NGUYỄN VĂN ĐÀI – KẺ XUYÊN TẠC LỊCH SỬ

Vừa qua, trên Bloger của Rfavietnam, Nguyễn Văn Đài có bài viết: Một góc nhìn khác về cái gọi là “Cách mạng tháng tám năm 1945”, cho rằng: ngày 9/03/1945, Nhật đảo chính Pháp chiếm toàn bộ Đông dương, rồi sau đó tuyên bố trao trả độc lập cho Việt Nam, ngay sau đó ngày 19/04/1945 chính phủ Trần Trọng Kim ra đời. Đây là chính phủ đầu tiên của nước Việt Nam độc lập, thống nhất. Song, ngày 19/8/1945 Đảng cộng sản Việt Nam đã tuyên truyền dối trá phát động người dân dùng bạo lực cướp chính quyền của Thủ tướng Trần Trọng Kim. Thực tế Nguyễn Văn Đài đang xuyên tạc, phủ nhận lịch sử.

Thứ nhất, sau cuộc tập kích bất ngờ vào quân Pháp đêm 9-3-1945, Nhật đảo chính Pháp vấn đề quan trọng nhất đối với quân Nhật là duy trì bằng được “trật tự và ổn định” nhằm tìm nguồn cung ứng vật chất tại chỗ cho gần 100.000 lính Nhật, cũng như để cung cấp cho việc phòng thủ nước Nhật trước đà tấn công của quân Đồng Minh. Tuy nhiên, đúng lúc đó, bộ máy hành chính thực dân mà Nhật kế thừa từ Pháp đã tan rã, vì thế việc thành lập bộ máy cai trị bản xứ đặt ra như một đòi hỏi cấp bách và chính phủ Đế quốc Việt Nam ra đời trong bối cảnh đó. Chính phủ Đế quốc Việt Nam, còn được gọi là Nội các Trần Trọng Kim, hay Chính phủ Trần Trọng Kim, là một chính thể do phát xít Nhật dựng lên ở Việt Nam năm 1945. Nó bao gồm phần lớn là những nhà trí thức, chuyên môn mà trước đó không nằm trong các đảng phái cách mạng chống Pháp. Một chính phủ với chính trị, kinh tế, quốc phòng và an ninh đều nằm trong tay quân đội Nhật, những gì mà Chính phủ Trần Trọng Kim có chỉ là biểu tượng, không quy tụ, phát huy được ý chí, sức mạnh của dân tộc. Thực chất chính phủ Trần Trọng Kim chỉ là một tổ chức tay sai, bù nhìn, bất lực trước các nhiệm vụ tự nó đặt ra lúc đầu, là sản phẩm trực tiếp của chính sách chiếm đóng, cai trị của phát xít Nhật nên nhanh chóng tan rã, thất bại là điều không thể tránh khỏi.

Thứ hai, Mặt trận Việt Minh thành lập theo sáng kiến của Hồ Chí Minh đã nhanh chóng phát huy được vai trò của mình, có ảnh hưởng mạnh mẽ trong xã hội. Với quyết tâm “làm cho nước Việt Nam được hoàn toàn độc lập, làm cho dân Việt Nam được sung sướng tự do”, Mặt trận Việt Minh giương cao ngọn cờ giải phóng dân tộc, tập hợp, đoàn kết mọi tầng lớp nhân dân trong cuộc đấu tranh giành độc lập, tự do cho Tổ quốc. Ngày 16/8/1945, Mặt trận Việt Minh họp ở Tân Trào quyết định thành lập Ủy ban khởi nghĩa và thông qua “10 Chính sách lớn của Việt Minh”, thông qua “lệnh Tổng khởi nghĩa” quyết định Quốc Kỳ, Quốc ca và bầu ra Ủy ban dân tộc giải phóng Trung ương, tức Chính phủ lâm thời do đồng chí Hồ Chí Minh làm Chủ tịch. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra lời kêu gọi: “Giờ quyết định cho vận mệnh dân tộc ta đã đến. Toàn thể đồng bào ta hãy đứng dậy đem sức ta mà giải phóng cho ta”. Dưới sự lãnh đạo của Đảng ta, hơn 20 triệu nhân dân ta từ Bắc đến Nam đã vùng dậy, đứng lên tiến hành cuộc Tổng khởi nghĩa Cách mạng tháng Tám thành công.

Cách mạng tháng Tám thành công là sự kiện vĩ đại trong lịch sự dân tộc, đánh dấu bước tiến nhảy vọt của cách mạng Việt Nam. Lần đầu tiên giai cấp công nhân và nhân dân lao động giành được chính quyền trong cả nước, lần đầu tiên chế độ dân chủ nhân dân ở Việt Nam ra đời. Cách mạng Tháng Tám thành công mở ra trang sử vàng trong lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước, một bước ngoặt cách mạng chưa từng có trên con đường phát triển của dân tộc Việt Nam, đã làm nên một sự kiện “long trời, lở đất”, chính thức chấm dứt ách đô hộ hơn 80 năm của thực dân Pháp, mở ra kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập, tự do cho dân tộc Việt Nam. Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 là hội tụ của ý chí độc lập, tự chủ, tự lực, tự cường của dân tộc Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng; là thắng lợi vĩ đại của chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh được Đảng ta vận dụng một cách sáng tạo để “lựa tình thế, chọn thời cơ”, đưa ra quyết sách chiến lược. Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 là động lực mạnh mẽ cổ vũ toàn thể dân tộc Việt Nam kiên cường, bất khuất tiếp tục sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng chủ nghĩa xã hội, thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới đưa nước ta phát triển để có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày hôm nay. Thành quả Cách mạng Việt Nam chính là minh chứng cho sự lựa chọn đúng đắn của Đảng ta, nhân dân ta trong thời đại Hồ Chí Minh mà không có thế lực nào có thể xuyên tạc, phủ nhận./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.