Tâm không sáng trong, lòng người không ngay thẳng thì lời nói, việc làm lệch lạc, sai trái

Bùi Tâm Sáng  (http://chanly2510.blogspot.com/)

Từ ngày 15 tháng 9 năm 2015, Đảng ta đã công bố toàn văn hai văn kiện quan trọng: Dự thảo Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Khóa XI tại Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ XIIDự thảo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2011 – 2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2016 – 2020 trên các phương tiện thông tin đại chúng và động viên, khuyến khích mọi tổ chức, cá nhân, các tầng lớp nhân dân và cộng đồng người Việt Nam sinh sống ở nước ngoài phát huy tinh thần dân chủ, đề cao trách nhiệm đóng góp trí tuệ vào xây dựng các dự thảo văn kiện Đại hội XII của Đảng. Từ đó đến nay đã có hàng chục ngàn lượt ý kiến của cán bộ, đảng viên, nhân dân ở trong nước và nước ngoài tham gia đóng góp vào các dự thảo văn kiện Đại hội XII của Đảng. Tuyệt đại đa số các ý kiến đóng góp của cấp ủy, tổ chức, cán bộ, đảng viên, các chuyên gia, các nhà khoa học, các tầng lớp nhân dân và cộng động người Việt Nam sinh sống ở nước ngoài thể hiện rõ sự tâm huyết, trí tuệ và đề cao trách nhiệm trước Đảng và nhân dân, góp phần nâng cao chất lượng các dự thảo văn kiện Đại hội XII của Đảng.

Tuy nhiên, cũng không ít người đã lợi dụng việc “góp ý kiến” để thực hiện dã tâm, vu cáo, bôi nhọ thanh danh của Đảng, xuyên tạc, phủ nhận đường lối, chủ trương của Đảng, làm xói mòn lòng tin của nhân dân với Đảng, tuyên truyền các luận điệu sai trái chống phá Đảng – một trong số đó là Nguyễn Đình Cống. Trong bài Góp ý cho dự thảo Báo cáo Chính trị Đại hội XII đăng trên Bauxitevn, người đọc dễ dàng nhận ra động cơ chính trị và sự thiếu thiện tâm của Nguyễn Đình Cống. Vì trong toàn bộ bài viết của tác giả, người đọc cũng không thể tìm ra bất kỳ nội dung góp ý nào liên quan đến những vấn đề hệ trọng đã được đề cập trong các dự thảo văn kiện của Trung ương khóa XI trình Đại hội XII của Đảng. Thực chất đây là bài viết được ngụy trang, núp dưới vỏ bọc “Góp ý cho Dự thảo Báo cáo Chính trị Đại hội XII của Đảng” nhằm thu hút sự theo dõi của độc giả và tuyên truyền những luận điệu sai trái mà bấy lâu nay các thế lực thù địch và những kẻ cơ hội, bất mãn chế độ thường rêu rao trên các trang mạng xã hội; đặc biệt là thời điểm trước thềm Đại hội XII của Đảng.

Nội dung bài viết của Nguyễn Đình Cống không có gì mới, để thấy rõ dã tâm và động cơ chống Đảng của tác giả, chúng ta phải xem xét những nội dung chính bài viết này: Sau khi quy kết quan điểm “nhìn thẳng vào sự thật, nói lên sự thật” của Đảng chỉ là “khẩu hiệu, hô hào hình thức”, “Đảng chỉ thích nghe những lời ca tụng, không muốn nghe những lời chê bai, phê phán”; “tệ dối trá tràn nan trong Đảng”; “Đảng tự đặt mình cao hơn Quốc hội, cao hơn Nhà nước, cao hơn pháp luật”; “Đảng áp đặt chủ nghĩa Mác – Lênin mang lại tai họa cho dân tộc”, “trong Đảng có phe này, nhóm nọ, trong số hơn 3 triệu đảng viên hiện nay, số đông đảng viên chỉ giữ danh hiệu làm vì, không có tác dụng gì đáng kể”; “công việc Đảng làm thời gian qua và dự định tiếp tục tỏ ra có nhiều sai lầm…” Nguyễn Đình Cống, đề xuất với Đảng những nhiệm vụ mà theo tác giả đây là những nhiệm vụ quan trọng trong thời gian tới: “1. Cần tổ chức các cuộc đối thoại công khai với đại diện của trí thức, doanh nghiệp, các tổ chức xã hội dân sự”; “2. Cần thay đổi tổ chức đảng, trong điều lệ và các văn kiện không nên gọi là đảng cách mạng nữa mà đổi thành đảng chính trị”; “3. Cần xét lại để từ bỏ chủ nghĩa Mác – Lênin và đổi tên Đảng”; “4. Kiên quyết xây dựng cho được thể chế thật sự dân chủ với tam quyền phân lập”; “5. Đề nghị Đại hội bác bỏ Quy định bầu cử trong Đảng”…

Như thường lệ trước thềm Đại hội XII của Đảng, cùng với việc chuẩn bị công phu, nghiêm túc và từng bước hoàn thiện, nâng cao chất lượng các dự thảo văn kiện trình Đại hội, với mong muốn mở rộng dân chủ trong Đảng, phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong tham gia quyết định những vấn đề trọng đại của đất nước và thực hiện chủ trương“dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”; đồng thời góp phần làm cho các dự thảo văn kiện trình Đại hội XII của Đảng thực sự trở thành sản phẩm kết tinh trí tuệ, ý chí, nguyện vọng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân. Vì vậy, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban soạn thảo các dự thảo văn kiện trình Đại hội XII của Đảng và cấp ủy, tổ chức đảng các cấp luôn tôn trọng, lắng nghe, tiếp thu những ý kiến đóng góp thực sự trí tuệ với động cơ trong sáng vì dân, vì nước để bổ sung hoàn thiện, nâng cao chất lượng các dự thảo văn kiện Đại hội XII của Đảng, bảo đảm cho Đảng có đường lối lãnh đạo đúng đắn, khoa học, phù hợp với thực tiễn của đất nước, đáp ứng nguyện vọng, lợi ích chính đáng của nhân dân, phát huy vai trò của nhân dân tham gia xây dựng Đảng, tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, tạo sự đồng thuận trong xã hội, phát huy trí tuệ của toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Nội dung bài viết của Nguyễn Đình Cống hoàn toàn xuyên tạc, bóp méo sự thật và vu cáo Đảng. Trong mỗi kỳ đại hội của Đảng, với quan điểm “nhìn thẳng vào sự thật, nói đúng sự thật”, Đảng luôn nghiêm túc tự phê bình và phê bình, đánh giá đúng những thành tựu, ưu điểm và hạn chế, khuyết điểm, chỉ rõ nguyên nhân và trách nhiệm của Đảng. Sự thực Đảng không bao giờ giấu giếm khuyết điểm, Dự thảo Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Khóa XI trình Đại hội XII của Đảng chỉ rõ: “Tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên và tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí,…chưa được ngăn chặn, đẩy lùi”. “Nhiều hạn chế, khuyết điểm trong công tác lãnh đạo, quản lý, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp, của đội ngũ cán bộ, đảng viên chậm được khắc phục…”.

Nguyễn Đình Cống vu cáo Đảng tự đặt mình cao hơn Quốc hội, Nhà nước và pháp luật, sự thực không phải vậy, Điều lệ Đảng là bộ luật cao nhất của Đảng, các tổ chức Đảng và đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam phải triệt để chấp hành, đã chỉ rõ: “Đảng lãnh đạo, tôn trọng và phát huy vai trò Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị – xã hội”. Hơn nữa, Điều 4, Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khẳng định:“Các tổ chức của Đảng và đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam hoạt động theo khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật”. Mục đích chống phá Đảng của Nguyễn Đình Cống được thể hiện rất rõ với các luận điệu cũ rích mà các thế lực thù địch lâu nay ra sức vu cáo, xuyên tạc: “Đảng áp đặt chủ nghĩa Mác – Lênin mang lại tai họa cho dân tộc”; “công việc Đảng làm thời gian qua và dự định tiếp tục tỏ ra có nhiều sai lầm…”; “cần xét lại để từ bỏ chủ nghĩa Mác – Lênin và đổi tên Đảng”; “kiên quyết xây dựng thể chế thật sự dân chủ với tam quyền phân lập”…

Nếu muốn Đảng tôn trọng, lắng nghe và tiếp thu ý kiến đóng góp để bổ sung, hoàn thiện, nâng cao chất lượng các dự thảo văn kiện trình Đại hội XII của Đảng, thiết nghĩ trước hết những ý kiến đóng góp phải thực sự có trí tuệ với cái tâm trong sáng vì Đảng, vì dân, vì nước; phản ánh cho Đảng nắm được tư tưởng, nguyện vọng, ý kiến của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân để Đảng bổ sung, hoàn thiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước. Song, mục đích và nội dung bài viết của Nguyễn Đình Cống hoàn toàn đi ngược với những mong muốn của Đảng, bởi lẽ, động cơ của tác giả không phải là góp ý xây dựng Đảng mà là lợi dụng việc góp ý vào dự thảo văn kiện Đại hội XII của Đảng để tuyên truyền những luận điệu sai trái, xuyên tạc đường lối, quan điểm của Đảng, bóp méo sự thật, vu cáo, bôi nhọ thanh danh, uy tín của Đảng nhằm mục đích chống, phá Đảng.

Tôi thành thật nhắc tác giả, hãy tỉnh táo làm theo lời dạy của các bậc tiền nhân: “Tâm có tĩnh, tuệ mới sinh” nếu không có cái tâm trong sáng thì những gì ông viết ra không thể coi là “có trí tuệ”, thậm chí ông đang làm một việc hết sức tệ hại, mà các bậc tiền nhân ví von là “kẻ nối giáo cho giặc”, chống Đảng, Nhà nước và đi ngược lại lợi ích, nguyện vọng của nhân dân./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

4 thoughts on “Tâm không sáng trong, lòng người không ngay thẳng thì lời nói, việc làm lệch lạc, sai trái

 • 25 Tháng Mười, 2015 at 9:26 sáng
  Permalink

  Đọc bài góp ý của Nguyễn Đình Cống, cho thấy y chính là tay sai của các thế thù địch. Đúng như Bùi Tâm Sáng khẳng định: Nguyễn Đình Cống lợi dụng việc “góp ý kiến” để thực hiện dã tâm, vu cáo, bôi nhọ thanh danh của Đảng, xuyên tạc, phủ nhận đường lối, chủ trương của Đảng, làm xói mòn lòng tin của nhân dân với Đảng, tuyên truyền các luận điệu sai trái chống phá Đảng. Việc làm của y là tội lỗi, là hại dân, hại nước. Mong y hãy sớm ngộ ra tội lỗi của mình mà quay về với chính đạo, đừng làm điều hại dân, hại nước.

  Reply
 • 27 Tháng Mười, 2015 at 9:07 sáng
  Permalink

  Dân chủ là bản chất của chế độ xã hội chủ nghĩa, là mục tiêu và động lực của sự phát triển đất nước. Vì vậy, trong từng giai đoạn cách mạng, Đảng ta luôn coi trọng phát huy dân chủ trong mọi tổ chức, hoạt động; đặc biệt là quyền làm chủ của nhân dân, bảo đảm mọi quyền lực đều thuộc về nhân dân. Vì vậy nội dung bài viết của Nguyễn Đình Cống hoàn toàn xuyên tạc, bóp méo sự thật và vu cáo Đảng, nhằm làm giảm niềm tin của nhân dân vào Đảng, vì vây, chúng ta cần cảnh giác trước âm mưu, thủ đoạn của các thể lực chống phá Đảng

  Reply
 • 29 Tháng Mười, 2015 at 4:16 chiều
  Permalink

  Tôi đồng ý với tác giả Bùi Tâm Sáng: tâm có sáng thì trí tuệ mới minh mẫn. Xem ra những đề xuất của Nguyễn Đình Cống đối với Đảng xuất phát từ cái tâm không trong sáng mà để thực hiện dã tâm, vu cáo, bôi nhọ thanh danh của Đảng, xuyên tạc, phủ nhận đường lối, chủ trương của Đảng, làm xói mòn lòng tin của nhân dân với Đảng thì đúng hơn. Đây có thể coi là hành động lợi dụng dân chủ để tuyên truyền, chống phá Đảng, Nhà nước, chúng ta cần cảnh giác trước những loại âm mưu, thủ đoạn như thế này.

  Reply
 • 30 Tháng Mười Hai, 2015 at 9:58 sáng
  Permalink

  con người hơn con vật ở chỗ là sống có tâm, có đức, dù đời mình không ra gì thì cũng để lại phúc cho con cháu đời sau. Những kẻ tâm không sáng thì chẳng khác gì con vật, thậm chí không bằng con vật, nhìn cái gì cũng thấy đen tối. Nên việc xuyên tạc, vu cáo, … của Nguyễn Đình Cống chẳng khác gì tiếng gào thét của các con vật mà thôi.

  Reply

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.