Nguyễn Trung – Một thành viên của bè lũ “sâu mọt” hại dân, phá Đảng

Dân tộc Việt Nam đang tự tin bước vào thế kỷ XXI với một tư thế mới, tư thế của những người làm chủ và biết làm chủ vận mệnh của mình. Hơn 85 năm qua, ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội do Đảng Cộng sản Việt Nam giương cao, đã đem lại cho dân tộc ta tư thế ấy. Vấn đề hiện nay, đối với dân tộc Việt Nam không phải là tìm đường, thay đổi con đường, mà là kiên định và phấn đấu theo con đường xã hội chủ nghĩa đã được lựa chọn. Thiết tưởng điều đó hiện nay không có gì phải bàn cãi. Thế nhưng vẫn có một số người tự cho mình là “thực sự yêu nước”, “tâm huyết trăn trở với vận mệnh của đất nước” muốn quay lại cái điều lịch sử đã giải đáp từ lâu.

1. Lựa chọn của Nhân dân Việt Nam

Trong bài viết “Việt Nam lựa chọn gì trong thế giới hôm nay?”, Nguyễn Trung – một “học giả” “giả cầy”, phản động cho rằng:“nước ta lựa chọn quyết sách gì cho sự tồn tại và phát triển của mình trong thế giới hôm nay?” là câu hỏi “thường trực trong quá trình vận động của đời sống đất nước”. Đọc thoảng qua bài viết, có thể lầm tưởng, đây là thái độ thực sự “vì dân, vì nước” của một “học giả” có tâm, có tầm. Nhưng, sự thật không phải như vậy. Nguyễn Trung đã coi thường, phủ nhận những thành tựu to lớn “có ý nghĩa lịch sử” mà nhân dân ta giành được trong công cuộc đổi mới, dưới sự lãnh đạo của Đảng. Sâu xa hơn, y muốn phủ nhận sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam, muốn xóa bỏ định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.

Thực tiễn lịch sử cách mạng Việt Nam trong hơn một thế kỷ qua đã cho thấy: Đi lên chủ nghĩa xã hội là khát vọng của nhân dân ta, là sự lựa chọn đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, phù hợp với xu thế phát triển của lịch sử. Có thể khẳng định các sự kiện trong những năm: 1930, 1945, 1954, 1975, 1986 đã trở thành những cột mốc lịch sử quan trọng cho sự lựa chọn con đường chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Nó minh chứng con đường cách mạng giải phóng dân tộc do Đảng Cộng sản chân chính lãnh đạo tất yếu đi lên chủ nghĩa xã hội; độc lập dân tộc luôn gắn liền với chủ nghĩa xã hội là một tất yếu, nội tại.

Trong thời kỳ đổi mới, Đảng ta, Nhân dân ta luôn khẳng định nhất quán: phải kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, trên nền tảng chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Mặc dù mô hình chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và Đông Âu tan rã, con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội của nhân loại tiến bộ gặp nhiều khó khăn, thử thách, việc giữ vững độc lập dân tộc của các quốc gia hiện nay không dễ dàng, nhưng những người cộng sản, công dân chân chính của Việt Nam vẫn giữ vững niềm tin: tiếp tục nghiên cứu vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào trong điều kiện lịch sử mới phát triển đất nước, thực hiện mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh”.  Nhìn tổng thể, qua 30 năm đổi mới, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trên con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Sức mạnh về mọi mặt của đất nước được nâng lên; độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ được giữ vững. Vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế được nâng cao. Đánh giá về thành tựu đổi mới của Việt Nam trong 30 năm qua, hãng tin Tân Hoa xã (Trung Quốc) nhấn mạnh: công cuộc Đổi mới của Việt Nam không ngừng đạt được những bước tiến mới, chứng minh rằng con đường đi lên chủ nghĩa xã hội mà Việt Nam đã chọn là phù hợp với yêu cầu thực tế và xu thế phát triển của lịch sử. Điu này càng giúp kiên định lòng tin của nhân dân Việt Nam vào con đường chủ nghĩa xã hội.

Như vậy, sự lựa chọn của dân tộc Việt Nam đã rõ, chỉ có những kẻ “học giả nửa mùa”, mang tâm địa xấu xa, phản động, muốn chống lại qui luật tất yếu của lịch sử và tương lai rực rỡ của dân tộc Việt Nam, như Nguyễn Trung mới không chịu nhận ra điều ấy.

2. Nhận rõ thách thức, vững bước đi lên

Cố tỏ ra là người “yêu nước thực sự, đầy tâm huyết”, Nguyễn Trung muốn “thức tỉnh” nhân dân ta: “Nếu cứ loay hoay tiếp tục sống theo cách lựa chọn như đã làm suốt 40 năm qua, Việt Nam sẽ ngày càng bất cập hơn so với đòi hỏi phát triển mới của chính mình và so với những thách thức từ thế giới bên ngoài, thân phận chư hầu là hệ quả tất yếu.” Do đó, phải: “tiến hành cuộc cải cách toàn diện và triệt để chế độ chính trị hiện nay”. Rõ ràng, đây không thể thái độ của người “yêu nước thực sự, đầy tâm huyết”. Bởi, người Việt Nam yêu nước hiện nay, là người phấn đấu không biết mệt mỏi cho lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, thực hiện thắng lợi mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh”.

Bước vào thời kỳ mới, nhân dân ta nhận thức rất rõ những khó khăn, thách thức không nhỏ đang ở phía trước. Tình hình thế giới, khu vực diễn biến phức tạp, khó lường, nhất là sự cạnh tranh về chủ quyền, lãnh thổ, biển, đảo ngày càng quyết liệt giữa các nước diễn ra ở nhiều khu vực, trong đó có Biển Đông; sự chống phá quyết liệt bằng chiến lược “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch… Trong nước, những hạn chế, khuyết điểm vốn có của nền kinh tế chưa được giải quyết; những hạn chế, yếu kém trong lãnh đạo, quản lý và những vấn đề mới phát sinh đã làm cho kinh tế phát triển thiếu ổn định, chưa bền vững; chất lượng, hiệu quả, năng suất lao động xã hội và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế còn thấp… Lợi dụng tình hình đó, các thế lực thù địch, cơ hội chính trị, thậm chí một số cán bộ, đảng viên non kém về bản lĩnh chính trị và sự nhạy cảm về chính trị muốn phủ nhận mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và vai trò lãnh đạo của Đảng. Trong điều kiện khó khăn, thử thách mới, kiên định con đường xã hội chủ nghĩa, đi tiếp con đường đó là giải pháp tổng quát duy nhất đúng, tối ưu nhất, nhanh nhất và hiệu quả nhất, để xây dựng một nước Việt Nam thực sự giàu mạnh, văn minh, nhân dân Việt Nam thực sự tự do, ấm no, hạnh phúc. Với thế và lực của đất nước ta hiện nay, với sức mạnh thống nhất của khối đại đoàn kết toàn dân dưới sự lãnh đạo của Đảng, chúng ta sẽ tận dụng được thuận lợi, tranh thủ được thời cơ, vượt qua khó khăn, khắc phục nguy cơ, thực hiện thắng lợi những mục tiêu theo con đường xã hội chủ nghĩa đã lựa chọn.

Có thể khẳng định: mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội là “sợi chỉ đỏ” xuyên suốt đường lối cách mạng nước ta, vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự phát triển dân tộc Việt Nam. Trên con đường đến mục tiêu đã định, các thế lực thù địch không từ một thủ đoạn nào, chống phá sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta, chống phá Đảng, chế độ ta. Nguyễn Trung chỉ là một “thành viên” trong bè lũ “sâu mọt”, đang ngày đêm cố công “tiếp sức” cho các thế lực thù địch ngoại bang, cản trở con đường phát triển đi lên của dân tộc Việt Nam, để đổi lấy những mưu cầu chính trị cá nhân thấp hèn. Chúng ta cần nêu cao tinh thần cảnh giác, kiên quyết đầu tranh, loại trừ những loài “sâu mọt” đó./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

3 thoughts on “Nguyễn Trung – Một thành viên của bè lũ “sâu mọt” hại dân, phá Đảng

 • 26 Tháng Tư, 2016 at 9:03 sáng
  Permalink

  Nguyễn Trung không biết đang tìm đường hay đang lầm đường, lạc lối đây! Nếu như y muốn thực sự “tìm đường” như cách nói và cách viết của y thì nên mở mắt to ra mà nhìn vào những thành tựu mà đất nước đã đạt được trong mấy chục năm qua, mở mắt to ra mà xem ai đã đem đau thương, đem chiến tranh đến dân tộc này.

  Reply
 • 26 Tháng Tư, 2016 at 9:59 sáng
  Permalink

  Dù trong những năm tới, tình hình sẽ còn nhiều diễn biến nhanh chóng và phức tạp, nhưng chủ nghĩa xã hội vẫn là xu thế phát triển của lịch sử xã hội loài người, là khát vọng của nhân dân ta. Sự nghiệp xây dựng xã hội mới là một quá trình cách mạng sâu sắc, triệt để, đấu tranh phức tạp giữa cái cũ và cái mới nhằm tạo ra sự biến đổi về chất trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Trên con đường đến mục tiêu đã định, các thế lực thù địch, trong đó Nguyễn Trung là một thành viên, không từ một thủ đoạn nào, chống phá sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta, chống phá Đảng, chế độ ta. Chúng ta cần nêu cao tinh thần cảnh giác, kiên quyết đầu tranh với những tên như Nguyễn Trung trong xã hội./.

  Reply
 • 26 Tháng Tư, 2016 at 3:06 chiều
  Permalink

  Nếu có lòng “yêu nước thực sự, đầy tâm huyết” thì Nguyễn Trung sẽ nhận ra con đường tất yếu của cách mạng Việt Nam là đi lên Chủ nghĩa xã hội. Bởi vì, chỉ có chủ nghĩa xã hội mới đem lại cuộc sống ấm no thực sự cho nhân dân, mới đưa đất nước phát triển vững bền. Thực tế đã chứng minh, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội là sự lựa chọn hoàn toàn đúng đắn. Cho nên, lòng dạ “yêu nước thực sự, đầy tâm huyết” của Nguyễn Trung chỉ là của kẻ lòng lang dạ sói, nham hiểm. Chúng ta cần hết sức cảnh giác.

  Reply

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.