NHẬN DIỆN CHIÊU TRÒ CHỐNG PHÁ CỦA NGÔ HUY CƯƠNG

Trên trang “Doithoaionline. com” với bút danh Ngô Huy Cương đã đăng bài viết “Quốc hội và Chính phủ Việt Nam: Quan hệ bữa nay”. Trong bài viết Y cho rằng: “chủ trương “đồng hành” với Chính phủ do Quốc hội khóa này khởi xướng là một chủ trương đi lệch với Cương lĩnh 2011 của Đảng, không phù hợp với Hiến pháp 2013 và trái với nhận thức chung của nhân loại”. Thực chất đây là chiêu trò lợi dụng dân chủ, núp bóng cử tri của Y để xuyên tạc, nhằm hạ thấp vị trí, vai trò, chức năng, uy tín của Quốc hội, chống phá Đảng, Nhà nước Việt Nam. Bởi vì:

Thứ nhất, ở Việt Nam, quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công, phối hợp, kiểm soát giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp. Điều này đã được xác định trong Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (Bổ sung, phát triển năm 2011), cũng như Hiến pháp năm 2013.

Cụ thể, trong Điều 69 Hiến pháp năm 2013 quy định rõ vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Quốc hội: “Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Quốc hội thực hiện quyền lập hiến, quyền lập pháp, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và giám sát tối cao đối với hoạt động của Nhà nước”. Quốc hội là nơi ý chí của nhân dân trở thành ý chí của Nhà nước thể hiện bằng các đạo luật mang tính bắt buộc chung.

Điều 94 Hiến pháp năm 2013 xác định: “Chính phủ là cơ quan hành chính nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thực hiện quyền hành pháp, là cơ quan chấp hành của Quốc hội. Chính phủ chịu trách nhiệm trước Quốc hội và báo cáo công tác trước Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch nước”. Cơ cấu, số lượng các thành viên của Chính phủ do Quốc hội quyết định. Quốc hội có quyền miễn nhiệm, bãi nhiệm Thủ tướng Chính phủ; phê chuẩn đề nghị miễn nhiệm, cách chức Phó Thủ tướng Chính phủ, bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ; bỏ phiếu tín nhiệm đối với các thành viên của Chính phủ; bãi bỏ văn bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trái với Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội.

Như vậy, Quốc hội và Chính phủ có chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn riêng, đề cao sự thống nhất quyền lực vào Quốc hội. Song, quyền lực nhà nước ở nước Việt Nam là thống nhất nên Quốc hội và Chính phủ luôn có sự gắn bó mật thiết với nhau, để xây dựng, phát huy tối đa tiềm lực quốc gia; “đồng hành” để cùng hướng tới thực hiện mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Thứ hai, thực tiễn hoạt động của Quốc hội Việt Nam đã chứng minh sự “đồng hành” cùng Chính phủ là hoàn toàn đúng đắn.

Trải qua 76 năm, Quốc hội nước Việt Nam luôn gắn bó, đồng hành cùng dân tộc, không ngừng phát huy vai trò, vị trí là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của đất nước, thực hiện có hiệu quả chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Hiến pháp và pháp luật. Tất cả các vấn đề lớn thuộc mọi lĩnh vực, từ chính trị, kinh tế – xã hội, văn hóa, giáo dục, quốc phòng, an ninh, đối ngoại,… của đất nước đều được Quốc hội thảo luận và quyết nghị. Nhà nước Việt Nam là Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, để tất cả chủ trương, đường lối của Đảng đi vào đời sống, toàn dân nghiêm túc thực hiện thì đều phải được thể chế hóa bằng hệ thống pháp luật. Các chương trình, kế hoạch quan trọng của Nhà nước phải được Quốc hội thông qua.

Những năm qua, Quốc hội Việt Nam luôn thể hiện tinh thần đồng hành cùng Chính phủ để giải quyết linh hoạt và kịp thời những vấn đề về chính sách, pháp luật, an sinh xã hội, phát triển kinh tế, đảm bảo quốc phòng, an ninh, nhất là trong điều kiện dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, tác động, ảnh hưởng đến phát triển kinh tế, xã hội của đất nước và đời sống của nhân dân. Quốc hội khóa XV đã tiến hành kỳ họp bất thường lần thứ nhất từ ngày 04 đến 11/01/2022, để ban hành 1 luật và sửa đổi, bổ sung 9 luật; ban hành Nghị quyết số 43/2022/QH15 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội. Đây là những nội dung mang tính cấp bách, thiết thực, được cử tri và nhân dân cả nước đồng tình; thể hiện rõ sự chủ động, linh hoạt của Quốc hội đồng hành với Chính phủ để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, thực hiện chính sách nhân văn, sự chia sẻ, hỗ trợ, đồng hành cùng doanh nghiệp, người lao động, người dân trong bối cảnh bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch COVID-19. Sự đồng hành của Quốc hội đã tiếp thêm sức mạnh và tạo điều kiện cần thiết để Chính phủ vừa khống chế dịch bệnh thành công, vừa bảo đảm an sinh xã hội và phục hồi nền kinh tế.

Như vậy, Quốc hội đồng hành với Chính phủ là sự đáng ghi nhận của nền quản trị quốc gia, thực hiện đúng Cương lĩnh 2011 của Đảng và Hiến pháp năm 2013; hoàn toàn phù hợp với môi trường thể chế ở Việt Nam. Do đó, những chiêu trò lợi dụng dân chủ, nội dung đóng góp ý kiến của Ngô Huy Cương là không có cơ sở lý luận và thực tiễn, hoàn toàn sai trái./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.