ về ngoại giao. Nếu chỉ nhìn thuần túy về hình thức thì những thay đổi đó có vẻ “thân thiện hơn”, nhưng thực chất các thế lực thù địch đang sử dụng chiến lược “diễn biến hòa bình” để chống phá cách mạng nước ta với cường độ, quy mô quyết liệt hơn.

Các thế lực thù địch đang thực hiện phương châm: hành động chống phá thì quyết liệt nhưng thủ đoạn phải rất mềm dẻo, vừa công khai, vừa bí mật, đẩy mạnh các hoạt động thâm nhập “chui sâu, leo cao” vào các tổ chức của ta để trong đánh ra, ngoài đánh vào. Thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch bằng chiến lực “diễn biến hòa bình” đối với cách mạng nước ta rất linh hoạt, phong phú và cũng rất khó phân định một cách rạch ròi. Những thủ đoạn chống phá của chúng được biểu hiện cụ thể đó là:

Thứ nhất, điều chỉnh chính sách đối với Việt Nam, tăng cường hợp tác nhiều mặt qua đó thâm nhập, thúc đẩy quá trình “tự diễn biến” ở Việt Nam. Các thế lực thù địch bên ngoài xác định, bằng mọi giá phải thay đổi cơ chế chính trị của Việt Nam, đồng thời phá vỡ quan hệ “đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Trung Quốc”, lôi kéo Việt Nam ngả về phía Mỹ và phương Tây. Vì vậy, Mỹ chủ trương dùng tài trợ, cố vấn, chuyên gia…tác động trực tiếp hoặc gián tiếp đến các chương trình chiến lược của Việt Nam, để từng bước “chuyển hóa”, làm chệch đường lối, chính sách và pháp luật Việt Nam. Họ cho rằng, để “chuyển hóa” được chế độ chính trị ở Việt Nam thì vấn đề tiên quyết phải làm triệt tiêu các giá trị làm nên chế độ cộng sản; đồng thời phải xây dựng một ý thức hệ, một hệ thống lý luận chính trị có khả năng làm triệt tiêu chủ nghĩa cộng sản và làm nền tảng tư tưởng cho việc xây dựng một giai cấp mới ở Việt Nam.

Thứ hai, tạo môi trường và điều kiện hình thành “xã hội dân sự”, tạo cơ hội để thành lập các tổ chức chính trị đối lập xuất hiện công khai. Từ đó làm cho Đảng Cộng sản Việt Nam không kiểm soát được tình hình, tạo tình thế “không thể không thay đổi” dẫn đến đột biến chính trị – xã hội. Từng bước “dân chủ hóa chính quyền”, cô lập, tách các tổ chức đảng, đảng viên ra khỏi quần chúng để có điều kiện tạo áp lực xóa bỏ sự lãnh đạo của Đảng. Đẩy mạnh hoạt động xâm nhập, móc nối, tác động, “chuyển hóa” vào nội bộ Việt Nam. Các thế lực thù địch nhận định, lực lượng ngầm trong nội bộ Đảng, Nhà nước Việt Nam có tính chất quyết định, nòng cốt cho việc chuyển hóa, thúc đẩy “tự diễn biến” trong nội bộ Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Việc thúc đẩy “chuyển hóa” trong nội bộ lãnh đạo của Việt Nam phải thực hiện bằng cách xây dựng “đội ngũ mới” (lực lượng đối lập trong Đảng, chính quyền), đẩy mạnh vấn đề “dân chủ phương Tây” trong nội bộ Việt Nam, và hình thành cho được lực lượng đối lập trong nội bộ Việt Nam. Mặt khác, các thế lực phương Tây tìm cách thúc đẩy tham nhũng, đồng thời lợi dụng chống tham nhũng và những thiếu sót của Đảng để kích động, gây chia rẽ, tạo sự hoài nghi, mâu thuẫn trong nội bộ Đảng, chia rẽ Đảng với quần chúng nhân dân. Tích cực lôi kéo các phần tử “đỏ vỏ xanh lòng” để xây dựng lực lượng trong nội bộ ta, từng bước thực hiện ý đồ “dùng cộng sản lật đổ cộng sản”, làm tê liệt hệ thống chính trị xã hội chủ nghĩa.

Thứ ba, tác động hướng lái lĩnh vực giáo dục – đào tạo. Chúng cho rằng, đây là một trong những mũi đột phá, là con đường xâm nhập chuyển hóa nhanh nhất. Các thế lực thù địch cho rằng, để thay đổi Việt Nam cần phải dựa vào quy luật toàn cầu về kinh tế và chất xám của thế hệ trẻ Việt Nam được học tập, đào tạo ở phương Tây. Đồng thời khẳng định: Hợp tác giáo dục là con đường ngắn nhất để cải thiện hình ảnh dân chủ theo kiểu phương tây trong mắt người Việt Nam, tạo điều kiện thuận lợi để thúc đẩy xã hội dân sự ở Việt Nam. Thúc đẩy các chương trình, dự án liên quan đến giáo dục – đào tạo đã được ký với Việt Nam, không ngừng đặt điều kiện yêu cầu Việt Nam loại bỏ các môn học chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong nội dung giảng dạy; giảng viên và sinh viên được tự do tư tưởng, không bị chi phối hoặc phụ thuộc bất cứ một hệ tư tưởng nào.

Thứ tư, tiếp tục lợi dụng vấn đề “dân chủ, nhân quyền, tự do, tôn giáo” để gây sức ép, can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam. Việc cổ vũ “dân chủ, nhân quyền” là yếu tố quan trọng trong chính sách ngoại giao của Mỹ đối với Việt Nam. Do đó họ đã tăng cường giám sát và yêu cầu tôn trọng “dân chủ, nhân quyền, tự do tôn giáo”, tranh thủ tạo áp lực ngoại giao ở mọi cấp độ đối với Việt Nam. Thường xuyên đưa nhân viên ngoại giao đến các địa phương để “khuyến khích” các hoạt động thúc đẩy “dân chủ” và “tự do tôn giáo” theo quan điểm của Mỹ và phương tây. Trên thực tế các nước phương Tây đã dùng nhiều biện pháp, trong đó huy động tối đa hệ thống truyền thông để tuyên truyền xuyên tạc tình hình, vu cáo Việt Nam “thiếu dân chủ, vi phạm nhân quyền, không có tự do tôn giáo, đối xử không công bằng với người dân”. Tìm mọi cách luật hóa vấn đề “dân chủ, nhân quyền, tôn giáo, dân tộc” và lập ra nhiều tổ chức theo dõi vấn đề này nhằm áp đặt theo kiểu Mỹ.

Thứ năm, hỗ trợ, chỉ đạo lực lượng phản động chống đối chính trị ở trong và ngoài nước tiến hành các hoạt động chống Việt Nam. Đối với Đảng Cộng sản Việt Nam chúng tăng cường đả phá đường lối, quan điểm của Đảng, nhất là đường lối kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Tiếp tục chống phá thần tượng Hồ Chí Minh. Đối với Nhà nước, chúng đòi nâng cao dân trí về chính trị, chấp nhận tự do ngôn luận, tự do hội họp, tự do in ấn, phát hành các ấn phẩm, tài liệu tham khảo về chính trị, pháp luật, dân chủ, nhân quyền. Đối với quần chúng nhân dân (chủ yếu là học sinh, sinh viên, tri thức ở các thành phố, du học sinh và kiều bào) tập trung vào các vấn đề như: Họ đưa ra những “nguyên nhân” bất ổn định chính trị, chậm phát triển kinh tế ở Việt Nam; các sự kiện lịch sử về “chiến tranh Nam – Bắc”; chủ quyền biển, đảo…

Thứ sáu, tiếp tục lôi kéo, chuyển hóa quân đội nhằm từng bước làm suy yếu và phi chính trị hóa lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam. Các thế lực thù địch cho rằng, Đảng Cộng sản Việt Nam còn đứng vững là do vẫn nắm được lực lượng vũ trang. Nếu làm cho lực lượng vũ trang biến chất, Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ mất chỗ dựa, mất một công cụ đắc lực thực hiện chuyên chính vô sản, khi đó chế độ xã hội chủ chủ nghĩa Việt Nam sẽ tan rã giống như các nước Đông Âu và Liên Xô trước đây. Vì vậy, chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch tiếp tục thúc ép các nước đồng minh tăng cường hợp tác với Quân đội Việt Nam trong một kế hoạch cụ thể như: hợp tác hoặc viện trợ về y tế cho các cơ sở, trung tâm, viện nghiên cứu quân y của Quân đội Việt Nam để đẩy nhanh quá trình tiếp cận và ”chuyển hóa”; kích động và hô hào “dân sự hóa quân đội”, kêu gọi Quân đội “bỏ Đảng, trở về với dân tộc”; phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng đối với Quân đội, từng bước làm giảm sức mạnh chiến đấu của Quân đội.

Tóm lại, nhận diện rõ âm mưu, thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt của các thế lực thù địch đối với việc thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình” ở Việt Nam hiện nay là vấn đề có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Điều đó, đòi hỏi các cấp, các ngành, các lực lượng phải tích cực, chủ động đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình” trong tình hình mới. Đây là yêu cầu, nhiệm vụ cấp bách và là trách nhiệm chính trị của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, góp phần bảo vệ vững chắc chế độ xã hội chủ nghĩa mà nhân dân ta đang ra sức xây dựng./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

11 thoughts on “Mưu đồ xảo quyệt của “diễn biến hòa bình” ở Việt Nam hiện nay

 • 19 Tháng Chín, 2017 at 8:24 sáng
  Permalink

  Kinh Dịch – tùy thời đổi thay là đạo của người Quân tử.

  Reply
 • 20 Tháng Bảy, 2018 at 8:43 chiều
  Permalink

  “Mục tiêu xuyên suốt không thay đổi của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam là thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình” nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản, làm sụp đổ chế độ xã hội chủ nghĩa, đưa Việt Nam theo quỹ đạo tư bản chủ nghĩa, chịu sự chi phối của phương Tây”. không những đối với Việt Nam, mà với cả các nước đang phát triển trên thế giới “Diễn biến hòa bình” thật sự là mối nguy hiểm tiềm tàng. Mỗi người, mỗi công dân hay luôn cảnh giác không để các phần tử cơ hội, phản động lợi dụng chống phá Đảng, Nhà nước.

  Reply
 • 28 Tháng Bảy, 2018 at 7:54 sáng
  Permalink

  Nhận diện rõ âm mưu, thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt của các thế lực thù địch đối với việc thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình” ở Việt Nam hiện nay là trách nhiệm của các cấp, các ngành, các lực lượng trong đấu tranh phòng chống làm thất bại chiến lược “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch trong tình hình mới.

  Reply
 • 30 Tháng Tám, 2018 at 8:39 sáng
  Permalink

  “Diễn biến hòa bình” là cuộc chiến thầm lặng, nhưng hết sức quyết liệt của kẻ thù, nhằm chống phá ta trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, tư tưởng, lý luận, văn hóa, nghệ thuật, an ninh – quốc phòng; khoét sâu mâu thuẫn, phá vỡ sự thống nhất về tư tưởng, ý chí trong Đảng Cộng sản , làm cho nội bộ suy yếu và tự diễn biến. Đối với Việt Nam, mục tiêu nhất quán của các thế lực thù địch trong sử dụng chiến lược “DBHB” là xóa bỏ vai trò lãnh đạo của ĐCS Việt Nam và chế độ xã hội chủ nghĩa. Thủ đoạn, âm mưu và phương thức tiến hành của “DBHD” là hết sức nguy hiểm, hậu quả khôn lường. Mọi người cần hết sức cảnh giác và kiên quyế đấu tranh trước các biểu hiện, phương thức âm mưu “DBHB” của các thế lực thù địch trong và ngoài nước.

  Reply
 • 31 Tháng Tám, 2018 at 2:08 chiều
  Permalink

  “Diễn biến hòa bình” là 1 trong 4 nguy cơ của cách mạng Việt Nam. Các thế lực thù địch, phản động tuy vẫn tuồng xưa diễn lại nhưng chúng ta không thể mất cảnh giác mà luôn luôn có tinh thần chủ động, cách mạng trong phòng, chống các âm mưu, thủ đoạn của chiến lược “diễn biến hòa bình”.

  Reply
 • 19 Tháng Chín, 2018 at 7:17 sáng
  Permalink

  Diễn biến hòa bình chỉ là cái cớ để cho các thế lực phản động chống phá cách mạng Việt Nam, chỉ có điều nó được diễn ra theo những chiêu thức mới mà thôi

  Reply
 • 29 Tháng Chín, 2018 at 8:29 chiều
  Permalink

  Những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch càng ngày càng tinh vi và nguy hiểm. Chúng ta cần nhận diện rõ và phản bác lại những quan điểm sai trái này!

  Reply
 • 16 Tháng Mười, 2018 at 6:54 sáng
  Permalink

  Hãy yêu nước bằng cả trái tim nồng ấm nhưng thể hiện tình yêu đó cần có lí trí tỉnh táo.

  Reply
 • 22 Tháng Mười, 2018 at 8:17 chiều
  Permalink

  Chúng ta tin tưởng rằng dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, tinh thần đoàn kết, toàn dân ta sẽ đập tan những âm mưu, hành động xảo trá của những thế lực phản động hiện nay

  Reply
 • 7 Tháng Một, 2019 at 10:59 sáng
  Permalink

  “Diễn biến hòa bình” – âm mưu đê hèn của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch, phản động

  Reply
 • 20 Tháng Hai, 2019 at 7:04 sáng
  Permalink

  Mục tiêu nhất quán của các thế lực thù địch trong sử dụng chiến lược “DBHB” là xóa bỏ vai trò lãnh đạo của ĐCS Việt Nam và chế độ xã hội chủ nghĩa. Chúng ta cần hết sức nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng.

  Reply

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.