Sự xuyên tạc của Nguyễn Bá Bình

Vừa qua, trên trang “Voatiengviet”, Nguyễn Bá Bình có bài viết: “Tại sao tiềm lực Việt Nam còn ngái ngủ” cho rằng, Việt Nam đã tổ chức những sự kiện kỷ niệm 100 năm ngày sinh của cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt là chưa từng có tiền lệ. Song, lại cố tình bỏ qua những tâm huyết của Ông về 4 nội dung trong bức thư gửi Bộ Chính trị ngày 09/08/1995 và cuộc cải cách giáo dục trên quy mô cả nước. Đây thực chất là luận điệu xuyên tạc, sai trái của Nguyễn Bá Bình, bởi lẽ:

Thứ nhất, 4 nội dung trong bức thư của cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt về: 1) Đánh giá tình hình, cục diện thế giới ngày nay; 2) Vấn đề chệch hướng hay không chệch hướng chủ nghĩa xã hội; 3) Nâng cao năng lực quản lý nhà nước; 4) Xây dựng Đảng, đều được Đảng ta quan tâm trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo. Trong đó, đánh giá tình hình thế giới, khu vực, trong nước được đề cập rõ trong văn kiện, nghị quyết của Đảng. Đảng ta đã chỉ rõ 4 nguy cơ cản trở thực hiện mục tiêu chủ nghĩa xã hội ở nước ta, đó là: Tụt hậu xa hơn về kinh tế so với nhiều nước trong khu vực và trên thế giới; chệch hướng xã hội chủ nghĩa; nạn tham nhũng và tệ quan liêu; diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch. Hiện nay, bốn nguy cơ này vẫn đang tồn tại, có mặt gay gắt hơn. Về nâng cao năng lực quản lý nhà nước, Việt Nam đang tập trung nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Nhà nước. Xác định rõ hơn vai trò, vị trí, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp trên cơ sở các nguyên tắc pháp quyền, bảo đảm quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công rành mạch, phối hợp chặt chẽ và tăng cường kiểm soát quyền lực nhà nước. Tiếp tục xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa kiến tạo phát triển, liêm chính, hành động; đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tạo đột phá trong cải cách hành chính. Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng ta khẳng định, tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền, sức chiến đấu của Đảng. Kiên quyết, kiên trì đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. Xây dựng, hoàn thiện chính sách phát hiện, thu hút, sử dụng nhân tài, có cơ chế bảo vệ những cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đương đầu với khó khăn, thử thách, quyết liệt trong hành động vì lợi ích chung, đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng và kiểm soát chặt chẽ quyền lực. Như vậy, 4 nội dung tâm huyết trong bức thư của cố Thủ Tướng Võ Văn Kiệt gửi Bộ Chính trị đã được Đảng, Nhà nước Việt Nam tiếp thu nghiêm túc, thể hiện rõ trong các chủ trương, nghị quyết, việc làm cụ thể, chứ không như luận điệu xuyên tạc của Nguyễn Bá Bình.

Thứ hai, về cải cách giáo dục. Đảng ta khẳng định, phát triển giáo dục, đào tạo cùng với phát triển khoa học và công nghệ là quốc sách hàng đầu, là sự nghiệp của Đảng, Nhà nước và của toàn dân. Mục tiêu của giáo dục, đào tạo nhằm xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện, có sức khỏe, năng lực, trình độ, có ý thức trách nhiệm cao với bản thân, gia đình, xã hội và Tổ quốc, trong đó chú trọng hơn giáo dục đạo đức, nhân cách, năng lực sáng tạo và các giá trị cốt lõi, nhất là giáo dục tinh thần yêu nước, tự hào, tự tôn dân tộc, truyền thống và lịch sử dân tộc, ý thức trách nhiệm xã hội cho các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ; giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc tốt đẹp của người Việt Nam; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Do đó, phải tiếp tục đổi mới đồng bộ mục tiêu, nội dung, chương trình, phương thức, phương pháp giáo dục và đào tạo theo hướng hiện đại, hội nhập quốc tế, phát triển con người toàn diện đáp ứng những yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội, khoa học và công nghệ, thích ứng với cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Như vậy, Việt Nam đã kế hoạch hoá, cụ thể hoá, hiện thực hoá mạnh mẽ nội dung cải cách giáo dục như mong muốn của cố Thủ Tướng Võ Văn Kiệt và nhân dân cả nước.

Do vậy, việc Nguyễn Bá Bình lợi dụng sự kiện Việt Nam tổ chức kỷ niệm 100 năm ngày sinh của cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt, để xuyên tạc, nhằm chia rẽ đoàn kết trong Đảng, giữa Đảng với nhân dân, đi ngược lại với lợi ích của quốc gia, dân tộc. Với lẽ đó, mỗi chúng ta cần đề cao cảnh giác, kiên quyết đấu tranh phê phán sự xảo trá và những luận điệu xuyên tạc, sai trái của chúng./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.