VẠCH TRẦN LUẬN ĐIỆU PHẢN ĐỘNG CỦA NGÔ TRƯỜNG AN

Trên trang baotiengdan, ngày 17 – 03 – 2020 có đăng bài viết “Sao đảng không giải thể”? của Ngô Trường An. Bài viết đã cho thấy một sự nhận thức ấu trĩ, thiếu khách quan, cố tình xuyên tạc sự thật tình hình đất nước, bôi nhọ, hạ thấp vai trò lãnh đạo của Đảng, phủ nhận đường lối đổi mới phát triển đất nước của Việt Nam, gây hoang mang, dao động, suy giảm lòng tin trong cán bộ, đảng viên, nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ .

1. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời đã Lãnh đạo toàn dân tộc vượt qua bao khó khăn, thử thách, đánh thắng mọi kẻ thù xâm lược, vững bước trên con đường đổi mới, xây dựng CNXH.

Với mưu đồ đen tối, phản động, cố tình xuyên tạc sự thật Ngô Trường An đã đưa ra nhận định hết sức phản động là “…đảng CSVN không thể phủ nhận con đường tiến lên CNXH và giải phóng dân tộc của họ đã hoàn toàn phá sản”.

 Đây là nhận định hết sức phản động cố tình xuyên tạc sự thật lịch sử với động cơ chia rẽ, phá hoại đoàn kết dân tộc, hạ thấp vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và những thành tựu xây dựng đất nước của nhân dân ta. Cách đây  hơn 70 năm, ngày 19/8/1945 Cách mạng Tháng Tám thành công và ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, đây là một mốc son chói lọi, bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc ta. Thắng lợi vẻ vang của Cách mạng Tháng Tám và sự ra đời của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa là nguồn sức mạnh to lớn, là tiền đề quan trọng để dân tộc ta liên tiếp giành thắng lợi trong các cuộc kháng chiến cứu nước vĩ đại, đánh thắng chủ nghĩa thực dân cũ và mới, hoàn thành cuộc cách mạng dân tộc, dân chủ nhân dân đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội. Với thắng lợi này, cách mạng nước ta chuyển sang một bước ngoặt mới, đưa nước ta trở thành một trong những nước đi tiên phong ở Đông Nam Á trong việc xây dựng chế độ mới – chế độ dân chủ nhân dân, tiến lên chủ nghĩa xã hội, thực hiện hoài bão, ước mơ của bao thế hệ người Việt Nam yêu nước. Sau hơn 70 năm đất nước độc lập, từ một nước nghèo, kém phát triển, bị tàn phá nặng nề bởi chiến tranh, Việt Nam đã nỗ lực vươn lên trở thành một quốc gia đang phát triển, cuộc sống của nhân dân ngày càng được cải thiện. Vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế ngày càng được nâng cao.

2. Trường An đưa ra nhận định. “Nhà nước buộc phải mở cửa, phát triển theo mô hình kinh tế thị trường định hướng Xã hội Chủ nghĩa theo kiểu tư bổn rẫy chết làm dân đói rã họng suốt hàng chục năm trời”. Cùng với các quan điểm thù địch, sai trái như “Không thể có định hướng XHCN trong kinh tế thị trường” và “kinh tế thị trường là gắn với chủ nghĩa tư bản”. Ngô Trường An muốn nền kinh tế Việt Nam đi theo con đường kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa, phủ nhận những thành tựu xây dựng và phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam, tiến tới xóa bỏ hoàn toàn chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Với động cơ thiếu trong sáng, sự nhận thức ấu trĩ đó của Trường An, chúng ta cần thống nhất nhận thức rằng, kinh tế thị trường là một kiểu tổ chức kinh tế phản ánh trình độ phát triển nhất định của văn minh nhân loại, được tồn tại và phát triển qua các phương thức sản xuất khác nhau. Trên cơ sở vận dụng sáng tạo tư duy lý luận đó vào thực tiễn Việt Nam, Đảng ta đã xác định, nền kinh tế thị trường định hướng XHCN Việt Nam là nền kinh tế vận hành theo các quy luật của kinh tế thị trường, đồng thời bảo đảm định hướng XHCN phù hợp với từng giai đoạn phát triển của đất nước. Đó là nền kinh tế thị trường hiện đại và hội nhập quốc tế có sự quản lý của Nhà nước pháp quyền XHCN, do ĐCSVN lãnh đạo, nhằm mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Đây là một chủ trương hoàn toàn đúng đắn thể hiện sự năng động, sáng tạo trong phát triển tư duy lý luận của Đảng và Nhà nước ta trong xây dựng và phát triển thể chế kinh tế thị trường đinh hướng XHCN Việt Nam. Trong điều kiện thực tiễn của đất nước ta hiện nay phát triển kinh tế thị trường dứt khoát phải có định hướng XHCN. Đây là điều khác biệt căn bản giữa nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam với các nền kinh tế thị trường thông thường khác, Trường An muốn chúng ta từ bỏ định hướng XHCN trong phát triển kinh tế thị trường là hoàn toàn không có cơ sở nhằm phủ nhận vai trò của kinh tế nhà nước, tuyệt đối hóa kinh tế tư nhân, hạ thấp vai trò lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước. Thực tiễn đã khẳng định việc không ngừng đổi mới, bổ sung, hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN là yếu tố quyết định đối với các thành tựu kinh tế của Đảng, Nhà nước và Nhân dân trong suốt thời gian qua. Tuy còn có những hạn chế, bất cập nhất định cần được điều chỉnh bổ sung, song nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam dưới sự lãnh đạo của ĐCSVN đã thực sự phát huy hiệu quả với những thành tựu kinh tế không thể phủ nhận, xuyên tạc, qua đó đã khẳng định sự đúng đắn, sáng tạo trong đổi mới tư duy lý luận của Đảng ta về thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN chứ hoàn toàn không phải như sự nhận thức sai lầm của Ngô Trường An đã nêu trên.

Tóm lại những vấn đề mà Ngô Trường An nêu ra trong bài viết của mình đã bộc lộ sự nhận thức phiến diện, thiếu khách quan, không có cơ sở, cố tình xuyên tạc tình hình và những thành tựu đạt được dưới sự lãnh đạo của Đảng. Do vậy, chúng ta cần hết sức cảnh giác và kiên quyết vạch trần đấu tranh bác bỏ những luận điệu xuyên tạc, phản động đó./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

One thought on “VẠCH TRẦN LUẬN ĐIỆU PHẢN ĐỘNG CỦA NGÔ TRƯỜNG AN

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.