Nguyễn Vũ Bình – kẻ lưu manh, phá Đảng

Ngày 30/12/2016, trên không gian mạng xuất hiện bài viết của Nguyễn Vũ Bình với tựa đề: “Quan điểm về cộng sản thời hậu cộng sản? bài viết đã xuyên tạc bản chất của chủ nghĩa cộng sản, trắng trợn cho rằng “Với mục đích thống trị nhân loại bằng nghệ thuật tiêu diệt và đày đọa con người, chủ nghĩa cộng sản (hay các chế độ cộng sản) đã trực tiếp và gián tiếp giết chết hơn 100 triệu người và đày đọa hơn 2 tỷ người trên toàn thế giới”. Nguyễn Vũ Bình còn hồ đồ đưa ra nhận định: “Việt Nam là một trong số các nước gặp phải họa cộng sản, trong thảm họa chung của nhân loại”. Đây là luận điệu xuyên tạc sự thật, vô căn cứ, nằm trong ý đồ của các thế lực, thù địch nhằm hướng tới phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với cách mạng Việt Nam, hướng lái nước ta đi theo con đường tư bản chủ nghĩa.

Lịch sử nhân loại đã chứng minh, cách đây 100 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng Bônsevich do V.I. Lênin đứng đầu, nhân dân Nga đã tiến hành Cách mạng Tháng Mười năm 1917, lật đổ chế độ quân chủ Nga Sa hoàng, thành lập Nhà nước Nga Xô viết – nhà nước xã hội chủ nghĩa đầu tiên trên thế giới. Đồng thời, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Liên Xô, nhân dân Liên Xô đã chiến thắng chủ nghĩa phát xít trong cuộc chiến tranh giữ nước vĩ đại (1941 – 1945), sau đó tiếp tục công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội, đem lại hòa bình, ấm no, tự do, hạnh phúc cho nhân dân. Với những thắng lợi đó, Đảng Cộng sản, Nhà nước và nhân dân Liên Xô trở thành biểu tượng cao đẹp, cổ vũ các dân tộc, các thuộc địa bị áp bức đứng lên đấu tranh chống ách xâm lược, cai trị của chủ nghĩa đế quốc, giành độc lập dân tộc và đi lên chủ nghĩa xã hội.

Đối với Đảng Cộng sản Việt Nam, trải qua hơn 87 năm thành lập cho đến nay đã từng bước thực hiện thắng lợi sứ mệnh lịch sử của mình. Trong thời kỳ kháng chiến, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo nhân dân đứng lên tổng khởi nghĩa Cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công, đánh đuổi đế quốc, thực dân, lật đổ chế độ phong kiến, lập ra nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam châu Á. Sau đó, tiếp tục lãnh đạo nhân dân đánh đuổi thực dân Pháp xâm lược (1945 – 1954) và đế quốc Mỹ (1954 – 1975) giành độc lập, thống nhất đất nước và đi lên chủ nghĩa xã hội. Đồng thời, Đảng Cộng sản Việt Nam cũng lãnh đạo quân đội thực hiện nghĩa vụ quốc tế cao cả khi giúp nhân dân Campuchia thoát khỏi ách thống trị của tập đoàn Pôn Pốt (những kẻ đã cướp đi sinh mạng của gần 1/4 dân số Campuchia lúc đó). Với những thắng lợi trên, Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là lãnh tụ Hồ Chí Minh đã trở thành một trong những dân tộc đầu tiên làm cách mạng giải phóng dân tộc thành công ở một nước thuộc địa; một trong những dân tộc đầu tiên đánh bại chủ nghĩa thực dân cũ và chủ nghĩa thực dân mới, mở đầu phong trào giải phóng dân tộc ở châu Á, châu Phi, châu Mỹ-La tinh.

Đến nay, đất nước Việt Nam từ một quốc gia bị tàn phá nặng nề bởi nhiều cuộc chiến tranh xâm lược… nhưng dưới sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã nhanh chóng khôi phục và phát triển kinh tế – xã hội; đời sống của các tầng lớp nhân dân lao động không ngừng được cải thiện; chính trị ổn định; quốc phòng – an ninh được giữ vững; lòng tin của quần chúng nhân dân đối với Đảng được củng cố; vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế được nâng cao; đất nước ngày càng phát triển theo đúng mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Đó là hiện thực không thể phủ nhận, là minh chứng rõ ràng nhất để khẳng định: chỉ có chủ nghĩa xã hội mới cứu nhân loại, đem lại cho mọi người sự tự do, bình đẳng, bác ái, đoàn kết, ấm no; việc làm cho mọi người và vì mọi người, niềm vui, hòa bình, hạnh phúc… Vậy mà hiện nay, Nguyễn Vũ Bình vẫn cố tình đổi trắng thay đen, xuyên tạc sự thật, coi chủ nghĩa cộng sản là “trực tiếp và gián tiếp giết người”, “tiêu diệt và đày đọa con người”. Thiết nghĩ, Nguyễn Vũ Bình đừng vì mục đích thấp hèn, đen tối mà phải đánh đổi lương tâm, tự bôi nhọ, hạ uy tín của chính bản thân mình, can tâm đi theo sự xúi dục của kẻ khác, cố tình tự đưa ra những luận điệu xuyên tạc bản chất tốt đẹp của Đảng cộng sản, cũng như của chủ nghĩa xã hội – Chế độ tốt đẹp mà toàn thể nhân loại đang phấn đấu thực hiện./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

One thought on “Nguyễn Vũ Bình – kẻ lưu manh, phá Đảng

  • 5 Tháng Bảy, 2019 at 3:37 chiều
    Permalink

    Đồng ý với tác giả: Nguyễn Vũ Bình đừng vì mục đích thấp hèn, đen tối mà phải đánh đổi lương tâm, tự bôi nhọ, hạ uy tín của chính bản thân mình, can tâm đi theo sự xúi dục của kẻ khác, cố tình tự đưa ra những luận điệu xuyên tạc bản chất tốt đẹp của Đảng cộng sản, cũng như của chủ nghĩa xã hội – Chế độ tốt đẹp mà toàn thể nhân loại đang phấn đấu thực hiện./.

    Reply

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.