Phản bác quan điểm sai trái của Việt Thủy

Trên trang “Thongluan-rdp”, Việt Thủy có bài viết “Cần thay đổi văn hóa để đất nước sớm có dân chủ”, nội dung của bài viết là những luận điệu sai trái, thiếu thiện chí, nhằm phủ nhận giá trị tinh hoa văn hóa Việt Nam. Dưới góc nhìn “phiến diện, một chiều”, Việt Thủy cho rằng “Quốc gia của chúng ta đang đứng trên bờ vực phá sản và tan rã”, “ Đảng cộng sản đang ở trong những giờ phút nguy hiểm cuối cùng”… Đây là những nhận định phi thực tế, nhằm mưu đồ chính trị thấp hèn là phủ nhận thành quả cách mạng, phủ nhận giá trị văn hóa và sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam hòng thay đổi chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.

Dân tộc Việt Nam hơn bốn nghìn năm lịch sử dựng nước và giữ nước, đã hun đúc nên nhiều giá trị, bản sắc văn hóa Việt Nam rất riêng biệt, làm nên “hồn cốt” của dân tộc. Đó là lòng yêu nước nồng nàn, ý chí tự cường dân tộc, tinh thần đoàn kết, ý thức cộng đồng gắn kết cá nhân – gia đình – làng xã – Tổ quốc, lòng khoan dung, trọng nghĩa tình đạo lý, tính cần cù sáng tạo trong lao động, sự tinh tế trong ứng xử, tính giản dị trong lối sống. Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, những giá trị văn hóa tốt đẹp đó đã được nâng lên một tầm cao mới. Đó là một thực tế được cộng đồng quốc tế thừa nhận và đánh giá cao.

Ngay từ khi mới thành lập (1930), Đảng ta đã lãnh đạo việc giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, tập hợp những trí thức, văn nghệ sĩ và đông đảo quần chúng nhân dân phát huy truyền thống yêu nước – sức mạnh vô địch trong đấu tranh giành độc lập dân tộc, “phá tan xiềng gông”, khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa (nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam), đưa người dân lao động từ địa vị nô lệ trở thành người làm chủ đất nước. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, văn hóa cùng với các lĩnh vực chính trị, kinh tế, quân sự đã tạo thành những mặt trận có sức mạnh to lớn, đánh đổ đế quốc thực dân, phong kiến, “nhấn chìm bè lũ bán nước và cướp nước”, thống nhất đất nước, đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Sau hơn 35 năm đổi mới Việt Nam đứng trong top 10 nước tăng trưởng cao nhất thế giới, là một trong 16 nền kinh tế mới nổi thành công nhất. Quy mô, trình độ nền kinh tế được nâng lên, năm 1989 đạt 6,3 tỷ USD/năm, đến năm 2020 đã đạt 268,4 tỷ USD/năm. Đời sống nhân dân được cải thiện rõ rệt, năm 1985 bình quân thu nhập đầu người mới đạt 159 USD/năm, đến năm 2020 đạt 2.750 USD/năm. Tỉ lệ nghèo giảm mạnh từ hơn 70% xuống còn dưới 6% (3,2 USD/ngày theo sức mua ngang giá). Tuổi thọ trung bình tăng từ 70,5 năm 1990 lên 75,4 năm 2019, cao nhất giữa các quốc gia trong khu vực có mức thu nhập tương đương. Chỉ số phát triển con người (HDI) năm 2019 của Việt Nam là 0,704. Với kết quả này Việt Nam đã lọt vào danh sách các nước phát triển con người cao và được xếp thứ 117/189 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Có thể thấy rằng, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, diện mạo đất nước “đàng hoàng hơn, to đẹp hơn”, đời sống nhân dân được nâng cao hơn; hệ thống chính trị được xây dựng, củng cố vững mạnh, bảo đảm sự ổn định chính trị; quốc phòng, an ninh được tăng cường, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, biển, đảo của Tổ quốc; đối ngoại, hội nhập quốc tế không ngừng mở rộng, vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế được nâng cao. Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay. Việt Nam trở thành “điểm sáng”, niềm tin của cộng đồng quốc tế.

Từ những vấn đề nêu trên cho thấy, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, giá trị văn hóa và sức mạnh con người Việt Nam được phát huy cao độ. Điều này chứng tỏ luận điệu của Việt Thủy đưa ra là hoàn toàn sai trái và bịa đặt nhằm vu khống, xuyên tạc, phủ nhận giá trị văn hóa, vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam tiến tới xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Vì vậy, mọi người cần tỉnh táo, đề cao cảnh giác, đấu tranh phản bác mọi quan điểm sai trái, thù địch, phản động bằng chính sức mạnh của con người và nền văn hóa Việt Nam./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.