THỦ ĐOẠN XUYÊN TẠC BỈ ỔI CỦA PHẠM ĐÌNH TRỌNG

Cứ trước mỗi kỳ đại hội Đảng thì sự chống phá của các thế lực thù địch lại càng được đẩy mạnh ráo riết, quyết liệt hơn. Trong những ngày này, khi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang có nhiều hoạt động chuẩn bị cho Đại hội XIII, trên internet xuất hiện ngày càng nhiều những thông tin, bịa đặt, xuyên tạc đường lối, chủ trương của Đảng, công kích vào một số đồng chí lãnh đạo cấp cao, vào chế độ dân chủ của nước ta. Không ngoài mục đích trên, ngày 22/3/2019 trên mạng danlambaovn.blogspot.com có bài viết “Trả lời dư luận viên” của Phạm Đình Trọng. Với việc mượn cớ trả lời những bài đấu tranh, phản bác của ta, Y đã điên cuồng chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam… bằng những lời lẽ bỉ ổi, xấc xược, lôi ra đủ các dẫn chứng sai trái, phản động cho rằng: Đảng ta độc tài lãnh đạo, Đảng ta bán nước, Đảng ta duy trì học thuyết Mác – Lênin để duy trì quyền lực, lý tưởng cộng sản đã sụp đổ, Đảng CS sụp đổ, Đảng sáng tác ra mô hình kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là sai lầm…!

1. Cần nhìn nhận sự thật với con mắt khách quan đúng với bản chất của nó. Từ khi có Đảng đến nay, Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta tiến hành cách mạng tháng Tám thành công, đưa nhân dân từ thân phận nô lệ trở thành chủ nhân thực sự của đất nước; giành thắng lợi trong kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ. Tiếp đến, Đảng đã lãnh đạo công cuộc đổi mới đất nước và đạt được những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử. Nền kinh tế vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, quy mô và tiềm lực được nâng lên; kinh tế vĩ mô dần ổn định, lạm phát được kiểm soát; tăng trưởng kinh tế vẫn đạt tốc độ khá và có chiều hướng phục hồi… Chính trị – xã hội ổn định; quốc phòng, an ninh được tăng cường; độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, hoà bình, ổn định được giữ vững để phát triển đất nước. Quan hệ đối ngoại, hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, có hiệu quả. Vị thế, uy tín quốc tế của nước ta tiếp tục được nâng cao. Dân chủ xã hội chủ nghĩa và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc tiếp tục được phát huy. Những thành tựu đó đã quá rõ ràng mà không ai có thể bác bỏ và phủ nhận.

2. Chúng ta biết rằng, kinh tế thị trường không phải là sản phẩm riêng của chủ nghĩa tư bản. Kinh tế thị trường – giai đoạn cao của kinh tế hàng hóa, còn tồn tại và phát triển khi những điều kiện khách quan là sự phân công lao động xã hội và sự độc lập về mặt kinh tế giữa những chủ thể sản xuất, kinh doanh vẫn còn. Do vậy, dưới chủ nghĩa xã hội, kinh tế thị trường còn tồn tại và phát triển là tất yếu khách quan. Việt Nam đang trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội nên nền kinh tế thị trường chư­a hoàn toàn là kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa, mà là nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nền kinh tế vận hành đầy đủ, đồng bộ theo các quy luật của kinh tế thị trường, đồng thời bảo đảm định hướng xã hội chủ nghĩa phù hợp với từng giai đoạn phát triển của đất nước. Đó là nền kinh tế thị trường hiện đại và hội nhập quốc tế; có sự quản lý của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, nhằm mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Tính định hướng xã hội chủ nghĩa của nền kinh tế thị trường sẽ ngăn chặn, không để thị trường tự phát theo con đường tư­ bản chủ nghĩa, bảo đảm cho nền kinh tế phát triển đúng hướng đi lên chủ nghĩa xã hội. Điều đó, tạo ra sự khác biệt căn bản về chất giữa kinh tế thị trư­ờng định hướng xã hội chủ nghĩa với kinh tế thị trường t­ư bản chủ nghĩa. Thành tựu hơn 30 năm đổi mới đất nước cho thấy chủ trương phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa của Đảng Cộng sản Việt Nam là hoàn toàn đúng đắn.

Từ những minh chứng trên cho thấy, Đảng lãnh đạo đất nước ta là tất yếu của lịch sử, Đảng ta đủ năng lực, trí tuệ lãnh đạo đất nước, thủ đoạn xuyên tạc bỉ ổi của Phạm Đình Trọng nhất định bị bóc trần và thất bại. Mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân cần nêu cao cảnh giác, kiên quyết đấu tranh với âm mưu của các thế lực thù địch để góp phần bảo vệ và giữ vững sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

One thought on “THỦ ĐOẠN XUYÊN TẠC BỈ ỔI CỦA PHẠM ĐÌNH TRỌNG

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.