Sự hiểu biết nông cạn của Nguyễn Hữu Vinh về phòng, chống tham nhũng ở nước ta

Tham nhũng, tiêu cực và đấu tranh phòng, chống tham nhũng là vấn đề lớn luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt của các quốc gia trên thế giới. Ở nước ta đấu tranh phòng, chống tham nhũng được Đảng, Nhà nước lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện quyết liệt, toàn diện, đi vào chiều sâu, với quyết tâm chính trị rất cao, không có vùng cấm, không có ngoại lệ và đã đạt được nhiều kết quả rất quan trọng, rõ rệt; được cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình, ủng hộ, đánh giá cao và quốc tế ghi nhận, góp phần giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế – xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa. Vậy mà trên trang “thgongluan”, lại đăng tải bài viết của Nguyễn Hữu Vinh “Vở kịch tham nhũng đã đến hồi kết”, bình luận sai trái về cái gọi là “Sự độc tài của Đảng là nguồn gốc vững chắc cho sự tham nhũng trong hệ thống chính trị Việt Nam” để đánh giá không trung thực về những kết quả đạt được trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Nguyễn Hữu Vinh phải biết rằng, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn luôn có đầy đủ tư cách, uy tín, bản lĩnh và trí tuệ lãnh đạo công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng. Trải qua hơn 37 năm tiến hành công cuộc đổi mới toàn diện đất nước, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử; đất nước chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay. Đây là cơ sở khách quan để khẳng định bản lĩnh, trí tuệ của Đảng trong lãnh đạo, chỉ đạo công cuộc đổi mới chung, trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng nói riêng. Dưới sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đã có bước tiến mạnh mẽ, đạt nhiều kết quả rõ rệt, góp phần quan trọng vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, giữ vững ổn định chính trị và phát triển kinh tế – xã hội của đất nước. Nổi bật là: Công tác điều tra, truy tố, xét xử được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, thực hiện đúng quan điểm chỉ đạo của Đảng “đúng quy định của pháp luật, không có vùng cấm, không có ngoại lệ”. Công tác cán bộ, cải cách hành chính, công khai, minh bạch được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, hiệu quả. Hợp tác quốc tế về phòng, chống tham nhũng được tăng cường; tham nhũng bước đầu đã được kiềm chế, ngăn chặn. Cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng được cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình, ủng hộ, đánh giá cao, được quốc tế ghi nhận. Qua đó, khẳng định chủ trương tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là hoàn toàn đúng đắn, phù hợp với yêu cầu thực tiễn ở Việt Nam; Khẳng định: Đảng Cộng sản Việt Nam có đầy đủ tư cách, uy tín, bản lĩnh và trí tuệ lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, bác bỏ mọi sự xuyên tạc của Nguyễn Hữu Vinh và thế lực thù địch, phản động về cái gọi là “Sự độc tài của Đảng là nguồn gốc vững chắc cho sự tham nhũng trong hệ thống chính trị Việt Nam”.

Mỗi cán bộ, đảng viên và người dân cần tỉnh táo, nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, nhận diện chính xác đúng – sai, kiên quyết đấu tranh bác bỏ những luận điệu xuyên tạc của Nguyễn Hữu Vinh và các thế lực thù địch về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở nước ta; đồng lòng tin tưởng và ủng hộ những nỗ lực, quyết tâm phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.