Phạm Trần lại gây thêm tội lỗi

Như đã thành lệ, cứ sau mỗi kỳ đại hội, hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, các thế lực thù địch lại đẩy mạnh việc tuyên truyền các luận điệu nhằm xuyên tạc, phủ nhận các quan điểm, chủ trương, đường lối, chính sách,…  vu khống, nói xấu Đảng. Không nằm ngoài quy luật đó, sau khi Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII ra Nghị quyết về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, trên các trang mạng xã hội ngay lập tức đã xuất hiện các bài viết của một số phần tử phản động.

Phạm Trần là một trong những tên bồi bút tiếp tay cho các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam, kẻ có nhiều tội lỗi với dân tộc khi đưa lên các trang mạng xã hội các bài viết có nội dung cực kỳ phản động chống phá Đảng, Nhà nước, chống phá công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của nhân dân ta. Với bài viết “Từ tự diễn biến đến tự tan hàng”, Phạm Trần lại gây thêm tội lỗi khi đưa ra những luận điệu hết sức sai trái, phản động. Đó là:

Thứ nhất, xuyên tạc chủ trương, nghị quyết của Đảng Cộng sản Việt Nam về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Tại các Đại hội VIII, IX, X, XI, Đảng Cộng sản Việt Nam đã nhấn mạnh sự cần thiết phải ngăn chặn đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên. Tại Đại hội XII Đảng Cộng sản Việt Nam tiếp tục xác định: Đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; coi đây là một trong sáu nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ này. Cùng với nghị quyết các kỳ đại hội, căn cứ vào tình hình và yêu cầu nhiệm vụ xây dựng Đảng trong từng giai đoạn, Ban Chấp hành Trung ương Đảng một số khóa ra nghị quyết về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, như: Hội nghị lần thứ 6 (lần 2) Ban Chấp hành Trung ương khóa VIII ra Nghị quyết về “Một số vấn đề cơ bản và cấp bách trong công tác xây dựng Đảng hiện nay”; Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương khóa XI ra Nghị quyết về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”;  Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII ra Nghị quyết về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Là Đảng cầm quyền lãnh đạo Nhà nước, xã hội, nên việc Đảng Cộng sản Việt Nam đề ra các chủ trương, nghị quyết về xây dựng, chỉnh đốn Đảng là việc làm cần thiết nhằm xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu ngang tầm nhiệm vụ trong từng thời kỳ, giai đoạn cách mạng. Ấy vậy mà, Phạm Trần trong bài viết của mình lại suy diễn, quy kết việc Đảng Cộng sản Việt Nam chủ trương xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái là việc đấu đá nội bộ, phe nhóm. Rõ ràng là, luận điệu này của Phạm Trần là hết sức sai trái, thù địch.

Thứ hai, xuyên tạc kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI của Đảng Cộng Sản Việt Nam. Trong bài viết của mình, Phạm Trần đưa ra luận điệu rằng: Sau 4 năm Đảng Cộng sản Việt Nam thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, “tình hình suy thoái không đứng nguyên một chỗ”. Đồng thời, Y còn thổi phồng lên rằng: “Công tác chỉnh đốn, xây dựng Đảng và giáo dục, rèn luyện đảng viên không được ai nghe”

Thực tế là, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI của Đảng Cộng sản Việt Nam về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”được các cấp ủy, tổ chức Đảng từ Trung ương đến cơ sở tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện một cách bài bản, quyết liệt và đã đạt được những kết quả quan trọng, tạo chuyển biến tích cực trong hệ thống chính trị, góp phần cảnh tỉnh, cảnh báo, răn đe, từng bước ngăn chặn và đẩy lùi tiêu cực, suy thoái trong Đảng. Đặc biệt là, qua kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XI ở các cấp, tính đến cuối năm 2014, trong toàn Đảng đã xử lý kỷ luật hơn 54.000 đảng viên, xóa tên, cho ra khỏi Đảng hàng nghìn trường hợp khác, trong đó một số trường hợp phải xử lý bằng pháp luật. Quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XI đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, làm trong sạch Đảng, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Thứ ba, gieo rắc hoài nghi về việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Trong bài viết của mình, với thái độ hằn học của một kẻ thâm thù cách mạng, Phạm Trần cho rằng Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng Cộng sản Việt Nam không có gì “bộc phát cả”. Hơn nữa, Y nêu vấn đề “liệu Hội nghị Trung ương 4 năm 2016 của Đảng Cộng sản Việt Nam có làm nên trò trống gì không?” Không trả lời trực tiếp vào vấn đề này, song rất nham hiểm, Y đưa ra nhận định đầy ác ý rằng, “trong nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay nguy cơ tự tan hàng rã đám đã gắn liền với suy thoái”. Đây là luận điệu hết sức thâm độc, nham hiểm, một mặt Y chê một bộ phận cán bộ, đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam suy thoái, mặt khác Y lại muốn cán bộ, đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam tiếp tục suy thoái để đi đến tan hàng rã đám.

Nói cho Phạm Trần và đồng bọn của Y biết, là đừng có ảo tưởng. Đành rằng, hiện nay vẫn còn một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam suy thoái, song đại bộ phận cán bộ, đảng viên của Đảng vẫn luôn nêu cao tính tiền phong gương mẫu, phấn đấu vì dân, vì nước, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu: xây dựng nước Việt Nam độc lập, dân chủ, giàu mạnh, xã hội công bằng, văn minh, đẩy mạnh thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức mà Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng Cộng sản Việt Nam đã xác định; kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Gần đây, việc Đảng, Nhà nước ta chỉ đạo các cơ quan thực thi pháp luật tiến hành khởi tố các vụ việc tham nhũng lớn, như vụ Phạm Công Danh và đồng bọn ở Ngân hàng Xây dựng Việt Nam, Trịnh Xuân Thanh và đồng bọn ở Tổng công ty Cổ phần xây lắp dầu khí Việt Nam và những sai phạm ở Bộ Công thương về công tác cán bộ, … cho thấy sự kiên quyết của Đảng và Nhà nước ta trong việc ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái trong cán bộ, đảng viên và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Như vậy, không thể nói Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII của Đảng Cộng sản Việt Nam về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ là không thể thực hiện được. Những luận điệu sai trái, thù địch mang đầy tính thù hằn, kích động của Phạm Trần không thể làm lung lạc niềm tin của nhân dân vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Trái lại, mọi người hiểu rõ về Phạm Trần là kẻ cơ hội, phản động, đang phá hoại công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước của nhân dân Việt Nam. Tội lỗi của Y trời không dung, đất không tha!

Bình luận bằng tài khoản Facebook

One thought on “Phạm Trần lại gây thêm tội lỗi

  • 31 Tháng Mười, 2016 at 9:54 chiều
    Permalink

    Đại hội XII của Đảng đã đánh giá: “Quá trình kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 và việc khắc phục, sửa chữa những hạn chế, khuyết điểm đã góp phần siết lại kỷ luật, kỷ cương trong Đảng, tạo được chuyển biến tích cực bước đầu trong việc ngăn chặn trên một số mặt tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong Đảng. Quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 đã có tác động thúc đẩy đất nước vượt qua khó khăn, giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế – xã hội, củng cố niềm tin trong Đảng và nhân dân chứ không phải là dậm chân tại chỗ như những lời cuồng ngôn của Phạm Trần.

    Reply

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.