Tích cũ, chiêu trò mới

(Trần Đăng)

Vẫn điệp khúc xưa, mỗi khi Đảng ta tiến hành Đại hội, hay đất nước có sự kiện chính trị trọng đại thì các thế lực thù địch và phần tử cơ hội chính trị lại dấy lên hoạt động chống phá bằng những hình thức đa dạng, thủ đoạn xảo quyệt và thâm độc hơn. Năm nay cũng vậy, khi cả nước đang chuẩn bị Lễ kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, nhất là khi các Đảng bộ trực thuộc Trung ương tiến hành đại hội, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, thì các thế lực thù địch lại càng ra sức đẩy mạnh hoạt động chống phá hòng tạo sự chuyển đổi chế độ chính trị với mục tiêu xóa bỏ chủ nghĩa xã hội mà chúng ta đang xây dựng và bảo vệ bằng tất cả công sức, trí tuệ và cả xương máu nữa.

Các thế lực thù địch vẫn nhai lại “điệp khúc” cũ rích, như: xuyên tạc, bôi nhọ chủ nghĩa xã hội; phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng ta; lợi dụng vấn đề dân chủ, nhân quyền để chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân; kích động nhân dân ta làm “cuộc thay đổi hoành tráng mà ôn hoà, sâu sắc, không đổ máu”, các thế lực thù địch và phần tử cơ hội chính trị đang thực hiện nhiều chiêu trò mới trên các phương tiện thông tin đại chúng, nhất là mạng intơnét. Ở đó đang xuất hiện ngày càng nhiều bài viết, bài phát biểu với những thái độ khác nhau, kẻ thì công kích với thái độ hằn học công khai, người thì giả danh chân thành mang tính xây dựng. Nhưng tựu chung đều nhằm chống phá Đảng Cộng sản Việt Nam; chống phá chế độ xã hội chủ nghĩa, chống phá đại hội đảng các cấp, trong đó đại hội các Đảng bộ trực thuộc Trung ương là một mục tiêu quan trọng mà chúng hướng tới. Chỉ tiếc rằng, tưởng như đó là trò con trẻ; vậy mà đã có không ít người nhẹ dạ, cả tin, trong đó có cả cán bộ, đảng viên nguyên là lãnh đạo các cấp trong cơ quan Đảng và bộ máy chính quyền Nhà nước đã ngộ nhận, mắc mưu thủ đoạn thâm độc này, nên đã cổ xuý, tung hô cho những quan điểm sai trái, luận điệu thù địch.

Xảo quyệt hơn, thay vì chống phá chủ nghĩa xã hội, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng một cách trực diện, thì các thế lực thù địch và phần tử cơ hội lại thông qua việc phủ nhận công lao to lớn của lãnh tụ Hồ Chí Minh đối với dân tộc và nhân loại bằng luận điệu vu khống, xuyên tạc rằng: “Sau khi chủ nghĩa xã hội ở Đông Âu sụp đổ, Đảng Cộng sản Việt Nam đã tập trung xây dựng hình tượng Hồ Chí Minh thành một tượng đài để vá chỗ hụt hẫng trong lòng người dân đang hoài nghi học thuyết chủ nghĩa xã hội”.

Trắng trợn hơn, để đánh lừa những ai nhẹ dạ, cả tin, chúng công khai tuyên truyền “Đây là một phương pháp cứu uy tín và che đậy sự sai lầm mà cộng sản nói chung trên thế giới vẫn làm”. Để thể hiện thiện chí xây dựng, bọn chúng đề xuất giải pháp khắc phục “sai lầm về xây dựng chủ nghĩa xã hội” là Đảng Cộng sản Việt Nam nên “thay đổi Cương lĩnh”. Tuy khẩu khí, ngôn từ của chúng khác nhau, nhưng đều chứa đựng dã tâm đòi “thay đổi chế độ chính trị”, mà thực chất là xóa bỏ chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, xóa bỏ sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với nhà nước và xã hội. Với chiêu trò xảo quyệt này, các thế lực thù địch và phần tử cơ hội chính trị đồng thời đạt được ba mục tiêu: thứ nhất, tăng thêm sự hoài nghi của nhân dân về chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam sau khi chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và Đông Âu sụp đổ; thứ hai, phủ nhận công lao to lớn và những đóng góp quan trọng của lãnh tụ Hồ Chí Minh với dân tộc và nhân loại; thứ ba, phá hoại uy tín của Đảng Cộng sản Việt Nam nhằm chia rẽ Đảng với Nhà nước, với dân tộc, tiến tới xoá bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Tuy nhiên, bằng cả thành tựu và hạn chế từ thực tiễn cách mạng của nước ta đã khẳng định, đó là luận điệu của những kẻ thù địch, cơ hội không có cơ sở khoa học, không đúng với thực tế Việt Nam và cũng không phải là mong muốn, sự lựa chọn của nhân dân ta. Đó là những điều vu khống, xuyên tạc, bịa đặt, bóp méo sự thật về tthành quả cách mạng Việt Nam.

Thật nực cười! không chỉ người Việt Nam, mà cả nhân loại tiến bộ, yêu hoà chuộng bình trên hành tinh này đều hiểu rõ rằng, sự nghiệp cách mạng và đóng góp của lãnh tụ Hồ Chí Minh cho dân tộc Việt Nam, cho hòa bình, độc lập, tự do và công lý rất quan trọng, góp phần thúc đẩy quá trình phát triển của nhân loại. Thật vậy, không chỉ tìm ra con đường giải phóng dân tộc, thực hiện khát vọng xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, dân chủ và giàu mạnh, lãnh tụ Hồ Chí Minh còn gắn cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc Việt Nam với phong trào cách mạng thế giới. Là Người khởi xướng cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân và chủ nghĩa đế quốc, giành độc lập, tự do cho nhân dân Việt Nam và các dân tộc thuộc địa khác, lãnh tụ Hồ Chí Minh mong muốn và đấu tranh để mọi người dân đều được hưởng quyền làm người cao cả nhất, đó là quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc. Trở thành lãnh tụ của dân tộc, lãnh tụ Hồ Chí Minh vẫn bình dị, hoà đồng, không ham hư danh, quyền lực. Là một tấm gương đạo đức cách mạng ngời sáng tinh thần cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, luôn tận tâm với nước, tận hiếu với dân, tất cả vì hạnh phúc của nhân dân, Người thực hành nguyên tắc “bỏ qua những dị biệt nhỏ, giữ lấy cái tương đồng lớn”, từng bước giải quyết thành công các vấn đề lớn thuộc về chính trị, tôn giáo, dân tộc; không ngừng vun đắp cho khối đoàn kết toàn dân, đoàn kết quốc tế; phát huy sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại. Với ý nghĩa đó, Nghị quyết Số 24C/18.56 của Đại hội đồng UNESCO khóa 24-1987 đã vinh danh lãnh tụ Hồ Chí Minh là Anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hoá kiệt xuất. Đó là đánh giá khách quan, một sự ghi nhận và vinh danh xứng đáng đối với Người của nhân loại.

Đảng Cộng sản Việt Nam – một chính đảng cách mạng do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, rèn luyện, lấy chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động. Vì thế, phủ nhận công lao và đóng góp của Người đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng nhân loại, thực chất là phủ nhận chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Điều đó có nghĩa là phủ nhận nền tảng tư tưởng của Đảng, của dân tộc. Sâu xa của sự nham hiểm và xảo quyệt của các các thế lực thù địch và cơ hội chính trị đối với Đảng ta, dân tộc ta là ở đó.

Là chính Đảng cách mạng duy nhất lãnh đạo, cầm quyền, 85 năm qua, Đảng Cộng sản Việt Nam đã và đang thực hiện rất tốt sứ mệnh của mình. Tuy nhiên, thực hiện mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” là quá trình lâu dài với nhiều thách thức khó lường để xây dựng và từng bước tích luỹ những nhân tố xã hội chủ nghĩa. Vì thế, cùng với những gì tốt đẹp như mong muốn, khó tránh khỏi những hạn chế, yếu kém. Đảng ta thẳng thắn thừa nhận và ra sức khắc phục những hạn chế, yếu kém đó để chế độ xã hội chủ nghĩa ngày càng ưu việt hơn. Với “những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trên con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa” có thể khẳng định, chưa bao giờ thế và lực của cách mạng nước ta lại lớn mạnh như hiện nay; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ta được Đảng, Nhà nước chăm lo chu đáo bằng mọi khả năng; chưa khi nào uy tín, vị thế Việt Nam trên trường quốc tế cao như hiện nay. Đó là sự thật không chỉ người Việt Nam yêu nước thừa nhận, mà dư luận quốc tế đã và đang ngợi ca. Vậy mà những kẻ thù địch, cơ hội, đáng buồn hơn, có cả một số cán bộ, đảng viên do thoái hoá, biến chất, đã nhìn méo mó, bi quan về tương lai của chủ nghĩa xã hội, tương lai của dân tộc, đưa ra yêu cầu rất phi lý, gây mất ổn định chính trị ở Việt Nam.

Từ mấy vấn đề trên cho thấy, lựa chọn Đảng nào cầm quyền, thể chế chính trị nào cho phù hợp và mang lại lợi ích cho nhân dân, cho đất nước, đó là quyền tự quyết của mỗi dân tộc. Đảng Cộng sản Việt Nam, chế độ xã hội chủ nghĩa là sự lựa chọn của lịch sử, của dân tộc và nhân dân Việt Nam. Điều này đã được chứng minh trong thực tiễn và được khẳng định trong Hiến pháp Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Vì thế, những ai cho rằng “Đảng Cộng sản Việt Nam đã tập trung xây dựng hình tượng Hồ Chí Minh thành một tượng đài để vá chỗ hụt hẫng trong lòng người dân đang hoài nghi học thuyết chủ nghĩa xã hội” là xuyên tạc hiện thực, mà mục tiêu thật ẩn sau luận điệu này là phủ nhận công lao và đóng góp của lãnh tụ Hồ Chí Minh đối với dân tộc và nhân loại; chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc; xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng đối với xã hội, tạo nguyên cớ cho các thế lực có thâm thù với cách mạng nước ta tiến hành “cuộc chiến không đánh mà thắng”, tiến tới xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Đây vẫn là những tích cũ, nhưng được tiến hành bằng những chiêu trò mới với hy vọng làm xáo trộn tư tưởng, gieo rắc hoài nghi, kích động hận thù, cổ xúy hoạt động chống phá, trước mắt là chống phá Đại hội XII của Đảng, về lâu dài là “thay đổi chế độ chính trị” ở nước ta. Việc làm này chỉ có thể đem lại sự phấn khích cho những ai nông cạn, cả tin, hoặc ai đó mơ hồ, mặc cảm, bất mãn với chế độ ta, song chúng ta cần nêu cao cảnh giác để khỏi mắc mưu lừa đảo của các thế lực thù địch và phần tử cơ hội chính trị, phản động./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

3 thoughts on “Tích cũ, chiêu trò mới

 • 8 Tháng Mười, 2015 at 4:20 chiều
  Permalink

  Sự kiện của chúng ta là cơ hội kiếm ăn của chúng nó mà, cho nên cứ trong nước có sự kiện gì là chúng nó dở trò ngoáy đểu. Đây là thói quen khó sửa của những kẻ bất lương, chúng nó không có quan điểm gì đâu, chỉ bạ sạo thì sàm sở gáy lên vậy thôi mà, bận lòng làm chi… cho mệt óc.

  Reply
 • 30 Tháng Mười Một, 2015 at 2:04 chiều
  Permalink

  Đã thành “thông lệ” trước thềm Đại hội toàn quốc của Đảng, những “tên hề” trên sân khấu chính trị của các thế lực phản động lại cùng nhau ca những điệp khúc cũ. Vẫn là những luận điệu chống phá Đảng, Nhà nước, gây chia rẽ nội bộ Đảng, chia rẽ Đảng với nhân dân…hướng tới gây rối loạn tình hình chính trị ở nước ta. Những chiêu trò, luận điệu ấy không thể qua được “mắt thánh” của nhân dân. Chúng từng ngày, từng giờ bị phanh phui, lên án. Và chắc chắn, những “tích trò” trên sẽ nhanh chóng hạ màn, những “tên hề” kia sẽ bị trừng phạt thích đáng.

  Reply
 • 30 Tháng Mười Hai, 2015 at 9:13 sáng
  Permalink

  đi lên chủ nghĩa xã hội là sự lựa chọn đúng đắn của Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh, của dân tộc ta và nhân dân ta, nó hoàn toàn phù hợp với quy luật phát triển của xã hội loài người, và phù hợp với nguyện vọng của nhân dân Việt Nam, đó là xã hội không còn áp bức, bóc lột bất công, con người có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc mà toàn Đảng, toàn dân đang phấn đấu xây dựng. Vậy mà có những kẻ rắp tâm tung ra những luận điệu mang tính chất hằn thù nhằm chống phá sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội của đất nước ta, chỉ có những kẻ bất lương thì mới làm vậy thôi.

  Reply

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.