Phản bác quan điểm sai trái của Việt Nam Thời Báo

Vừa qua, trên trang “Vietnamthoibao” đăng tải bài viết: “Vì sao quyền con người, quyền công dân tại Việt Nam là quyền treo”, cho rằng quyền con người, quyền công dân tại Việt Nam thực tế bị Hiến pháp hạn chế rất nhiều, người dân vẫn không có quyền. Thực chất đây là sự xuyên tạc quyền con người, quyền công dân của Việt Nam thời báo.

Thứ nhất, Đảng, Nhà nước Việt Nam khẳng định, quyền con người, quyền công dân  là mục tiêu, động lực của sự phát triển, là bản chất của chế độ xã hội chủ nghĩa, được thể hiện trên nhiều lĩnh vực, từ chính trị, tư tưởng, văn hóa đến kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng… Bản chất nhà nước xã hội chủ nghĩa là nhà nước thực hiện quyền làm chủ của nhân dân, thực hành dân chủ, bảo đảm quyền con người, quyền công dân và bảo đảm quyền lực của nhân dân. Hiến pháp năm 2013 quy định: Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Tất cả quyền lực của nhà nước thuộc về nhân dân do nhân dân quản lý và điều hành xã hội. Các quyền con người, quyền công dân về chính trị, dân sự, kinh tế, văn hóa, xã hội được công nhận, tôn trọng, bảo vệ, bảo đảm, thực thi theo Hiến pháp và pháp luật. Các quyền này gồm: Quyền bình đẳng trước pháp luật, quyền bầu cử, quyền ứng cử, quyền có nơi ở hợp pháp, quyền tự do cư trú, tự do kinh doanh, tự do đi lại, tự do tín ngưỡng, tự do ngôn luận và báo chí, tiếp cận thông tin, hội họp, lập hội, biểu tình, tự do nghiên cứu, sáng tác, tự do lựa chọn nghề nghiệp mưu sinh, tự do hôn nhân…Việc thực hiện quyền con người, quyền công dân không được xâm phạm lợi ích quốc gia, dân tộc, quyền và lợi ích hợp pháp của người khác. Bất cứ ai vi phạm các quyền này đều bị xử lý theo quy định của pháp luật. Vì vậy, Đảng, Nhà nước đặc biệt quan tâm chăm lo hạnh phúc và sự phát triển tự do, toàn diện của con người, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của con người, tôn trọng và thực hiện các điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết. Ở Việt Nam quyền con người, quyền công dân  được bảo đảm bằng Hiến pháp, Pháp luật.

Thứ hai, quyền con người là của cá nhân nhưng không thể đối lập, loại trừ, hay xâm hại đến quyền của cá nhân khác hay lợi ích của cộng đồng. Trong những trường hợp cần thiết, quyền con người, quyền công dân có thể bị giới hạn. Luật nhân quyền quốc tế thừa nhận quyền con người trong một số trường hợp cần phải được hạn chế nhằm đảm bảo trật tự xã hội. Trong việc thực thi các quyền và tự do, mọi người phải chịu những hạn chế do pháp luật quy định, nhằm bảo đảm sự thừa nhận, tôn trọng quyền tự do của những người khác, cũng như nhằm thỏa mãn những đòi hỏi chính đáng về đạo đức, trật tự công cộng trong một xã hội dân chủ. Hạn chế quyền con người trong Hiến pháp của các quốc gia chính là đảm bảo việc bảo vệ và thúc đẩy quyền con người. Hạn chế quyền con người là nhằm công nhận và tôn trọng thích đáng đối với các quyền của người khác, đáp ứng những yêu cầu chính đáng về đạo đức, trật tự công cộng trong một xã hội dân chủ. Hiến pháp năm 2013 của Việt Nam khẳng định, quyền công dân không tách rời nghĩa vụ công dân, điều này khẳng định sự thống nhất chặt chẽ giữa quyền và nghĩa vụ, vừa đặc biệt nhấn mạnh đến việc thực hiện quyền của người này không thể là sự phủ nhận hay xâm phạm đến quyền của người khác. Việc tôn trọng các quyền tự do của mỗi người phải đặt trong mối quan hệ với quyền tự do của người khác. Mọi người có nghĩa vụ tôn trọng quyền của người khác. Công dân có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ đối với Nhà nước và xã hội. Quyền con người, quyền công dân chỉ có thể bị hạn chế theo quy định của luật trong trường hợp cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng. Quyền lợi của xã hội, của cá nhân khác sẽ bị xâm phạm nếu quyền con người không bị hạn chế. Việc giới hạn quyền con người trong khuôn khổ pháp luật là nền tảng của xã hội pháp quyền, trong đó quyền của một người chỉ có thể được bảo đảm khi quyền đó không xâm phạm đến quyền của người khác, lợi ích và đạo đức chung của xã hội. Hạn chế quyền con người là việc làm cần thiết nhằm đảm bảo quyền của chủ thể này không xâm phạm đến quyền chủ thể khác, xét về bản chất hạn chế quyền con người là giải quyết sự cân bằng giữa quyền lợi cá nhân với quyền lợi của người khác, của xã hội.

 Suy cho cùng, giới hạn quyền con người cũng nhằm mục đích bảo vệ quyền con người, quyền công dân. Việc Việt Nam thời báo lợi dụng quyền con người, quyền công dân để xuyên tạc Hiến pháp, Pháp luật Việt Nam là hoàn toàn sai trái. Do đó, chúng ta cần kiên quyết đấu tranh vạch rõ bộ mặt xảo trá của chúng để nhân dân hiểu rõ và cảnh giác./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.