PHẠM PHÚ KHẢI – CON SÂU HẠI DÂN, HẠI NƯỚC

Trên trang Doithoaionline phát tán bài viết của Phạm Phú Khải có tựa đề: Người dân và chính quyền Việt Nam, mối quan hệ “một chiều”. Với luận điệu của một kẻ hại dân, hại nước, Phạm Phú Khải đã trơ trẽn xuyên tạc, bóp méo, đơm đặt đường lối, chính sách đối nội, đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta. Y đã ra sức kích động hòng chia rẽ mối quan hệ giữa nhân dân ta với Đảng và Nhà nước; bôi nhọ, hạ thấp uy tín, hòng xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng ta. Trước những luận điệu nhảm nhí nhưng cũng rất thâm độc, xảo quyệt của một kẻ cơ hội chính trị như Phạm Phú Khải, đòi hỏi mỗi người dân Việt Nam cần hết sức tỉnh táo và cảnh giác, kiên quyết đấu tranh vạch trần bộ mặt xấu xa của y, bảo vệ đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước và cuộc sống lao động hòa bình của nhân dân ta.

Nhân dân ta ở trong nước cũng như kiều bào ta ở nước ngoài đều thấu hiểu sâu sắc rằng, chỉ khi có Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, cách mạng nước ta mới có đủ sức mạnh đánh bại bọn cướp nước và bè lũ tay sai bán nước, giành chính quyền Tháng Tám năm 1945, người dân mới thoát khỏi thân phận nô lệ để trở thành người làm chủ đất nước, được hưởng trọn vẹn quyền con người, được sống, bình đẳng, tự do mưu cầu hạnh phúc.

Về chính trị: Chỉ một ngày sau khi thành lập, trong phiên họp đầu tiên của Chính phủ lâm thời (03/9/1945) đã xác định: Tổ chức cuộc Tổng tuyển cử với chế độ phổ thông đầu phiếu để bầu ra Quốc hội. Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ: Trong cuộc Tổng tuyển cử, hễ là những người muốn lo việc nước thì đều có quyền ra ứng cử, hễ là công dân thì đều có quyền đi bầu cử, không chia gái trai, giàu, nghèo, tôn giáo, nòi giống, giai cấp, đảng phái. Tổng tuyển cử tức là tự do, bình đẳng, dân chủ, đoàn kết… Cuộc Tổng tuyển cử đã khẳng định bản chất dân chủ của chế độ xã hội chủ nghĩa của Đảng và Nhà nước ta, bản chất tốt đẹp đó được toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta phát huy, phát triển và củng cố ngày càng vững chắc, bất kỳ thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị nào cũng không thể phủ nhận được.

Điều 4 Hiến pháp năm 2013 khẳng định: Đảng Cộng sản Việt Nam – Đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của Nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc.

Hơn 91 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng, toàn dân, toàn quân ta nỗ lực phấn đấu đạt được những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử: Kinh tế vĩ mô luôn ổn định, tốc độ tăng trưởng cao (tăng 6% bình quân giai đoạn 2016-2020); quy mô nền kinh tế được nâng lên (năm 2010 đạt 115,93 tỷ USD, năm 2015 đạt 193,24 tỷ USD, năm 2020 đạt 269 tỷ USD); thu nhập bình quân đầu người tăng nhanh (năm 1945 là 35 USD, năm 1975 là 80 USD, năm 1985 là 159 USD, năm 1990 là 182 USD, năm 2020 đạt gần 2800 USD). Tỷ lệ đô thị hóa tăng từ 35,7% năm 2015 lên gần 40% năm 2020; dân số năm 1945 là 22,3 triệu người, năm 2020 là 97,5 triệu người; giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ đạt nhiều thành tựu; tuổi thọ người dân bình quân năm 2010 là 72,9 tuổi, năm 2020 là 73,7 tuổi; chỉ số phát triển con người được nâng lên rõ rệt; tỷ lệ lao động qua đào tạo năm 2010 là 40%, năm 2020 là 65%; chỉ số đổi mới sáng tạo năm 2016 xếp thứ 59, năm 2020 xếp thứ 42/131 quốc gia và nền kinh tế; chính trị, xã hội ổn định; quốc phòng, an ninh được giữ vững và tăng cường; quan hệ quốc tế được mở rộng (năm 1975 quan hệ ngoại giao với 90 quốc gia, năm 1985 là 112 quốc gia, năm 1990 là 118 quốc gia, năm 2020 là 189 quốc gia, trong đó quan hệ đối tác chiến lược và đối tác toàn diện với 33 quốc gia…

Đại hội XIII của Đảng đã khẳng định: Chưa bao giờ đất nước ta có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế, uy tín quốc tế như ngày nay. Đó là những kết quả rất đáng trân trọng và tự hào, tiếp thêm sức mạnh để toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, sánh vai các cường quốc Năm Châu. Trên bước đường phát triển sẽ còn nhiều con sâu hại dân, hại nước như Phạm Phú Khải; bọn chúng sẽ không từ bất kỳ thủ đoạn nào dù là hèn hạ nhất để chống phá Đảng, Nhà nước và nhân dân ta. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân cần nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, kiên quyết đấu tranh, vạch trần và đập tan những âm mưu, thủ đoạn và hành động phá hoại của chúng; tự tin thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới, xây dựng đất nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.