Nhận diện mưu đồ chống phá của Thuyên Hoa

Đọc những trang đầu của bài viết “Làm Chủ tịch nước là làm gì?”, của bút danh Thuyên Hoa, đăng trên baoquocdan, nhiều người dễ lầm tưởng đó chỉ là những góp ý bình thường. Tuy nhiên, thực chất đây là một bài viết với mưu đồ, ẩn ý sâu xa nhằm gây mất đoàn kết, hạ thấp vai trò lãnh đạo của Đảng, tiến tới xóa bỏ hoàn toàn vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với lực lượng vũ trang.

Trong bài viết, Thuyên Hoa đã diễn giải nhiều nội dung thiếu khách quan và không có cơ sở khoa học, Y cho rằng: “Các đời Tổng bí thư, rồi cả người lãnh đạo Quân đội lẫn lãnh đạo Công an đều thống nhất và kiên quyết rằng sự chỉ đạo, lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với lực lượng vũ trang nhân dân phải thuộc về Đảng… thế thì quyền thống lĩnh lực lượng vũ trang nhân dân của Chủ tịch nước nằm ở đâu?”.

  1. Về vấn đề này, Thuyên Hoa và đồng bọn của Y đã cố tình không hiểu về nguyên tắc tổ chức của Đảng Cộng sản Việt Nam, cũng như cơ chế lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng vũ trang và Hiến pháp Việt Nam 2013. Bởi vì:

Đảng Cộng sản Việt Nam là Đảng cầm quyền lãnh đạo Nhà nước và xã hội nhưng không bao biện, làm thay công việc của Nhà nước. Trung thành và vận dụng sáng tạo những nguyên tắc cơ bản trong xây dựng lực lượng vũ trang của chủ nghĩa Mác – Lênin, nên ngay từ khi mới ra đời, Đảng ta đã khẳng định phải xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân đặt dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng; xác định ở đâu có tổ chức và hoạt động của lực lượng vũ trang thì ở đó phải có sự lãnh đạo của Đảng. Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng chỉ rõ: “Phải xây dựng và lãnh đạo vững chắc lực lượng vũ trang cách mạng của nhân dân, bảo đảm đánh thắng bất cứ kẻ thù nào, bất cứ trong hoàn cảnh nào”.

Trong Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) xác định: “Tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, sự quản lý tập trung thống nhất của Nhà nước đối với Quân đội nhân dân, Công an nhân dân và sự nghiệp quốc phòng – an ninh”. Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam cũng khẳng định: Đảng lãnh đạo hệ thống chính trị, đồng thời là một bộ phận của hệ thống ấy. Đảng lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản, thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật. Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp, về mọi mặt đối với Quân đội nhân dân và Công an nhân dân. Sự lãnh đạo của Đảng được tập trung thống nhất vào Ban Chấp hành Trung ương mà trực tiếp, thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư; Đảng quyết định những vấn đề cơ bản xây dựng Quân đội nhân dân và Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân, là lực lượng nòng cốt cùng toàn dân bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, tham gia xây dựng đất nước. Nhà nước thống nhất quản lý đối với Quân đội, Công an và sự nghiệp quốc phòng, an ninh theo quy định của Hiến pháp và pháp luật.

Ở Việt Nam, Chủ tịch nước là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, Ủy viên Bộ Chính trị. Chủ tịch nước thực hiện chức trách, nhiệm vụ theo sự phân công của Đảng và thực hiện các quyền được Hiến pháp quy định như: “… Thống lĩnh lực lượng vũ trang nhân dân, giữ chức Chủ tịch Hội đồng quốc phòng và an ninh, quyết định phong, thăng, giáng, tước quân hàm cấp tướng, chuẩn đô đốc, phó đô đốc, đô đốc hải quân; bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Tổng tham mưu trưởng, Chủ nhiệm Tổng cục chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; căn cứ vào nghị quyết của Quốc hội hoặc của Ủy ban thường vụ Quốc hội, công bố, bãi bỏ quyết định tuyên bố tình trạng chiến tranh; căn cứ vào nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội, ra lệnh tổng động viên hoặc động viên cục bộ, công bố, bãi bỏ tình trạng khẩn cấp; trong trường hợp Ủy ban Thường vụ Quốc hội không thể họp được, công bố, bãi bỏ tình trạng khẩn cấp trong cả nước hoặc ở từng địa phương”.

Như vậy, sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với lực lượng vũ trang nhân dân được xác định trong Cương lĩnh, Điều lệ Đảng và quyền thống lĩnh lực lượng vũ trang nhân dân của Chủ tịch nước được hiến định trong Hiến pháp năm 2013 là rõ ràng, thống nhất cao, không hề có sự mâu thuẫn.

  1. Thực tiễn quá trình lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng vũ trang và việc thực hiện quyền của Chủ tịch nước trong thời gian qua đã chứng minh điều đó.

Quá trình lãnh đạo cách mạng, để giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng vũ trang, Đảng ta luôn xác lập cơ chế lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng vũ trang, nhằm hiện thực hóa sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với lực lượng vũ trang, bảo đảm cho Đảng nắm chắc lực lượng vũ trang trong mọi tình huống; xứng đáng là lực lượng nòng cốt trong đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới. Đây là sự tổng kết lịch sử và là khái quát, phát triển tư duy lý luận của Đảng về vai trò lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng vũ trang nhân dân.

Một trong những bài học xương máu của Liên Xô (năm 1991) đã chứng minh: Một quân đội hùng mạnh, được trang bị vũ khí hàng đầu thế giới nhưng lại không bảo vệ được Đảng thậm chí còn quay lại chống Đảng. Sở dĩ như vậy, bởi một trong những sai lầm của Đảng Cộng sản Liên Xô là buông lỏng sự lãnh đạo quân đội, để quân đội bị phi chính trị hoá, mất phương hướng, mục tiêu chiến đấu, từ bỏ lập trường giai cấp, quân đội đứng ngoài chính trị, dẫn đến Đảng Cộng sản Liên Xô mất quyền lãnh đạo xã hội.

Thực tiễn hơn 93 năm qua, Đảng ta luôn giữ vững sự lãnh đạo đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với lực lượng vũ trang; thực hiện đúng quyền thống lĩnh lực lượng vũ trang nhân dân của Chủ tịch nước đã được hiến định trong Hiến pháp, cho nên lực lượng vũ trang luôn giữ vững bản chất giai cấp công nhân nhân, tuyệt đối trung thành với Đảng, với chế độ, Tổ quốc và nhân dân, sẵn sàng chiến đấu và chiến thắng mọi kẻ thù xâm lược, ngày càng trưởng thành, lớn mạnh, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Vì vậy, cần nêu cao cảnh giác, nhận diện và đấu tranh bác bỏ những mưu đồ chống phá của Thuyên Hoa./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.