SỰ TRƠ TRẼN CỦA NHỮNG KẺ BẤT NHÂN, BẤT NGHĨA

Gần đây, trên mạng xã hội có đưa ra cái gọi là “Tại sao Lenin ghét nông dân và muốn tiêu diệt mọi tôn giáo? của Berthold Seewald dịch giả Lê Quang Ngọ và Lê Quý Trọng.

Đọc nội dung, chúng tôi thấy các vị (dù là ai) đều đích thực là những kẻ bất nhân, bất nghĩa và các vị đã xúc phạm đến tình cảm thiêng liêng của toàn thể nhân dân Việt Nam dành cho lãnh tụ V.I.Lênin.

Với lòng kính trọng và biết ơn sâu sắc đối với các Lãnh tụ của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và các dân tộc bị áp bức trên toàn thế giới, V.I.Lênin – Nhà tư tưởng vĩ đại, người kế tục xuất sắc sự nghiệp giải phóng con người của C.Mác, Ph.Ăngghen, người lãnh đạo thành công Cách mạng Tháng Mười Nga vĩ đại, mở ra thời đại mới của nhân loại – thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội.

Sinh ra trong một gia đình trí thức có tinh thần dân chủ, V.I.Lênin đã sớm đến với chủ nghĩa Mác. Ngay từ năm 1900, Người đã chỉ rõ sự cấp bách phải thống nhất tất cả các lực lượng giác ngộ của giai cấp vô sản Nga, thành lập một chính đảng lấy chủ nghĩa Mác làm nền tảng mới có thể đưa cuộc đấu tranh của giai cấp công nhân và nhân dân lao động đến thắng lợi.

Vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác vào thực tiễn nước Nga, dưới sự lãnh đạo của V.I.Lênin, Cách mạng xã hội chủ nghĩa Tháng Mười Nga năm 1917 đã thắng lợi trọn vẹn. Sự kiện này đã đặt ra nhiệm vụ mới đối với V.I.Lênin – nhiệm vụ lãnh đạo Đảng Cộng sản Nga, nhân dân Nga bảo vệ chính quyền công – nông, xây dựng Nhà nước xã hội chủ nghĩa, chế độ xã hội chủ nghĩa ở Nga và cách mạng vô sản đang hình thành và phát triển ở nhiều nước trên thế giới. V.I.Lênin đã dành toàn bộ phần còn lại của cuộc đời thực hiện nhiệm vụ này. Người đã cống hiến cho nhân loại nhiều thành tựu vĩ đại cả về lý luận và thực tiễn.

V.I.Lênin không chỉ quan tâm đến vận mệnh của nước Nga, mà còn luôn quan tâm sâu sắc đến vận mệnh của các dân tộc thuộc địa. V.I.Lênin đã xác định đúng đắn, khoa học mối quan hệ giữa vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa trong thời kỳ đế quốc chủ nghĩa, giữa yếu tố dân tộc và yếu tố quốc tế trong cuộc đấu tranh cách mạng của giai cấp vô sản; đồng thời vạch ra những vấn đề có tính nguyên tắc của giai cấp vô sản trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, đó là: các dân tộc bị áp bức đoàn kết lại. Người còn chỉ rõ: Tuyên chiến với tôn giáo là tự sát. Tất cả những tư tưởng của V.I.Lênin đến nay vẫn còn mang tính chiến lược trong định hướng, thúc đẩy các cuộc đấu tranh giành độc lập, giành quyền tự do, dân chủ trên phạm vi toàn cầu.

Cả cuộc đời hoạt động, cống hiến V.I.Lênin đã để lại một gia tài đồ sộ, đó là di sản quý báu về tư tưởng và lý luận; đó là tấm gương đạo đức cao đẹp, mẫu mực của người cộng sản chân chính, suốt đời phấn đấu cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người khỏi nạn áp bức, nô dịch. Dù thời gian đã lùi xa và thế giới hiện đã có nhiều đổi thay to lớn, song tư tưởng của V.I.Lênin vẫn là ngọn đuốc soi đường cho cuộc đấu tranh vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ, dân sinh, vì tiến bộ và công bằng xã hội trên toàn thế giới.

Đối với Việt Nam, từ lý luận của chủ nghĩa Mác – Lênin, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo cách mạng Việt Nam để dân tộc Việt Nam đạt được những thắng lợi vĩ đại trong cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, cách mạng xã hội chủ nghĩa, trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trong bối cảnh toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế sâu rộng; cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang phát triển mạnh mẽ trên thế giới, là dịp để chúng ta tiếp tục nhìn nhận, khẳng định những công lao, cống hiến vĩ đại của V.I.Lênin, chỉ ra những vấn đề cần tiếp tục bổ sung, phát triển và vận dụng sáng tạo những tư tưởng cơ bản của V.I.Lênin cho phù hợp. Thực hiện đúng như lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Học tập và thực hành chủ nghĩa Mác – Lênin, là học tập cái tinh thần xử trí mọi việc, là học tập những chân lý phổ biến của chủ nghĩa Mác – Lênin để áp dụng một cách sáng tạo vào hoàn cảnh thực tế của nước ta. Thành tựu gần 35 năm đổi mới đất nước là minh chứng sáng ngời về sứ mệnh lịch sử của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với dân tộc Việt Nam theo con đường chủ nghĩa Mác – Lênin.

Với thủ đoạn xảo quyệt, thay vì phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam một cách trực diện, các vị lại thông qua việc phủ nhận công lao và đóng góp to lớn của các lãnh tụ Đảng Cộng sản (V.I.Lênin) đối với dân tộc Việt Nam bằng luận điệu vu khống, xuyên tạc trắng trợn cố gán ghép cho Người “ghét nông dân và muốn thủ tiêu mọi tôn giáo”! – các vị thật là trơ trẽn.

Vì vậy, những vị đã xúc phạm đến lãnh tụ V.I.Lênin, đó là kẻ có tội với dân, với nước. Kẻ đó đã xúc phạm đến tình cảm thiêng liêng của tất cả những người dân Việt Nam chân chính, yêu chuộng hòa bình, tự do, công lý dành cho lãnh tụ Đảng Cộng sản và công nhân quốc tế V.I.Lênin.

Cho nên, mỗi cư dân mạng cần hết sức cảnh giác không để các thế lực thù địch lừa bịp, lôi kéo. Cho dù chúng có mưu mô, xảo trá, quỷ quyệt đến đâu cũng sẽ bị lật tẩy, vạch mặt trước tinh thần cảnh giác của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta. Đồng thời, mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân ta tin tưởng vào sự thắng lợi của công cuộc đổi mới do Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng và lãnh đạo./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.