Tên y là Thiện Ý nhưng lòng đầy ác ý

Gần đây, xuất hiện một số bài viết nhằm hạ thấp vai trò của Quốc hội nước ta, nói xấu Đảng Cộng sản Việt Nam, trong đó điển hình là bài viết: “Đã đến lúc Việt Nam cần chuyển đổi Quốc hội của đảng thành Quốc hội của dân” của Thiện Ý. Bài viết đưa ra luận điệu cho rằng: Quốc hội ở Việt Nam hiện nay là Quốc hội của Đảng Cộng sản Việt Nam, không phải là Quốc hội của dân, tất cả các đại biểu Quốc hội, dù là đảng viên hay người ngoài đảng, đều do Đảng Cộng sản Việt Nam cử ra cho dân bầu để cai trị nhân dân một cách độc đoán. Luận điệu này là hoàn tài sai trái.

1. Quốc hội Việt Nam là cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Điều 69, Hiến pháp 2013 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiến định: Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Quốc hội thực hiện quyền lập hiến, quyền lập pháp, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và giám sát tối cao đối với hoạt động của Nhà nước.

Điều 1, Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân năm 2015 quy định: Việc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân được tiến hành theo nguyên tắc phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín. Căn cứ vào Hiến pháp và các quy định pháp luật hiện hành ở Việt Nam cho thấy, Quốc hội Việt Nam là cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, được nhân dân cả nước bầu ra theo nguyên tắc phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín. Quốc hội thực hiện quyền lập hiến, quyền lập pháp, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và giám sát tối cao đối với hoạt động của Nhà nước.

2. Đảng Cộng sản Việt Nam không áp đặt chủ trương, đường lối trái với ý muốn của nhân dân. Trong bài viết của mình, Thiện Ý đưa ra luận điệu: Qua 4 thập niên nắm quyền độc tôn lãnh đạo, Đảng Cộng sản Việt Nam độc tài toàn trị áp đặt trái với ý muốn của tuyệt đại đa số nhân dân Việt Nam. Đây là luận điệu bịa đặt, sai trái của Thiện Ý. Bởi Điều 4 Hiến pháp năm 2013 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiến định: Đảng Cộng sản Việt Nam – Đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, lấy chủ nghĩa Mác – Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội.

Đảng Cộng sản Việt Nam thực hiện sự lãnh đạo Nhà nước và xã hội thông qua chủ trương, đường lối của Đảng. Đường lối, chủ trương của Đảng Cộng sản Việt Nam đều nhằm hướng đến mục tiêu: Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Đảng Cộng sản Việt Nam tôn trọng tính tự chủ, ủng hộ mọi hoạt động tự nguyện, tích cực, sáng tạo và chân thành lắng nghe ý kiến đóng góp của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể Chính trị, xã hội có cơ chế, chính sách, tạo điều kiện để Mặt trận và các đoàn thể nhân dân hoạt động có hiệu quả, thực hiện vai trò giám sát và phản biện xã hội.. Thực tiễn ở Việt Nam cho thấy, các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước được xây dựng trên cơ sở tham khảo rộng rãi ý kiến của nhân dân và được đông đảo nhân dân đóng góp ý kiến. Dự thảo Hiến pháp năm 2013, Dự thảo Luật đất đai 2013, Dự thảo Văn kiện đại hội Đảng lần thứ XII và nhiều văn kiện, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật khác của Nhà nước đã được đông đảo nhân dân đóp góp ý kiến.

3. Nền kinh tế thị trường ở Việt Nam được phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa không phải là kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa. Trong bài viết, Thiện Ý đưa ra luận điệu cho rằng: Nền kinh tế thị trường ở Việt Nam là nền kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa, nhưng vì “bưng bít sự thật” nên Đảng Cộng sản Việt Nam nói chệch đi là kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Đây cũng là luận điệu sai trái. Trên cơ sở phát triển lý luận và tổng kết thực tiễn 15 năm đổi mới đất nước, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng Cộng sản Việt Nam đã khẳng định: Chủ trương xây dựng và phát triển nền kinh tế thị trưòng định hướng xã hội chủ nghĩa thể hiện tư duy, quan niệm của Đảng ta về sự phù hợp giữa quan hệ sản xuất với tính chất và trình độ của lực lượng sản xuất. Đó là mô hình kinh tế tổng quát của nước ta trong thời kỳ quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội. Đồng thời đó chính là kết quả của quá trình phát triển lý luận và tổng kết thực tiễn của Đảng trong nhiều năm lãnh đạo nhân dân ta tiến hành công cuộc đổi mới đất nước và tiếp thu chọn lọc những kinh nghiệm quý báu của các nước trên thế giới. Nhờ những đổi mới có tính chất bước ngoặt về tư duy, đặc biệt về tư duy kinh tế, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, công cuộc đổi mới đất nước đã thu được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trên con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.

Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam đã đưa ra định nghĩa rất rõ ràng về kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Đó là nền kinh tế vận hành đầy đủ, đồng bộ theo các quy luật của kinh tế thị trường, đồng thời bảo đảm định hướng xã hội chủ nghĩa phù hợp với từng giai đoạn phát triển của đất nước. Đó là nền kinh tế thị trường hiện đại và hội nhập quốc tế; có sự quản lý của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, nhằm mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh”. Tính định hướng xã hội chủ nghĩa của nền kinh tế thị trường ở Việt Nam sẽ ngăn chặn, không để thị trường tự phát theo con đường tư­ bản chủ nghĩa, bảo đảm cho nền kinh tế phát triển đúng hướng đi lên chủ nghĩa xã hội. Điều đó, tạo ra sự khác biệt căn bản về chất giữa kinh tế thị trư­ờng định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam với kinh tế thị trư­ờng t­ư bản chủ nghĩa.

Như vậy, lợi dụng trang mạng xã hội để tuyên truyền những luận điệu sai trái, xuyên tạc, bóp méo sự thật về sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, về chức năng, nhiệm vụ của Quốc hội là thủ đoạn thâm độc của các thế lực thù địch nhằm kích động chống đối Đảng, hạ thấp vai trò của Quốc hội ở Việt Nam. Chúng ta cần nêu cao cảnh giác với thủ đoạn thâm độc này của chúng./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

2 thoughts on “Tên y là Thiện Ý nhưng lòng đầy ác ý

 • 22 Tháng Ba, 2017 at 2:27 chiều
  Permalink

  Việc chống phá các chủ trương, đường lối của Đảng là chiêu bài cũ của những kẻ chống phá chế độ như Thiện Ý. Mọi người cần cảnh giác trước những thông tin bịa đặt, xuyên tạc kiểu như những bài viết của Thiện Ý vừa tung lên mạng!

  Reply
 • 24 Tháng Tám, 2018 at 10:58 sáng
  Permalink

  Quốc hội là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, bởi vì theo quy định của Hiến pháp, ở nước ta, tất cả quyền lực thuộc về Nhân dân, Nhân dân là chủ thể của quyền lực nhà nước. Quốc hội do Nhân dân bầu ra, là cơ quan nhà nước cao nhất thực hiện quyền lực của Nhân dân. Chỉ Quốc hội mới có quyền thể chế ý chí, nguyện vọng của Nhân dân thành luật, thành các quy định chung mang tính chất bắt buộc phải tuân thủ đối với mọi tầng lớp dân cư trong xã hội. Hành vi bôi nhọ, hạ thấp uy tín của Thiện Ý là hành động xuyên tạc ác ý có chủ ý, với mục đích đen tối, xấu xa, Thiện Ý đang thể hiện mình là một kẻ phản động, với mục đích đen tối về chính trị.

  Reply

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.