VẠCH TRẦN LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC CỦA NGUYỄN VĂN ĐÀI

Trên trang Bureau CTM Media – Á Châu, kẻ tự xưng Nguyễn Văn Đài phát tán tài liệu có tựa đề “Hiến pháp và quyền thành lập Đảng tại Việt Nam”. Trong tài liệu này, y đã bộc lộ rõ bản chất của phần tử phản động, khi cho rằng: “Mọi công dân Việt Nam có quyền tự do thành lập Đảng”, “Hiến pháp, pháp luật được nhà nước độc tài CSVN xây dựng với mục đích bảo vệ quyền lực chính trị tuyệt đối của Đảng Cộng sản Việt Nam”. Hơn nữa, y còn ra sức kích động, cổ súy nhằm thực hiện đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập ở Việt Nam, hòng xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam: “Cho tới khi nào các đảng chính trị mới có đủ sự ủng hộ và sức mạnh của quần chúng để gây áp lực buộc nhà nước cộng sản Việt Nam phải hủy bỏ điều 4 Hiến pháp”. Đứng trước những âm mưu, thủ đoạn thâm độc, xảo quyệt, kích động, chống phá Đảng và Nhà nước ta của Nguyễn Văn Đài và các thế lực thù địch, đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên và người dân Việt Nam cần hết sức tỉnh táo, đề cao tinh thần cảnh giác cách mạng để không bị mắc phải mưu đồ xấu xa của chúng.

Như chúng ta đã biết, vào cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX ở nước ta đã nổ ra hằng loạt các cuộc khởi nghĩa nhằm chống trả ách áp bức, nô dịch, bóc lột, bất công một cách tàn bạo của thực dân Pháp và bè lũ tay sai nhưng đều bị thất bại. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời (1930), là Đảng duy nhất có đủ năng lực và uy tín lãnh đạo nhân dân Việt Nam tiến hành cách mạng, đánh đổ đế quốc và phong kiến lập nên nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á; chiến đấu và đã chiến thắng cuộc chiến tranh xâm lược của thực dân Pháp và đế quốc Mỹ; chiến thắng hai cuộc chiến tranh trên biên giới Tây Nam và biên giới Phía Bắc. Sau hơn 35 năm đổi mới đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử; chưa bao giờ nước ta có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay. Thực tiễn lịch sử Việt Nam đã chứng minh, sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam là tất yếu khách quan, là sự lựa chọn của lịch sử Việt Nam, sự lựa chọn của nhân dân Việt Nam, không một thế lực thù địch nào có thể phủ nhận được.

Tại Điều 4, Hiến pháp Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2013) đã khẳng định: “Đảng Cộng sản Việt Nam – Đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của Nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, lấy chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội. Đảng Cộng sản Việt Nam gắn bó mật thiết với Nhân dân, phục vụ Nhân dân, chịu sự giám sát của Nhân dân, chịu trách nhiệm trước Nhân dân về những quyết định của mình. Các tổ chức của Đảng và đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật”. Như vậy, chúng ta có thể khẳng định rằng: Đảng, Nhà nước, các tổ chức, cá nhân liên quan đến Việt Nam đều có nghĩa vụ và trách nhiệm tôn trọng, chấp hành và hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật của Việt Nam. Mọi hành vi, vi phạm Hiến pháp và pháp luật đều bị xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Từ những vấn đề thực tiễn cách mạng Việt Nam như đã nêu ở trên đã cho thấy rõ, luận điệu xuyên tạc của Nguyễn Văn Đài rằng: Mọi công dân Việt Nam có quyền tự do thành lập Đảng; Hiến pháp và pháp luật ở Việt Nam nhằm mục đích bảo vệ quyền lực chính trị tuyệt đối của Đảng Cộng sản Việt Nam; những đòi hỏi buộc Nhà nước ta phải hủy bỏ điều 4 Hiến pháp là phi lý, vô căn cứ. Đây là mưu đồ đen tối của Nguyễn Văn Đài nhằm hạ thấp uy tín của Đảng và Nhà nước Việt Nam, hướng tới xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Hơn lúc nào hết, mỗi cán bộ, đảng viên và người dân Việt Nam cần đề cao hơn nữa tinh thần cảnh giác cách mạng, kiên quyết vạch trần và đấu tranh phản bác những luận điệu sai trái của Nguyễn Văn Đài và đồng bọn; bảo vệ đường lối, quan điểm của Đảng, Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước Việt Nam; tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, nỗ lực xây dựng và phát huy hơn nữa sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo thành sức mạnh vô địch, vượt qua mọi khó khăn thách thức; tích cực lao động sản xuất góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; phấn đấu đến năm 2045, Việt Nam trở thành nước phát triển có thu nhập cao, sánh vai với các cường quốc Năm Châu như Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta hằng mong ước./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.