PHẢN BÁC LUẬN ĐIỆU SAI TRÁI CỦA “PHÚ NHUẬN” ĐỐI VỚI NGHỊ QUYẾT 18-NQ/TW, NGHỊ QUYẾT 37-NQ/TW (KHÓA XII)

Kết luận số 50-KL/TW ngày 28/2/2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã khẳng định: Thời gian qua, việc tổ chức thực hiện Nghị quyết 18 đã tạo chuyển biến tích cực trong đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị, tổ chức trong hệ thống chính trị… góp phần khắc phục một số hạn chế về hiệu lực, hiệu quả hoạt động của tổ chức bộ máy, hoàn thiện mô hình tổng thể hệ thống chính trị, tạo nền tảng tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết 18 đến năm 2030. Cùng với đó, Kết luận 48-KL/TW của Bộ Chính trị đã chỉ rõ: Quá trình thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019 – 2021 đã bám sát mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ đề ra tại Nghị quyết 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 24/12/2018 của Bộ Chính trị về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã; thể hiện tinh thần nỗ lực của cả hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở, đặc biệt là vai trò, trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, người đứng đầu, nhận được sự đồng thuận của nhân dân.

Vậy mà, trên trang “Vietnamthoibao” kẻ tự xưng là “Phú Nhuận” cố ý phủ nhận những kết quả đã đạt được của toàn Đảng, toàn dân ta. “Phú Nhuận”  xuyên tạc rằng: “Nghị quyết 18-NQ/TW được xem là căn cứ pháp lý cho hàng loạt xáo trộn ranh giới và tên gọi hành chính ở các địa phương trên phạm vi toàn quốc”. Cùng với đó, “Phú Nhuận” còn quy kết một cách trắng trợn: “Xáo trộn tên gọi, địa giới hành chính là theo lệnh của Bộ Chính trị”. Thực chất, đây là luận điệu sai trái của “Phú Nhuận”; cố ý phủ nhận những nỗ lực và kết quả đã đạt được của toàn Đảng, toàn dân ta trong thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW, Nghị quyết 37-NQ/TW. “Phú Nhuận” ra sức thổi phồng một vài hạn chế, bất cập nảy sinh trong quá trình thực hiện, hòng gây ra sự hiểu lầm, hoài nghi, hoang mang trong dư luận xã hội; cố ý kích động, hướng lái, đánh lừa những người thiếu thông tin, kém hiểu biết và những phần tử bất mãn hùa theo lời nói và việc làm sai trái của “Y”, mục đích là hạ thấp uy tín và vai trò lãnh đạo của Đảng, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân, phá hoại mối quan hệ tốt đẹp giữa nhân dân với cấp ủy, chính quyền các cấp, thực chất là chống phá Đảng và Nhà nước ta. Chính vì vậy, mỗi cán bộ, đảng viên và từng người dân cần hết sức tỉnh táo và cảnh giác để không bị mắc mưu của kẻ xấu.

Như chúng ta đã biết, Nghị quyết 18-NQ/TW xác định: Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và phù hợp với thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa nhằm tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước và chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị – xã hội; phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại, nâng cao chất lượng, sử dụng hiệu quả đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức…Với sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, đến hết năm 2022 Quốc hội đã sửa đổi, bổ sung, ban hành mới 30 luật; Chính phủ ban hành 23 nghị định, 05 nghị quyết, 09 thông tư. Bộ Nội vụ cùng với các bộ, ngành xây dựng phương án sắp xếp, tinh gọn, giảm cấp trung gian; giảm được 17 tổng cục; 8 cục; 145 vụ/ban; 22 đơn vị sự nghiệp công lập; đến năm 2021, biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước đã giảm 10,01%; biên chế viên chức giảm 11,67% so với năm 2015. Quyết định 72-QĐ/TW xác định, giai đoạn 2022-2026 giảm 5% biên chế cán bộ, công chức; giảm 10% biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước so với năm 2021. Từ tháng 10 – 2019 đến tháng 12 – 2020, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành 46 nghị quyết về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã tại 45 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; đã sắp xếp 21 đơn vị hành chính cấp huyện và 1.041 đơn vị hành chính cấp xã; giảm được 08 đơn vị hành chính cấp huyện và 557 đơn vị hành chính cấp xã, hoàn thành kế hoạch của Trung ương và Bộ Chính trị giai đoạn 2019 – 2021. Kết luận 48-KL/TW khẳng định: Sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã đã mở rộng không gian phát triển, phát huy tiềm năng, lợi thế của các địa phương; các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị ở những địa phương thực hiện sắp xếp được kiện toàn và bảo đảm thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao; quốc phòng, an ninh được giữ vững, trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm; đời sống nhân dân ổn định.

Những kết quả trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW, Nghị quyết 37-NQ/TW, đã khẳng định sự đúng đắn, kịp thời và quyết tâm của Đảng và Nhà nước ta trong đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị; sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã; đồng thời, là bằng chứng đanh thép, bác bỏ hoàn toàn những luận điệu sai sự thật của bọn phản động như “Phú Nhuận”. Những hạn chế, bất cập như việc lựa chọn tên gọi ở một vài thôn, xã chưa thật sự phù hợp, một số người hiểu chưa đúng chủ trương quan trọng này của Đảng và Nhà nước… đã được các cấp, các ngành nghiêm túc chỉ ra và kiên quyết khắc phục nhằm thực hiện tốt hơn trong thời gian tới. Tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, tin tưởng vào thắng lợi của sự nghiệp đổi mới, mỗi cán bộ, đảng viên và người dân Việt Nam cần đề cao cảnh giác, nhận diện chính xác bộ xấu xa của bọn phản động như “Phú Nhuận”, kiên quyết đấu tranh bác bỏ những luận điệu sai trái của bọn chúng; bảo vệ vững chắc sự nghiệp cách mạng của Đảng và cuộc sống bình yên của nhân dân ta./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.