Vạch trần âm mưu đen tối của Nguyễn Đình Cống

Mới đây, trên trang Vietnamthoibao, Nguyễn Đình Cống đã đăng bài viết “Cần rõ ràng hơn sự cam kết pháp lý của Đảng trước nhân dân”. Trong bài viết, Y đã vay mượn lời lẽ của những kẻ “cùng hội, cùng thuyền” đăng lại nội dung cách đây hằng chục năm, đòi “Kiến nghị sửa, bổ sung Điều 4, Hiến pháp”, nhằm mục đích hướng lái dư luận, xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước và Hiến pháp Việt Nam. Bởi vì:

Thứ nhất, Hiến pháp là văn kiện chính trị – pháp lý đặc biệt quan trọng của mỗi quốc gia, là đạo luật cơ bản, luật gốc của Nhà nước. Hiến pháp có hiệu lực pháp lý cao nhất trong hệ thống pháp luật; là cơ sở pháp lý của hệ thống chính trị để xây dựng hệ thống pháp luật; nhân tố bảo đảm sự ổn định chính trị, xã hội và chủ quyền quốc gia, thể hiện bản chất dân chủ, tiến bộ của Nhà nước và chế độ.

Điều 4 Hiến pháp năm 2013 đã quy định đầy đủ về bản chất, vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam: 1. Đảng Cộng sản Việt Nam – Đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của Nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, lấy chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội. 2. Đảng Cộng sản Việt Nam gắn bó mật thiết với Nhân dân, phục vụ Nhân dân, chịu sự giám sát của Nhân dân, chịu trách nhiệm trước Nhân dân về những quyết định của mình. 3. Các tổ chức của Đảng và đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.

Như vậy, về bản chất, vai trò, nền tảng tư tưởng, quyền lãnh đạo và tổ chức hoạt động của Đảng được ghi rõ trong Điều 4 Hiến pháp năm 2013. Theo Hiến định: Các tổ chức của Đảng và đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật. Đảng chịu sự giám sát của Nhân dân, chịu trách nhiệm trước Nhân dân về những quyết định của mình. Đảng bình đẳng trước pháp luật như mọi đối tượng điều chỉnh của pháp luật Việt Nam. Kiểm soát quyền lực của Đảng bằng Hiến pháp và pháp luật của Nhà nước.

Thứ hai, trên thực tế từ khi ra đời đến nay, Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo nhân dân tiến hành Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công, lập nên nước Việt Nam Dân chủ cộng hoà (nay là nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam); Đảng lãnh đạo hệ thống chính trị, đồng thời là bộ phận của hệ thống ấy; gắn bó mật thiết với Nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, dựa vào Nhân dân để xây dựng Đảng, chịu sự giám sát của Nhân dân, hoạt động và chịu trách nhiệm trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.

Đảng Cộng sản Việt Nam được tổ chức chặt chẽ, hoạt động theo đúng Hiến pháp và pháp luật. Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam đã xác định rõ tôn chỉ, mục đích, hệ tư tưởng, các nguyên tắc về tổ chức, hoạt động, cơ cấu bộ máy của Đảng; quy định trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền hạn của đảng viên và của tổ chức đảng các cấp. Đảng đã ban hành các quy định, kết luận cụ thể như: Quy định về những điều đảng viên không được làm; Quy định về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm. v.v, tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng. Những thành tựu trong công cuộc đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước,xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nhất là thành tựu trong công cuộc đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đã cho thấy rõ vai trò to lớn của Đảng đối với sự nghiệp cách mạng của dân tộc.

Chính vì vậy, những “Kiến nghị sửa, bổ sung Điều 4, Hiến pháp” và cho rằng “‘pháp luật’ cụ thể nào cho các tổ chức Đảng và đảng viên?”, “sau khi có Hiến pháp sửa đổi, nhất thiết phải xây dựng luật về Đảng và đảng cầm quyền” của Nguyễn Đình Cống là không có cơ sở lý luận và thực tiễn, không phù hợp với thể chế chính trị và Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Những chiêu trò chống phá của Y đã bị bóc trần, với âm mưu nguy hiểm và mục đích cuối cùng là nhằm xóa bỏ Điều 4 Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, phá vỡ sự ổn định chính trị, xã hội, làm suy yếu, tiến tới xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.