Nhận thức lệch lạc và tội ác bọn cơ hội gây ra

Ngày 22/11/2015, trên mạng xã hội xuất hiện bài viết “Nỗi đau nước Việt” của Đinh Ngọc Thu, kèm theo lời dẫn “Đây là nội dung phát biểu của bà Dương Thu Hương – Cựu Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại Hội thảo góp ý Văn kiện Đại hội XII”. Nội dung bài viết này có dụng ý xấu: quy kết Đảng Cộng sản Việt Nam đặt quyền lợi của giai cấp lên trên quyền lợi dân tộc, vu khống, bôi nhọ nhằm phủ nhận Đảng Cộng sản Việt Nam. Dù vô tình hay cố ý, nội dung bài viết này bắt nguồn từ nhận thức lệch lạc và động cơ phản động.

Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) ghi rõ: Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam; đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của dân tộc.

Đây là sự nhận thức đúng đắn, đầy đủ, sâu sắc hơn về bản chất của Đảng Cộng sản Việt Nam và vấn đề lợi ích của Đảng. Sự phát triển nhận thức này là kết quả của quá trình nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn của Đảng ta trong công cuộc đổi mới. Tuy nhiên, nhận thức về diễn đạt bản chất của Đảng vẫn còn một số người nhận thức lệch lạc. Họ cho rằng Đảng ta xác định: Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam là “Đảng đặt lợi ích dân tộc sau quyền lợi của giai cấp công nhân và của nhân dân lao động”, “tại sao Đảng không vì quyền lợi của dân tộc là thiêng liêng trên hết mà lại đặt quyền lợi của giai cấp lên trên hết” và “nếu Đảng vẫn đặt lợi ích của giai cấp lên trên lợi ích dân tộc thì không thể nào kêu gọi được đại đoàn kết dân tộc”.

Nhận thức như vậy là hết sức lệch lạc, sai trái, là rơi vào chủ nghĩa cực đoan siêu hình, máy móc, là xa rời quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, không thấy được mối quan hệ thống nhất giữa lợi ích dân tộc với lợi ích giai cấp công nhân, nhân dân lao động, không phân biệt được vấn đề bản chất Đảng và lợi ích của Đảng; mục tiêu, lý tưởng mà Đảng phấn đấu! Sự nhận thức như vậy không chỉ không đúng về khoa học và thực tiễn mà còn là biểu hiện của suy thoái về tư tưởng chính trị.

Quán triệt quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin về chính đảng cách mạng của giai cấp vô sản, Đảng ta luôn xác định Đảng Cộng sản Việt Nam là Đảng của giai cấp công nhân Việt Nam, mang bản chất giai cấp công nhân. Trên cơ sở trung thành và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào xây dựng Đảng trong điều kiện Đảng cầm quyền, thực hiện công cuộc đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, mở cửa và hội nhập quốc tế, Đảng ta đã bổ sung, phát triển nhận thức về bản chất của Đảng. Cách diễn đạt về bản chất của Đảng như ghi trong Cương lĩnh vừa thể hiện rõ bản chất giai cấp công nhân của Đảng theo chủ nghĩa Mác – Lênin vừa nói lên được nét đặc thù của Đảng ta theo sự phát triển sáng tạo của Hồ Chí Minh, vừa phù hợp với điều kiện thực tế Việt Nam và đáp ứng được nguyện vọng, tình cảm của nhân dân. Hiểu về bản chất giai cấp công nhân của Đảng Cộng sản Việt Nam như ghi trong Cương lĩnh là một cách hiểu đúng đắn, sâu sắc, phản ánh quy luật ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam ở một nước thuộc địa nửa phong kiến, trưởng thành trong phong trào yêu nước, tôi luyện trong đấu tranh giải phóng dân tộc.

Thực tiễn hơn 85 năm xây dựng, hoạt động và trưởng thành của Đảng Cộng sản Việt Nam trong đấu tranh cách mạng giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, đổi mới, xây dựng và bảo vệ tổ quốc xã hội chủ nghĩa đã chứng tỏ Đảng ta là “con nòi” của dân tộc Việt Nam, nhân dân Việt Nam luôn coi Đảng Cộng sản Việt Nam là Đảng của mình, “ý Đảng và lòng dân” luôn đồng thuận, thống nhất.

Sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Đảng không có lợi ích nào khác ngoài việc phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Những thành quả cách mạng mà nhân dân ta đã giành được dưới sự lãnh đạo của Đảng đã đưa nước ta từ một nước thuộc địa nửa phong kiến trở thành một quốc gia độc lập, tự do, phát triển theo con đường xã hội chủ nghĩa: nhân dân ta từ thân phận nô lệ đã trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ xã hội; đất nước ta đã ra khỏi tình trạng nước nghèo kém phát triển trở thành nước đang phát triển có thu nhập trung bình, đang đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế, vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế được nâng cao.

Tổng kết thực tiễn 30 năm đổi mới đất nước, một trong những bài học được Đảng ta rút ra và tiếp tục phát huy trong điều kiện hiện nay là phải đặt lợi ích quốc gia – dân tộc lên trên hết; kiên định độc lập, tự chủ, đồng thời chủ động và tích cực hội nhập quốc tế trên cơ sở bình đẳng cùng có lợi; kết hợp phát huy sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại để xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Hiện nay một số người lợi dụng việc Trung Quốc có những hành động xâm lấn, vi phạm chủ quyền, quyền chủ quyền của Việt Nam ở Biển Đông và đòi hỏi yêu sách về chủ quyền đối với Hoàng Sa, Trường Sa để dựng ra câu chuyện về Đảng Cộng sản Việt Nam không coi trọng lợi ích dân tộc bằng lợi ích giai cấp, đặt lợi ích giai cấp lên trên lợi ích dân tộc là sai lầm.

Họ không thấy rằng lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và lợi ích của dân tộc là thống nhất. Đảng Cộng sản Việt Nam là Đảng cách mạng chân chính của giai cấp công nhân Việt Nam đồng thời cũng là Đảng cách mạng chân chính của dân tộc Việt Nam. Đảng ta ra đời từ phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam, Đảng ta đã chiến đấu và rèn luyện để luôn xứng đáng là người lãnh đạo sáng suốt, kiên quyết, trung thành của giai cấp công nhân và nhân dân lao động. Chính vì vậy, Đảng Cộng sản Việt Nam là Đảng của giai cấp công nhân, nhân dân lao động cho nên Đảng cũng là Đảng của dân tộc Việt Nam. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ Đảng ta là Đảng của giai cấp, đồng thời cũng là của dân tộc, không thiên tư, thiên vị. Thấm nhuần sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng ta luôn kiên định mục tiêu, lý tưởng chiến đấu là độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, lấy việc phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân là mục đích cao nhất, ngoài lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, Đảng Cộng sản Việt Nam không có lợi ích nào khác.

Đây là một sự thật mà nhân dân Việt Nam, dân tộc Việt Nam đã ghi nhận. Nhân dân Việt Nam luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, thừa nhận vai trò lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước và xã hội. Vì thế, những cách hiểu phiến diện, máy móc, không thấy được mối quan hệ thống nhất giữa lợi ích giai cấp với lợi ích dân tộc là sai lầm về mặt nhận thức, nếu không khắc phục, thay đổi sẽ dễ dẫn tới thoái hoá về tư tưởng chính trị, sa vào “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”, thậm chí dễ bị các thế lực thù địch và cơ hội về chính trị lợi dụng kích động để chống phá Đảng, chế độ./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

9 thoughts on “Nhận thức lệch lạc và tội ác bọn cơ hội gây ra

 • 9 Tháng Mười Hai, 2015 at 1:15 chiều
  Permalink

  Không ai có thể phủ nhận vai trò lãnh đạo của Ðảng Cộng sản Việt Nam! Quá khứ và hiện tại đã khẳng định chân lý đó. Việc làm của bọn người mượn danh “yêu nước”, tự coi mình “có trách nhiệm với dân tộc” không đánh lừa được những người yêu nước chân chính và có trách nhiệm thật sự đối với dân tộc. Những luận điệu và hành động của chúng đáng bị lên án và trừng trị.

  Reply
 • 9 Tháng Mười Hai, 2015 at 7:55 chiều
  Permalink

  Lợi ích, nguyện vọng chân chính của nhân dân là động lực thúc đẩy mạnh mẽ nhân dân tiến hành lao động sản xuất và đấu tranh cách mạng. Dưới ánh sáng của đường lối đổi mới, nhiều chính sách đã được ban hành dựa trên cơ sở lợi ích và nguyện vọng của quần chúng nhân dân. Tuy còn khó khăn, nhưng mọi mặt đời sống xã hội đang khởi sắc, phong trào quần chúng nhân dân xoá đói giảm nghèo, làm giàu cho gia đình, cho đất nước, xây dựng xã hội dân chủ, công bằng, văn minh đang được đẩy mạnh trong cả nước. Điều đó là minh chứng hùng hồn, sinh động nhất về việc đặt lợi ích của nhân dân, quốc gia- dân tộc lên trên hết của Đảng./.

  Reply
 • 9 Tháng Mười Hai, 2015 at 8:46 chiều
  Permalink

  Đảng cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của cả dân tộc Việt Nam. Đảng là đại biểu trung thành cho lợi ích không chỉ của công nhân mà của toàn thể nhân dân lao động và của cả dân tộc. Đó là cơ sở để đoàn kết giai cấp, đoàn kết toàn dân trong cuộc đấu tranh thực hiện sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân Việt Nam. Đó là điều mà mỗi đảng viên và mỗi người dân Việt Nam đều thấu hiểu, tin theo Đảng, trung thành và bảo vệ vai trò lãnh đạo của Đảng. Chỉ có những kẻ cơ hội, phản động, nhận thức lệch lạc mới đưa ra những điều xằng bậy, vu khống, bôi nhọ Đảng, làm mất uy tín, thanh danh của Đảng và chia rẽ khối đoàn kết của dân tộc ta. Chúng ta cần hết sức cảnh giác với những luận điệu ấy.

  Reply
 • 10 Tháng Mười Hai, 2015 at 8:04 sáng
  Permalink

  Chủ tịch Hồ Chí Minh từng khẳng định: “Ngoài lợi ích của nhân dân, của dân tộc, Đảng không có lợi ích gì khác!”. Với trang sử vàng chói lọi của dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ kính yêu trong 85 năm qua, mỗi người dân yêu nước Việt Nam có quyền tự hào: chỉ có Đảng Cộng sản Việt Nam mới đem lại những mùa Xuân về cho đất nước, cho dân tộc và cho mỗi con người yêu nước Việt Nam. Đó là một chân lý không ai có thể phủ nhận được! Những âm mưu nhằm xuyên tạc, hạ thấp vai trò lãnh đạo của Đảng và luận điệu cho rằng: “Đảng đặt lợi ích của giai cấp lên trên lợi ích của dân tộc” là hoàn toàn phản động và cũ kỹ bởi những xảo ngôn này đã được bọn người hại dân hại nước xào đi xào lại quá nhiều, quá nhàn chán rồi!

  Reply
 • 10 Tháng Mười Hai, 2015 at 5:07 chiều
  Permalink

  Yêu nước, người Việt Nam nào chẳng yêu nước, vì đó là truyền thống, là đạo nghĩa của “con dân” với Tổ quốc. Từ xưa đến nay, trải qua nhiều thăm trầm, biến cố của lịch sử, lòng yêu nước của nhân dân Việt Nam được thể hiện bằng những hành động cụ thể trong hai từ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam.
  Vậy mà, có những kẻ phản động như Đinh Ngọc Thu, vì nhiều lý do, động cơ hèn hạ thôi thúc, đã có những lời nói, hành động đi ngược lại với truyền thống yêu nước của dân tộc Việt Nam. Tất cả bọn chúng đang theo chân “ngoại bang” để chống phá, cản trở sự phát triển của dân tộc. Phải kiên quyết lên án và trừng trị bọn người vô liêm sỉ ấy.

  Reply
 • 10 Tháng Mười Hai, 2015 at 10:05 chiều
  Permalink

  Nhận thức lệch lạc là thứ tội phạm sinh ra chủ nghĩa cỏ hội xét lại, những kẻ vô công, rôì nghề nhàn cư vi bất thiện đang tìm mọi sai lầm của một số cán bộ, đảng viên của ta để quy kết cho những sai lầm của Đảng Cộng sản Việt Nam, thật là hết thuốc chữa. Chúng ta thử hỏi nếu không có Đảng Cộng sản VN lãnh đạo sự nghiệp cách mạng của dân tộc ta, thì đất nươc ta trong đó có gia đình của những kẻ đang nh̀an cư vi bất thiện kia bây giờ sẽ ra sao? Đúng là kẻ vừa ăn căp, vừa la làng.

  Reply
 • 11 Tháng Mười Hai, 2015 at 7:50 sáng
  Permalink

  Càng gần đến Đại hội XII của Đảng thì các thế lực thù địch, phản động lại càng ra sức, ráo riết chống phá với mưu đồ làm mất uy tín của Đảng, gây chia rẽ khối đoàn kết nội bộ, tạo tâm lý bất mãn… tiến tới xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng đối với cách mạng Việt Nam. Thế nhưng, với truyền thống đấu tranh, kinh nghiệm lãnh đạo và bề dày lịch sử của mình cùng với niềm tin tuyệt đối của đại đa số người dân Việt Nam chúng ta hoàn toàn tin tưởng rằng Đại hội XII của Đảng sẽ thành công tốt đẹp, Đảng ta sẽ ngày càng vững mạnh về tổ chức và năng lực lãnh đạo, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân sẽ tiếp tục đoàn kết một lòng, vuột qua những khó khăn của thời kỳ hội nhập và sự chống phá quyết liệt của kẻ thù để xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

  Reply
 • 12 Tháng Mười Hai, 2015 at 2:39 chiều
  Permalink

  Ngay từ năm 1941, Đảng ta đã xác định: “nếu không giải quyết được vấn đề dân tộc giải phóng, không đòi được độc lập, tự do cho toàn thể dân tộc, thì chẳng những toàn thể quốc gia dân tộc còn chịu mãi kiếp ngựa trâu, mà quyền lợi của bộ phận, giai cấp đến vạn năm cũng không đòi lại được”. Và trong tiến tình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, vấn đề dân dộc, xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc luôn được Đảng ta đặt lên hàng đầu, coi đó là động lực của phát triển kinh tê xã hội đất nước. Và lịch sử hơn 85 năm lãnh đạo cách mạng Việt Nam cuả Đảng đã chứng minh chân lý đó. Luận điệu xuyên tạc cho rằng, đảng ta “đặt quyền lợi giai cấp lên trên hết” là sự lừa bịp của bọn phản động, nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, làm giảm lòng tin của nhân dân đối với Đảng, ảnh hưởng đến “Ý ĐẢNG, LÒNG DÂN”
  Chính vì vậy, chúng ta cần phải đấu tranh, vạch trần âm mưu của những kẻ phản động đó

  Reply
 • 14 Tháng Mười Hai, 2015 at 4:01 chiều
  Permalink

  bất kỳ câu chữ nào mà xa rời cơ sở hiện thực của nó đều chỉ là “chữ nghĩa” thôi. tức là nếu chỉ đi phân tích “câu chữ” về lợi ích dân tộc, lợi ích giai cấp và lợi ích nhân dân lao động rồi xếp theo thứ tự trước – sau, mà tách rời toàn bộ quá trình đấu tranh cách mạng của cả dân tộc do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo 85 năm qua thì Đinh Ngọc Thu cùng lắm cũng chỉ dừng lại là kẻ “chữ nghĩa”. vậy nên cũng dễ hiểu tại sao những “phân tích” và “lập luận” của hắn lại sống sượng, gượng ép đến thế.

  Reply

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.