VẠCH TRẦN LUẬN ĐIỆU PHẢN ĐỘNG CỦA ĐỖ NGÀ

Trên trang mạng xã hội, gần đây có đăng bài viết “Vì sao chúng ta lại bị những kẻ hạ đẳng hơn ai trị mình”? của tác giả Đỗ Ngà. Bài viết đã cho thấy một sự nhận thức ấu trĩ, thiếu khách quan, cố tình xuyên tạc sự thật về những thành tựu trong công cuộc đổi mới, xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo của Đảng hiện nay, bôi nhọ những đồng chí lãnh đạo cao cấp của Đảng và Nhà nước ta, với mục đích kích động, gây hoang mang, dao động, mất lòng tin trong cán bộ, đảng viên, nhân dân ta và sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước.

  1. Với âm mưu đen tối, luận điệu cũ rích Đỗ Ngà đã đưa ra nhận định hết sức phản động là “Cơ cấu chọn lãnh đạo trong ĐCS là một thứ quái thai, nó chặn đứng đường tiến thân người tài đức và mở đường cho những kẻ vô đức bất tài leo cao..”

 Cần khẳng định, trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn khẳng định công tác cán bộ chịu sự quy định của đường lối chính trị, phục vụ nhiệm vụ chính trị, cho nên đồng thời với chuẩn bị đường lối chính trị Đảng ta đang tích cực chuẩn bị và tiến hành đường lối tổ chức và chiến lược cán bộ, xác định đây là công việc có ý nghĩa chiến lược gắn liền với vận mệnh của Đảng, sự tồn vong của chế độ và sự phát triển của đất nước. Hiện nay, Bộ Chính trị đã có các quy định rất cụ thể về tiêu chuẩn cán bộ được lựa chọn vào BCHTW phải có tinh thần yêu nước sâu sắc, có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, tuyệt đối trung thành với chủ nghĩa Mác – lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Cương lĩnh, đường lối của Đảng, Hiến pháp của Nhà nước và lợi ích của quốc gia – dân tộc. Có ý chí chiến đấu cao, gương mẫu thực hiện nguyên tắc, kỷ luật của Đảng, pháp luật của Nhà nước, dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, nói đi đôi với làm, gắn bó mật thiết với nhân dân, dám đương đầu với khó khăn, thử thách, quyết liệt trong hành động.

Có phẩm chất đạo đức và lối sống trong sáng, gương mẫu, được cán bộ, đảng viên và nhân dân tín nhiệm. Có tinh thần trách nhiệm cao, tâm huyết, tận tụy với công việc, bản thân không tham nhũng, quan liêu, cơ hội, vụ lợi, tham vọng quyền lực và kiên quyết đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực, quan liêu, tham nhũng, không để vợ, chồng, con và người thân lợi dụng chức quyền để trục lợi. Có ý thức giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng.

Có tầm trí tuệ, tư duy chiến lược và kiến thức tương đối toàn diện để tham gia hoạch định đường lối, chính sách và sự lãnh đạo tập thể của BCHTW. Có năng lực cụ thể hóa và lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện thắng lợi đường lối, chính sách, nhiệm vụ của Đảng, chiến lược phát triển đất nước trong giai đoạn mới, vừa có đức vừa có tài, trong đó Đức là gốc. Đồng thời, kiên quyết loại bỏ những cán bộ bản lĩnh chính trị không vững vàng, cơ hội chính trị, tham vọng quyền lực, phe cánh, lợi ích nhóm, vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, chuyên quyền độc đoán, để nội bộ mất đoàn kết, tham ô, tham nhũng, không chịu nghiên cứu học hỏi, bảo thủ trì trệ, vi phạm quy định về lịch sử chính trị hoặc chính trị hiện nay, có lối sống thiếu gương mẫu, lợi dụng chức quyền để thu lợi bất chính.

Việc lựa chọn cán bộ của Đảng hiện nay trên cơ sở tiêu chuẩn chung đó đều có quy chế, quy định chặt chẽ, đồng bộ, bảo đảm thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, khách quan, công tâm dưới sự lãnh đạo của Đảng. Chứ hoàn toàn không phải như nhận định phản động của Đỗ Ngà.

  1. 2. Đỗ Ngà cố tình xuyên tạc cho rằng “Đã hết 1/5 của thế kỷ 21 rồi mà ĐCS vẫn cứ họp hành bàn về giai đoạn quá độ tiến lên XHCN, bàn về kiên định đi theo chủ nghĩa Mác – Lê nin, bàn về kinh tế hợp tác xã…”

Đây là một nhận định thiếu căn cứ, hết sức vô lý, thiếu cơ sở, cố tình phủ nhận sự thật về đường lối phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa của Đảng ta hiện nay, cũng như những thành tựu to lớn trong phát triển đất nước thời gian qua.

Trong những năm qua, nắm bắt thời cơ, thuận lợi, vượt qua thách thức, khó khăn, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đã nỗ lực phấn đấu đạt được những thành tựu rất quan trọng, nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa tiếp tục phát triển, kinh tế vĩ mô ổn định, tốc độ tăng trưởng duy trì ở mức khá cao, chất lượng tăng trưởng được cải thiện, quy mô và tiềm lực nền kinh tế tăng lên. Hệ thống luật pháp, cơ chế, chính sách tiếp tục được bổ sung, hoàn thiện phù hợp với yêu cầu xây dựng nền kinh tế thị trường hiện đại, kinh tế nhà nước từng bước được sắp xếp, tổ chức lại có hiệu quả hơn, kinh tế tư nhân ngày càng khẳng định là một động lực quan trọng của nền kinh tế, kinh tế tập thể từng bước đổi mới, phát triển khá nhanh, kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài phát triển nhanh và có hiệu quả, trở thành bộ phận quan trọng của nền kinh tế nước ta. Hiện nay nền kinh tế đang có nhiều chuyển biến tích cực, toàn diện trên nhiều lĩnh vực. Kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát luôn được kiểm soát ở mức thấp, tốc độ tăng trưởng GDP bình quân đạt 6,8%, thu nhập bình quân đầu người tăng lên ước đạt 3000 USD/người/năm, chất lượng tăng trưởng được cải thiện, năng suất lao động tăng cao. Hội nhập kinh tế quốc tế phát triển sâu rộng trên nhiều cấp độ, đa dạng về hình thức, tham gia nhiều hiệp định thương mại song phương, đa phương thế hệ mới, xuất, nhập khẩu, thu hút vốn đầu tư nước ngoài tăng mạnh, đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế. Chứ hoàn toàn không phải như nhận định phản động nêu trong bài viết của Đỗ Ngà.

Tóm lại những vấn đề nêu ra trong bài viết của Đỗ Ngà đã bộc lộ sự nhận thức phiến diện, tư duy mơ hồ, thiếu khách quan, không có cơ sở, cố tình xuyên tạc sự thật về đường lối phát triển kinh tế của Đảng và Nhà nước ta cũng như những thành tựu đạt được trong những năm qua, với mục đích phản động, gây hoang mang, dao động về tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân ta. Do vậy, chúng ta cần hết sức cảnh giác, vạch trần luận điệu xuyên tạc, phản động đó.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

One thought on “VẠCH TRẦN LUẬN ĐIỆU PHẢN ĐỘNG CỦA ĐỖ NGÀ

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

shares