Những nhận thức lệch lạc của Song Chi về chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

Vừa qua, lợi dụng sự kiện nước ta Kỷ niệm 75 năm Ngày Quốc khánh, Song Chi đã đăng tải bài viết “Có nhiều con đường để đi, nhưng Đảng Cộng sản kiên quyết lựa chọn con đường tệ hại nhất”, nhằm mục đích xuyên tạc con đường và bản chất tốt đẹp của chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

Song Chi đã cố “gượng gạo” tỏ ra là người có hiểu biết, nhưng thực chất, đó là những nhận thức lệch lạc, xuyên tạc về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Việt Nam đi lên chủ nghĩa xã hội không phải theo “một học thuyết sai lầm, lựa chọn một mô hình thể chế chính trị sai lầm” và càng không phải là“con đường tệ hại nhất” như lời Song Chi đã “mồm năm miệng mười” rêu rao. Sự thật, việc lựa chọn và đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam là con đường cách mạng duy nhất đúng đắn, là sự lựa chọn của chính lịch sử dân tộc Việt Nam và phù hợp với xu thế phát triển của thời đại. Ngay từ Cương lĩnh thành lập Đảng đã xác định rõ: “Chủ trương làm tư sản dân quyền cách mạng và thổ địa cách mạng để đi tới xã hội cộng sản”. Từ đó đến nay, dù trải qua muôn vàn khó khăn, thách thức, nhưng Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo dân tộc kiên quyết, kiên trì thực hiện mục tiêu con đường đã lựa chọn và đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công, đã xóa bỏ chế độ phong kiến, thuộc địa, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, mở ra thời đại vẻ vang của lịch sử dân tộc – thời đại quá độ lên xã hội chủ nghĩa. Tiếp sau đó là thắng lợi của các cuộc kháng chiến oanh liệt chống thực dân, đế quốc và các thế lực xâm lược biên giới, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và bảo vệ vững chắc chủ quyền, lãnh thổ của Tổ quốc. Hiện nay, sau gần 35 năm đổi mới, Việt Nam đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, chưa bao giờ “đất nước ta có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày nay”.

Tuy nhiên, với bản chất phản động, Song Chi đã trắng trợn phủ nhận, “bôi đen” tất cả những thành quả cách mạng mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta đã đạt được, nhất là về chế độ dân chủ ở Việt Nam. Song Chi đã “hàm hồ” quy kết rằng, ở Việt Nam “không có bình đẳng xã hội”, “con người hoàn toàn không có tự do dân chủ, nhân quyền bị chà đạp”. Thế nhưng, dù Song Chi có bịa đặt, vu khống đến đâu cũng không thể phủ nhận một thực tế rằng, Việt Nam là một nước luôn tôn trọng và phát huy dân chủ, bảo đảm các quyền tự do dân chủ của con người. Điều này được thể hiện ngay trong hệ thống quan điểm, đường lối chính sách của Đảng, Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước và từ thực tiễn đời sống xã hội. Hiến pháp năm 2013 đã dành một chương (Chương II) quy định đầy đủ về “Quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân”. Những quy định về quyền con người tại chương này hoàn toàn phù hợp với các công ước quốc tế về quyền con người, trong đó có những quyền được xem là “nhạy cảm” cũng đã được đưa vào văn kiện này. Thể chế hóa Hiến pháp năm 2013 và nội luật hóa các công ước quốc tế về quyền con người mà Việt Nam đã gia nhập, ký kết, Quốc hội Việt Nam đã sửa và xây dựng nhiều đạo luật mới. Đó là Luật Tiếp cận thông tin (năm 2013), Luật Báo chí (năm 2016), Luật An ninh mạng (năm 2018)… Các quy định của những luật trên đều nhằm bảo đảm các quyền của con người không chỉ trong đời sống xã hội, mà còn cả trên không gian mạng. Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam đã bảo đảm các quyền con người được thực hiện trong thực tế, chứ không phải là “thiên đường để mị dân” như lời Song Chi đã cố tình xuyên tạc.

Chỉ điểm qua bấy nhiêu đó những thành quả tốt đẹp mà Việt Nam đã đạt được cũng đủ để khẳng định, việc lựa chọn và đi lên chủ nghĩa xã hội của dân tộc Việt Nam là hoàn toàn đúng đắn. Vì vậy, dù các thế lực thù địch có xuyên tạc, bịa đặt, nham hiểm, thâm độc đến đâu cũng không thể “bôi đen” về con đường và bản chất tốt đẹp của chủ nghĩa xã hội mà Việt Nam đã lựa chọn và kiên trì xây dựng./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

shares