PHÊ PHÁN LUẬN ĐIỆU: ÁP ĐẶT “TINH HOA” CỦA ĐẢNG HAY BẦU ĐẠI DIỆN CỦA DÂN

Vừa qua, trên trang mạng xã hội có bài viết của Võ Văn Quản với tiêu đề: “Áp đặt “tinh hoa” của đảng hay bầu đại diện của dân”. Thực chất đây là luận điệu phản động, phủ nhận, đánh đồng quy chế, quy trình, công tác cán bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam và quyền bầu cử, chế độ bầu cử của nhân dân trong thể chế chính trị của Việt Nam. Chúng ta cần phê phán, bác bỏ quan điểm sai trái đó dựa trên cơ sở lý luận và thực tiễn sau đây:

Về lý luận, các đảng chính trị ra đời và hoạt động ở mỗi nước có những thể chế chính trị khác nhau do bản chất chế độ xã hội, bản chất giai cấp và yếu tố lịch sử quy định. Đảng Cộng sản Việt Nam là một đảng mácxít – đảng kiểu mới, lấy chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, là kim chỉ nam cho mọi hoạt động của Đảng. Khi có chính quyền, Đảng là hạt nhân lãnh đạo hệ thống chính trị của chủ nghĩa xã hội. Thể chế chính trị ở Việt Nam là nhất nguyên, có một đảng duy nhất giữ vai trò lãnh đạo và là thành tố trong hệ thống chính trị xã hội chủ nghĩa, lãnh đạo các lĩnh vực của đời sống xã hội, trong đó có công tác cán bộ. V.I.Lênin đã khẳng định: “Về nguyên tắc, đảng cộng sản phải giữ vai trò lãnh đạo, đó là điều không còn phải nghi ngờ gì nữa”. Hồ Chí Minh căn dặn: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, “muôn việc thành công hoặc thất bại, đều do cán bộ tốt hoặc kém” và “huấn luyện cán bộ là công việc gốc của Đảng”. Vì thế, Bộ Chính trị trong nhiệm kỳ XII đã ban hành quy định 214 là cần thiết, để chuẩn hóa tiêu chuẩn và định hướng bồi dưỡng, lựa chọn nhân sự cho các chức danh cán bộ chủ chốt đáp ứng yêu cầu chức danh được phân công trong nhiệm kỳ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Bộ Chính trị đưa ra quy định 214 để công khai về tiêu chuẩn chung và tiêu chuẩn cụ thể của mỗi chức danh chủ chốt, đó là việc làm thể hiện đúng theo nguyên tắc Điều lệ và tôn chỉ mục đích rõ ràng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đảng là một khối thống nhất về chính trị, tư tưởng và tổ chức, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ bảo đảm phát huy tính tích cực và sáng tạo của các tổ chức đảng và đảng viên; đồng thời bảo đảm xây dựng Đảng thành một tổ chức tập trung thống nhất, có kỷ luật nghiêm minh. V.I.Lênin, người đầu tiên nhắc tới khái niệm “tập trung dân chủ”, giải thích rằng tập trung dân chủ là tự do trong thảo luận nhưng thống nhất trong hành động. Cơ quan lãnh đạo của Đảng ở cấp Trung ương là Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Người đứng đầu là Tổng bí thư…Bộ Chính trị chỉ đạo công tác cán bộ, đưa ra quy định các tiêu chuẩn chức danh chủ chốt là một mặt hoạt động để bồi dưỡng, lựa chọn đội ngũ cán bộ, đảng viên có đủ phẩm chất và năng lực đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao ở cương vị quan trọng trong cơ quan của Đảng cũng như cơ quan dân cử.

Về thực tiễn, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn thực hiện tốt vai trò lãnh đạo đối với công tác cán bộ, bảo đảm quyền dân chủ của nhân dân trong lựa chọn đại biểu đại diện cho quyền và lợi ích của mình. Ở Điều 41 của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam đã khẳng định: 1/ Đảng lãnh đạo Nhà nước và đoàn thể chính trị – xã hội bằng Cương lĩnh chính trị, chiến lược, chính sách, chủ trương; bằng công tác tư tưởng, tổ chức, cán bộ và kiểm tra, giám sát việc thực hiện. 2/ Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ, đi đôi với phát huy trách nhiệm của các tổ chức và người đứng đầu các tổ chức trong hệ thống chính trị về công tác cán bộ. 3/ Đảng giới thiệu cán bộ đủ tiêu chuẩn để ứng cử hoặc bổ nhiệm vào cơ quan nhà nước và đoàn thể chính trị – xã hội…Điều 6 của Hiến pháp Việt Nam năm 2013 khẳng định: “Nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước bằng dân chủ trực tiếp, bằng dân chủ đại diện thông qua Quốc hội, Hội đồng nhân dân và thông qua các cơ quan khác của Nhà nước”.

Quy định về tiêu chuẩn cán bộ của Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam hay bầu cử ở các tổ chức chính trị – xã hội, cơ quan dân cử ở nước ta đều thống nhất về mục đích là để lựa chọn được những nhân sự xứng đáng, đúng tiêu chuẩn, theo quy định, quy chế đã được ban hành đó là dân chủ có tập trung. Nhiều nhà nghiên cứu về chính trị phương Tây cho rằng: “Quy tắc Tập trung dân chủ” là một phương pháp phù hợp để duy trì sự dân chủ nhưng vẫn đảm bảo sự thống nhất cao trong Đảng, tránh những tình trạng chia rẽ gây ảnh hưởng đến uy tín của Đảng? Ở các nước bầu cử cho phép người dân có quyền rất lớn để hành động như những “chủ nhân” chọn những “công bộc” chính quyền cho chính họ cũng theo nguyên tắc phổ thông, nguyên tắc bình đẳng, nguyên tắc trực tiếp và nguyên tắc bỏ phiếu kín. Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân ở Việt Nam đã quy định 4 nguyên tắc bầu cử: nguyên tắc phổ thông, nguyên tắc bình đẳng, nguyên tắc trực tiếp và nguyên tắc bỏ phiếu kín.

Từ những vấn đề nêu trên cho thấy, luận điệu “Áp đặt “tinh hoa” của Đảng hay bầu đại biểu của dân” mà Võ Văn Quản nêu ra thực chất là sự xuyên tạc, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam về công tác cán bộ, chia rẽ mối quan hệ giữa Đảng với Nhân dân, chống phá Đại hội XIII của Đảng. Vì thế, mỗi người dân Việt Nam hãy cảnh giác, không bị mắc mưu những luận điểm xuyên tạc và phản động trên không gian mạng. Chúng luôn tỏ vẻ là “người yêu nước”, “vì dân” nhưng thực chất là tay sai cho kẻ thù, phản quốc, hại dân và bài xích Đảng Cộng sản Việt Nam./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

One thought on “PHÊ PHÁN LUẬN ĐIỆU: ÁP ĐẶT “TINH HOA” CỦA ĐẢNG HAY BẦU ĐẠI DIỆN CỦA DÂN

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.