Ngô Nhật Đăng lộ rõ bộ mặt phản động

Trên mạng xã hội, Ngô Nhật Đăng đã viết sai sự thật, xuyên tạc tình hình chính trị, kinh tế, xã hội ở Việt Nam trong bài viết “Bản chất của toàn trị và cuộc đấu tranh giữa sự thật và dối trá”. Toàn bộ bài viết của Ngô Nhật Đăng là phủ nhận chủ nghĩa Mác – Lênin, ca tụng nền dân chủ tư bản, xuyên tạc thực hiện dân chủ ở Việt Nam.

Trước hết, cần khẳng định dân chủ ở Việt Nam được hiến định trong Hiến pháp và Cương lĩnh chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam được thực hiện đầy đủ, đúng đắn trên thực tế. Bản chất của dân chủ là bảo đảm quyền lực thực sự thuộc về Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân, đáp ứng được yêu cầu, nguyện vọng, lợi ích chính đáng của Nhân dân. Ngay từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời (3/2/1930), dưới sự lãnh đạo của Đảng cách mạng Việt Nam dù ở giai đoạn lịch sử nào, dân chủ vừa là mục tiêu, vừa là động lực của cách mạng. Sau khi Cách mạng Tháng Tám thành công, trong Tuyên ngôn độc lập 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do, độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy”. Trong Hiến pháp đầu tiên năm 1946 của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, ngay lời nói đầu đã khẳng định ba nguyên tắc cơ bản của bản Hiến pháp:1) Đoàn kết toàn dân không phân biệt giống nòi, gái, trai, giai cấp, tôn giáo; 2) Đảm bảo các quyền tự do, dân chủ; 3) Thực hiện chính quyền mạnh mẽ và sáng suốt của nhân dân. Trong Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) của Đảng Cộng sản Việt Nam tiếp tục nêu rõ: “Dân chủ xã hội chủ nghĩa là bản chất của chế độ ta, vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự phát triển đất nước”.

Thực tiễn ở Việt Nam cho thấy, mọi đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước đều vì lợi ích của nhân dân, có sự tham gia ý kiến của nhân dân. Nhân dân lao động là chủ thể mọi quyền lực; quyền lợi và nghĩa vụ, quyền hạn và trách nhiệm, cống hiến và hưởng thụ gắn bó chặt chẽ với nhau. “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” trở thành quy chế, thiết chế dân chủ trong xã hội; là phương châm hành động của người dân trong xây dựng hệ thống chính trị. Quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo được bảo đảm ngày càng tốt trong thực tế. Hiện nay, có khoảng 70.000 chức sắc trong các tổ chức tôn giáo đang hoạt động tại hơn 24.000 cơ sở thờ tự trên cả nước; có hơn 20 triệu người theo tôn giáo. Quyền tự do báo chí, tự do hội họp được thực hiện theo quy định của pháp luật. Thực tiễn trên đã thể hiện một cách rõ ràng và sinh động quyền làm chủ, quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, tự do ngôn luận, báo chí của nhân dân, thể hiện sâu sắc bản chất tốt đẹp, ưu việt của chế độ dân chủ ở nước ta. Không có chuyện “…dựa vào quyền lực độc đoán để đàn áp…” như Ngô Nhật Đăng đã bịa đặt, xuyên tạc một cách trắng trợn và phản động.

Việt Nam hiện đang tiến hành đổi mới toàn diện, trong đó có đổi mới về chính trị nhưng không thay đổi chế độ xã hội chủ nghĩa. Tiếp tục thực hiện công cuộc đổi mới toàn diện đất nước, Đảng ta tiếp tục đổi mới về kinh tế và chính trị. Đảng ta chủ trương kết hợp ngay từ đầu đổi mới kinh tế với đổi mới chính trị, lấy đổi mới kinh tế làm trọng tâm, đồng thời từng bước đổi mới chính trị. Đổi mới chính trị là đổi mới tư duy chính trị về chủ nghĩa xã hội; đổi mới cơ cấu tổ chức và cơ chế vận hành của hệ thống chính trị, thực hiện tốt nền dân chủ xã hội chủ nghĩa nhằm phát huy đầy đủ quyền làm chủ của nhân dân trong quá trình xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và phát triển kinh tế – xã hội dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đổi mới chính trị không phải là thay đổi chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Thế mà, Ngô Nhật Đăng lại cố tình phủ nhận những thành tựu đổi mới chính trị, đưa ra luận điệu: chính sức ỳ của cỗ máy cũng làm cho hệ thống chính trị bị xơ cứng…”. Thực chất Ngô Nhật Đăng đòi đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập, xuyên tạc, vu cáo, bịa đặt hòng phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

One thought on “Ngô Nhật Đăng lộ rõ bộ mặt phản động

  • 13 Tháng Tám, 2017 at 3:41 chiều
    Permalink

    Ngô Nhật Đăng đúng là một tên phản động, những lời lẽ của y viết ra đều phản ánh sai thực tiễn đang diễn ra ở Việt Nam. Mọi người cần cảnh giác nhé./.

    Reply

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.