Tinh thần mới, vũ khí mới để chống lại “Diễn biến hòa bình”

Phương Duy

(http://nguyenba2510.blogspot.com/)

Để nâng cao hơn nữa chất lượng đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận, góp phần vào sự thành công của Đại hội XII của Đảng, cần tập trung thực hiện thật tốt một số giải pháp chính sau:

Một là, cần triển khai kịp thời việc tổng kết, rút kinh nghiệm về việc triển khai cuộc đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa, lý luận, chỉ ra những việc cần làm ngay và những công việc mang tính cơ bản, căn cốt nhất để ngăn chặn, đẩy lùi mọi hành vi, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa, lý luận. Với tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, nói rõ sự thật, đánh giá trung thực, khách quan những kết quả, thành tựu đạt được; những hạn chế, khuyết điểm, thời gian qua; qua đó, rút ra những kinh nghiệm về tổ chức đấu tranh tư tưởng, lý luận một cách kịp thời và cụ thể, thật sự nghiêm túc, hiệu quả.

Hai là, tập trung nâng cao nhận thức cho toàn quân và cả xã hội đối với nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa, lý luận. Đẩy mạnh hơn nữa công tác giáo dục, tuyên truyền, làm cho mọi cán bộ, chiến sĩ, đảng viên, quần chúng nhận thức đúng, rõ ràng bản chất, âm mưu, thủ đoạn chống phá trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa, lý luận của các thế lực thù địch, đặc biệt là làm chuyển biến nhận thức của giới trẻ để họ có định hướng chính trị đúng đắn; không bị mắc mưu các thế lực thù địch. Thường xuyên nắm chắc tình hình tư tưởng bộ đội, phát hiện kịp thời những tình huống phức tạp

Đổi mới và nâng cao chất lượng tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong toàn quân. Củng cố vững chắc niềm tin của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân vào chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và thắng lợi của sự nghiệp cách mạng, sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước đối với sự nghiệp đổi mới, xây dựng và chiến đấu của quân đội

Ba là, triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp, kiến nghị đã đề xuất, tập trung chỉ đạo thống nhất nội dung, hình thức và lực lượng đấu tranh chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa, lý luận. Cần chỉ đạo tập trung thống nhất từ trung ương đến đơn vị cơ sở, ở tất cả các cấp cả về nội dung, lực lượng và biện pháp, hình thức đấu tranh. Chú trọng khuyến khích và tăng cường lực lượng, phương tiện phòng, chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa, lý luận; phát huy vai trò của các lực lượng ở các viện nghiên cứu, học viện, nhà trường quân đội. Tổng cục Chính trị cần chỉ đạo tốt hơn nữa đối với các lực lượng trong toàn quân và phối kết hợp với các lực lượng bên ngoài; đồng thời, lựa chọn một số nhà khoa học, nhà lý luận có bản lĩnh chính trị vững vàng và chuyên môn cao, có năng lực đấu tranh, kết hợp giữa xây dựng lực lượng “mũi nhọn”, nòng cốt và rộng khắp trên mặt trận đấu tranh này.

Bốn là, giao nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị có năng lực và trách nhiệm chủ động lựa chọn một số nội dung lý luận cơ bản, trọng điểm, có ảnh hưởng tư tưởng lớn, xây dựng các vấn đề đấu tranh với nhiều hình thức phong phú, tập trung nâng cao chất lượng bài viết, đăng tải các bài trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên mạng, xuất bản sách, phát hành trong toàn quân và xã hội. Dự kiến trước các vấn đề, hướng nội dung tiến công của chúng và lực lượng đấu tranh của ta, tránh thụ động, bị động đối phó.

Tổ chức biên soạn, xuất bản và phát hành sách đấu tranh tư tưởng, lý luận, văn hóa trên những nội dung về quân sự, quốc phòng, hệ tư tưởng chính trị, dân tộc, tôn giáo, dân chủ, đặc biệt là về nhân quyền, quyền con người, Hiến pháp, các luật pháp mới, các văn kiện Đảng. Cần thành lập ban chỉ đạo chọn tuyển sách do Tổng cục Chính trị phụ trách và lập ban tuyển chọn, biên tập các sách đấu tranh tư tưởng lý luận với sự tham gia của một số nhà khoa học, biên tập viên quân đội có đủ uy tín, đủ bản lĩnh và trình độ lý luận; đồng thời có sự bảo đảm về điều kiện vật chất, kinh phí cần thiết đủ để thực hiện nhiệm vụ.

Đổi mới nội dung, hình thức tổ chức tọa đàm, hội thảo khoa học đấu tranh tư tưởng, lý luận kết hợp với kịp thời tuyên truyền và biên soạn, xuất bản sách chuyên đề về phòng, chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa, lý luận… Tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục hướng vào những ngày lễ lớn của quốc gia và quân đội, như các ngày thành lập Đảng 3-2, Đại thắng mùa Xuân 1975, Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, ngày thành lập quân đội 22-12…

Các cơ quan nghiên cứu, các học viện, nhà trường, báo chí quân đội phải có kế hoạch nghiên cứu, tuyên truyền khẳng định rõ tính cách mạng và khoa học của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, chú trọng vào những vấn đề nguyên tắc, nhạy cảm; đấu tranh sắc bén nhằm phê phán, bác bỏ những quan điểm sai trái, vạch rõ bản chất, âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch.

Năm là, lựa chọn và tăng cường giao nhiệm vụ cụ thể cho lực lượng trực tiếp đấu tranh, những cán bộ có kinh nghiệm, trình độ, động viên tinh thần trách nhiệm đấu tranh trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa, lý luận. Bổ sung và bảo đảm tốt hơn nữa việc đầu tư và sử dụng kinh phí hoạt động đấu tranh trên lĩnh vực này theo hướng thiết thực, hiệu quả và trực tiếp đến các tập thể và cá nhân đấu tranh chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa, lý luận.,.

Trước mắt, cần tập trung giải quyết ngay một số nội dung cần kíp:

Tiếp tục đề cao cảnh giác, chủ động, tích cực đổi mới công tác giáo dục lý luận chính trị, phổ biến, tuyên truyền làm cho cán bộ, chiến sĩ và mọi người dân nhận thức đúng vai trò, trách nhiệm công dân trong đấu tranh, bảo vệ đường lối, quan điểm cả Đảng, nhất là dự thảo Văn kiện Đại hội XII của Đảng; nhận thức đúng bản chất, âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”. Chú ý tập trung vào những diễn biến mới về tình hình biển Đông và hoạt động đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta…

Phát huy hơn nữa vai trò xung kích của các cơ quan tuyên giáo, báo chí của quân đội và quản lý chặt chẽ các trang mạng xã hội trong đấu tranh tư tưởng, văn hóa, lý luận hiện nay. Tổ chức tốt việc phổ biến, tuyên truyền các Nghị quyết Trung, khóa XI, dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; có các bài viết phê phán, bác bỏ các quan điểm sai trái, những nhận thức không đúng về vấn đề này.

– Tổng rà soát lại chương trình đào tạo, bồi dưỡng lý luận Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh cho các đối tượng người học; lập lại các môn học lịch sử của ba môn lý luận Mác – Lênin: Triết học, Kinh tế chính trị và Chủ nghĩa xã hội khoa học; bổ sung Lịch sử tư tưởng Hồ Chí Minh, Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam để thế hệ sau hiểu rõ nguồn gốc nền tảng lý luận của Đảng ta.

Tích cực, chủ động bồi dưỡng lực lượng báo cáo viên, tuyên truyền miệng, lực lượng viết trẻ theo hướng chuyên sâu, theo mảng vấn đề qua các đợt thi hằng năm để tạo nguồn kế cận, kế tiếp đấu tranh tư tưởng, văn hóa, lý luận. Cục Tuyên huấn Tổng cục Chính trị cần có chương trình, sinh hoạt định kỳ, cung cấo một số thông tin hạn chế và phân công viết bài chống “diễn biến” từng tháng cho một số cán bộ cốt cán. Sau đó, hằng năm bồi dưỡng, bổ sung vào lực lượng chuyên trách đấu tranh chống “diễn biến hòa bình” các cây bút trẻ nổi trội trong năm.

Cần sử dụng kết quả các hội thảo khoa học để tuyên truyền và chọn lực lượng cốt cán để viết các bài chống giới cầm quyền phản động nước ngoài, cũng như các lực lượng chống đối bên trong, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng…/.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

8 thoughts on “Tinh thần mới, vũ khí mới để chống lại “Diễn biến hòa bình”

 • 13 Tháng Mười, 2015 at 2:40 chiều
  Permalink

  Để góp phần vào thành công của Đại hội XII của Đảng, bên cạnh việc tích cực tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo Văn kiện Đại hội XII của Đảng với tinh thần trách nhiệm cao nhất, các cấp, các ngành và mỗi người dân Việt Nam cần phải nêu cao tinh thần cảnh giác kiên quyết đấu tranh chống lại những âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, nhất là trên lĩnh vực tư tưởng lý luận của các thế lực thù địch; vạch rõ bản chất phản động của những luận điệu xuyên tạc nhằm ngăn chặn, đẩy lùi hoạt động chống phá của chúng trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận, bảo vệ nền tảng tư tưởng và sự trong sáng của Đảng.

  Reply
 • 14 Tháng Mười, 2015 at 3:35 chiều
  Permalink

  Đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận đó là “Mệnh lệnh của cuộc sống” đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên và quần chúng phải hết sức tỉnh táo mới nhận diện rõ và vạch trần bản chất, âm mưu, thủ đoạn “DBHB” của các thế lực phản động, không để bị động bất ngờ, mắc mưu kẻ địch; góp phần bảo vệ, giữ vững nền tảng tư tưởng của Đảng và đóng góp vào sự thành công của Đại hội XII của Đảng.

  Reply
 • 14 Tháng Mười, 2015 at 10:43 chiều
  Permalink

  Đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận luôn cần có tinh thần mới, vũ khí mới, phải hết sức tỉnh táo để nhận diện rõ, vạch trần bản chất, âm mưu thủ đoạn của các thế lực phản động. Song cũng phải luôn luôn ghi nhớ đó là cuộc đấu tranh liên tục, kiên quyết, không khoan nhượng vì các thế lực thù địch luôn tìm đủ trăm phương ngàn kế lúc ngấm ngầm, lúc gay gắt quyết liệt nhằm gây mất ổn định, phá hoại cuộc sống thanh bình của đất nước và nhân dân ta.

  Reply
 • 16 Tháng Mười, 2015 at 9:41 sáng
  Permalink

  Đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận, góp phần vào sự thành công của Đại hội XII của Đảng là “Mệnh lệnh của cuộc sống” là “Vấn đề sống còn của Đảng ta” hiện nay; vì vậy hơn lúc nào hết mỗi cán bộ, đảng viên phải thật sự tỉnh táo, nhận diện rõ bản chất, âm mưu, thủ đoạn “DBHB” chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay; từ đó mỗi chúng ta phải biết tự đề kháng, nhìn nhận, xem xét đánh giá vấn đề hết sức khách quan, không để bị động bất ngờ, mắc mưu kẻ thù, góp phần đấu tranh làm thất bại chiến lược “DBHB” của các thế lực thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa mà nhân dân ta đã lựa chọn.

  Reply
 • 19 Tháng Mười, 2015 at 8:34 sáng
  Permalink

  Gần như đã trở thành chu kỳ, mỗi khi đất nước ta có sự kiện chính trị quan trọng, đặc biệt là đại hội Đảng các cấp, các thế lực thù địch và cơ hội chính trị lập tức nắm lấy “thời cơ vàng” này để liên tục và dồn dập tung ra các loại thông tin, quan điểm sai trái nhằm thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình” , gây mất niềm tin của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân vào cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, từng bước thực hiện thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” ở Việt Nam. Song, mọi mưu đồ của chúng không thể thực hiện được khi mỗi cán bộ, đảng viên, mỗi người dân Việt Nam luôn nhận rõ mọi âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch trong chiến lược “diễn biến hòa bình”; trong bất kỳ điều kiện, hoàn cảnh nào luôn đoàn kết một lòng, vững niềm tin sắt son vào sự lãnh đạo của Đảng, vào sự quản lý của Nhà nước, vào thắng lợi của sự nghiệp đổi mới đất nước theo con đường XHCN.

  Reply
 • Pingback:Tinh thần mới, vũ khí mới để chống lại “Diễn biến hòa bình” | miendongnambo

 • 1 Tháng Mười Hai, 2015 at 12:16 sáng
  Permalink

  Một bộ phận phần tử vô ơn, bán nước chạy trốn hay được nhà nước Việt Nam ân xá ra nước ngoài ở, nhưng vẫn ấm ức, thù hằn Đảng và Nhà nước Việt Nam. Chúng điên cuồng chống phá sự toàn vẹn lãnh thổ của nước Việt Nam, xuyên tạc truyền thống, phủ nhận lịch sử của dân tộc Việt Nam, bôi nhọ, nói xấu lãnh đạo Đảng và Nhà nước Việt Nam… Những kẻ này phải được lôi ra, vạch trần và trừng phạt.

  Reply
 • 15 Tháng Mười Hai, 2015 at 7:25 sáng
  Permalink

  Đấu tranh làm thất bại chiến lược “diễn biến hòa bình”của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch là nhiệm vụ thường xuyên, cơ bản, lâu dài, đồng thời cũng là nhiệm vụ cấp bách, quan trọng, trước mắt. Trong đó, đấu tranh trên lĩnh vực văn hóa tư tưởng có vai trò quan trọng. Phải thường xuyên tiến hành xây dựng và củng cố vững chắc trận địa tư tưởng xã hội chủ nghĩa, làm cho toàn thể cán bộ, đảng viên và toàn thể nhân dân kiên định mục tiêu và con đường xã hội chủ nghĩa, kiên định chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, quán triệt sâu sắc các quan điểm và đường lối đổi mới của Đảng. Cảnh giác đấu tranh với các âm mưu thâm độc, xảo quyệt trong chiến lược “diễn biến hòa bình” của địch. Chấn hưng và bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc, chống văn hóa ngoại lai phản động, đồi trụy.

  Reply

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.