Nguyễn Đình Cống tự chọn lối sống “ruồi nhặng, mọt, sâu”

Ngày 18/10/2016, Nguyễn Đình Cống đăng đàn trên mạng xã hội mời gọi những kẻ “đồng sàng dị mộng” đang quay lưng phản bội nơi chôn nhau cắt rốn để “Bàn về nghị quyết xây dựng, chỉnh đốn Đảng”. Cư dân mạng chưa vội xem nội dung gì trong bài viết này, nhưng chỉ nghe cái tên Nguyễn Đình Cống đã đoán thấy ngôn từ bài viết của người chuyên rắp tâm phản bội lợi ích quốc gia – dân tộc, phản bội truyền thống của gia đình, dòng họ.

Nguyễn Đình Cống đã đọc rất kỹ toàn văn Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 của Đảng ta bàn về vấn đề xây dựng Đảng. Với bản tính luôn hằn học, thù địch với Đảng Cộng sản Việt Nam, nên dù Nghị quyết của Đảng có đúng đắn tới đâu thì ông vẫn cố tình tìm cách xuyên tạc, bịa đặt để bôi nhọ thanh danh, uy tín của Đảng. Cũng có thể do tuổi cao, sức yếu nên Nguyễn Đình Cống “lú lẫn” nên cứ “bản cũ soạn lại”, để rêu rao gán cho Đảng Cộng sản Việt Nam là “độc tài”, “toàn trị”; qua đó, Nguyễn Đình Cống hy vọng là sẽ còn khối kẻ vào hùa với ông để nói xấu Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ  nghĩa.

Nguyễn Đình Cống sử dụng những ngôn từ “độc tài”, “toàn trị” để gán cho Đảng Cộng sản Việt Nam, dùng lời lẽ phân tích nghe có vẻ khách quan, nhưng ẩn chứa luận điệu hết sức phản động. Ông đòi bỏ Điều 4 trong Hiến pháp nước ta, đòi từ bỏ chủ nghĩa Mác – Lênin, thực hiện đa nguyên, đa đảng, từ bỏ mục tiêu, lý tưởng mà Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhân dân ta đã lựa chọn, đòi đưa đất nước đi theo con đường xã hội dân chủ theo kiểu phương Tây. Điều phi lý này lâu nay đã có vô khối kẻ “cõng rắn cắn gà nhà” tung ra và cổ súy cho các quan điểm phản động đó, nên không cần tranh luận với Nguyễn Đình Cống làm gì. Chỉ cần nhắc lại với ông và tất cả những kẻ “đồng sàng dị mộng” của ông thấy rằng, Đảng Cộng sản Việt Nam là Đảng của toàn thể nhân dân Việt Nam; Đảng không có lợi ích nào khác ngoài phấn đấu vì mục tiêu, lý tưởng vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân. Đảng không bao giờ tự biến mình thành một đảng “độc tài”, “toàn trị”. Đảng Cộng sản Việt Nam lấy chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động; lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản của Đảng; nguồn sức mạnh to lớn của Đảng chính từ duy trì mối quan hệ gắn bó mật thiết với nhân dân; thực hành rộng rãi dân chủ đi đôi với chấp hành kỷ luật tự giác, nghiêm minh; kiên quyết chuyên chính với kẻ thù.

Trong lịch sử cách mạng Việt Nam, có thời kỳ tồn tại 3 đảng, song chỉ duy nhất Đảng Cộng sản Việt Nam do lãnh tụ Hồ Chí Minh sáng lập và lãnh đạo đã được nhân dân tin cậy, giao phó cho sứ mệnh lãnh đạo cách mạng. Đảng đã lãnh đạo toàn dân đứng dậy Tổng khởi nghĩa Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công; chèo lái con thuyền cách mạng vượt qua thời khắc lịch sử hiểm nghèo “ngàn cân treo sợi tóc” những năm 1945, 1946; lãnh đạo toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đấu tranh làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” năm 1954; lãnh đạo toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đấu tranh giành thắng lợi trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Từ năm 1986 tới nay, sự nghiệp đổi mới đất nước do Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng và lãnh đạo, nước ta đã và đang phát triển với những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử, đời sống nhân dân ta từng bước được nâng lên, nước ta đã chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; vị thế, uy tín của nước ta ngày càng tăng trên trường quốc tế. Hợp tác song phương và đa phương phát triển cả về bề rộng và chiều sâu. Việt Nam đã hoàn thành cơ bản 8 mục tiêu thiên niên kỷ của Liên Hợp quốc. Để đưa nước ta tiếp tục phát triển, Đảng đang đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự tha hóa, suy thoái trong nội bộ để hoàn thành sứ mệnh, vai trò lãnh đạo và trách nhiệm cầm quyền mà nhân dân ta giao phó. Hiện nay Đảng Cộng sản Việt Nam đang lãnh đạo toàn dân thực hiện mục tiêu: “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Mặc dù, Đảng Cộng sản Việt Nam đã làm nên nhiều kỳ tích, nhưng Đảng không bao giờ bằng lòng với chính mình, tự thấy còn những hạn chế, khuyết điểm. Vì vậy, Đảng đã nhiều lần chủ động tiến hành “tự chỉnh đốn” để Đảng trong sạch, vững mạnh. Vừa qua, Hội nghị Trung ương 4 khóa XII của Đảng đã ra nghị quyết về vấn đề xây dựng, chỉnh đốn Đảng, một lần nữa khẳng định quyết tâm chính trị làm Đảng trong sạch, vững mạnh hơn.

Những chiêu trò, luận điệu đầy tính chất hằn học, phản động của Nguyễn Đình Cống, các thế lực thù địch và các phần tử phản động, cơ hội khác dù có xảo trá, quỷ quyệt đến đâu cũng bị lật tẩy trước tinh thần cảnh giác của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta. Mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân ta hãy cảnh giác, không bị chúng lừa bịp; tin tưởng vào sự thắng lợi của công cuộc đổi mới nhằm thực hiện mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.