NHỮNG LUẬN ĐIỆU SAI TRÁI CỦA “KHẢI NGUYÊN” CẦN BÁC BỎ

Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội của Việt Nam khẳng định: Đi lên chủ nghĩa xã hội là khát vọng của nhân dân ta, là sự lựa chọn đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, phù hợp với xu thế phát triển của lịch sử. Xã hội xã hội chủ nghĩa mà nhân dân ta xây dựng là một xã hội: Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; do nhân dân làm chủ; có nền kinh tế phát triển cao dựa trên lực lượng sản xuất hiện đại và quan hệ sản xuất tiến bộ phù hợp; có nền văn hoá tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; con người có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, có điều kiện phát triển toàn diện; các dân tộc trong cộng đồng Việt Nam bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng và giúp nhau cùng phát triển; có Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân do Đảng Cộng sản lãnh đạo; có quan hệ hữu nghị và hợp tác với các nước trên thế giới.

Vậy mà, trên trang “Thongluan-rdp”, kẻ tự xưng là Khải Nguyên đưa ra những luận điệu hết sức sai trái, phản động; Khải Nguyên cố tình xuyên tạc rằng: “Các chế độ cộng sản là bạo lực và tàn khốc nhất…làm gì có lực lượng nào bạo lực và tàn khốc hơn nhà nước cộng sản…”; không chỉ như vậy, Khải Nguyên còn ra sức kích động: “Tư tưởng văn hóa độc tài thì sinh ra chế độ độc tài. Tư tưởng, văn hóa tự do dân chủ đa nguyên sẽ sinh ra chế độ tự do dân chủ đa nguyên” hay “vận động tư tưởng, văn hóa tự do dân chủ đa nguyên cho thấm vào xã hội Việt Nam là một phần rất quan trọng trong cuộc đại cách mạng dân chủ”. Thực chất, đây là luận điệu cũ rích, các thế lực thù địch, phản động lợi dụng tự do dân chủ để xuyên tạc, nói sai sự thật, hướng lái dư luận, đánh lừa những người thiếu thông tin, kém hiểu biết, những phần tử bất mãn hùa theo những việc làm sai trái của bọn chúng để chống phá Đảng, Nhà nước, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc, cuối cùng là xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng, xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam; bọn phản động ra sức kích động đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập, hướng nước ta đi theo con đường tư bản chủ nghĩa. Vì vậy, mỗi cán bộ, đảng viên và người dân Việt Nam cần đề cao cảnh giác để không bị mắc mưu của kẻ xấu.

Như chúng ta đã biết, Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiền phong của giai cấp công nhân Việt Nam, Đảng không có lợi ích nào khác lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam. Từ khi thành lập, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo nhân dân tiến hành Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời – Nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam châu Á; đưa người dân Việt Nam từ thân phận nô lệ trở thành người làm chủ đất nước. Thắng lợi vĩ đại của các cuộc kháng chiến chống xâm lược, mà đỉnh cao là chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ năm 1954, đại thắng mùa Xuân năm 1975, đất nước thống nhất, cả nước đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội. Trải qua gần 40 năm tiến hành công cuộc đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo; toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đoàn kết phấn đấu và đã đạt được những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử; đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế, uy tín quốc tế như ngày nay: GDP năm 2023 đạt hơn 430 tỷ USD, gấp 53 lần so với năm 1986. Việt Nam đã thiết lập quan hệ ngoại giao với hơn 190 quốc gia và vùng lãnh thổ; có quan hệ kinh tế, thương mại với hơn 230 đối tác và quan hệ hợp tác với hơn 300 tổ chức quốc tế. Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 58% năm 1993 xuống dưới 3% năm 2020 theo chuẩn nghèo đa chiều; hơn 60% số xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Năm 2023, GDP của nước ta tăng 5,05% (GDP 6 tháng đầu năm 2024 tăng 6,42%), là nước có tốc độ tăng trưởng cao trên thế giới; kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 681 tỷ USD; xuất siêu 28,3 tỷ USD; đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt 39,4 tỷ USD, tăng 34,5%. Quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội, chủ quyền quốc gia được giữ vững. Fitch Ratings nâng hạng tín nhiệm quốc gia dài hạn của Việt Nam từ mức BB lên mức BB+, với triển vọng “ổn định”; xếp hạng môi trường kinh doanh tăng 12 bậc; chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu tăng 2 bậc; chỉ số phát triển con người tăng 8 bậc; chỉ số hạnh phúc tăng 11 bậc. Theo một số dự báo, đến năm 2030, quy mô GDP của Việt Nam đạt khoảng 800 tỷ USD, gấp 2,4 lần năm 2020; đến năm 2045, GDP đạt khoảng 2.400 tỷ USD, gấp 3 lần năm 2030 và gấp 6,9 lần năm 2020.

Thực tiễn sinh động nêu trên là bằng chứng thuyết phục khẳng định bản chất tốt đẹp của Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa; đồng thời là bằng chứng đanh thép nhất bác bỏ hoàn toàn luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động như Khải Nguyên. Tự hào về Đảng quang vinh, Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, dân tộc Việt Nam anh hùng, mỗi cán bộ, đảng viên và người dân cần đề cao cảnh giác, nhận diện chính xác bộ mặt xấu xa của bọn phản động như Khải Nguyên, kiên quyết đấu tranh bác bỏ những luận điệu sai trái của bọn chúng; bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa và cuộc sống bình yên của nhân dân ta./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.