Vạch trần sự xuyên tạc của Nguyễn Hữu Vĩnh

Vừa qua, trên trang “Rfavietnam”, kẻ có tên là Nguyễn Hữu Vĩnh đã đăng tải bài viết có tựa đề “Trọc phú rèn đạo đức cách mạng”. Với những lời lẽ cố tình xuyên tạc hết sức thô bỉ, đầy tính hằn học cùng với những thông tin lượm lặt, chắp vá, y đã dẫn ra câu nói “Tư bản sẽ bán cho chúng ta sợi dây thòng lọng để tự treo cổ chúng” của V.I.Lênin rồi xuyên tạc rằng “Chúng ta đang mua của tư bản sợi dây thòng lọng để tự treo cổ mình”. Không chỉ có vậy, Nguyễn Hữu Vĩnh còn hướng lái dư luận rằng: “Các vị tin rằng nếu đổi mới, mở cửa, ắt có ngày người cộng sản Việt Nam như mua dây tư bản tự treo cổ chính mình”.

Có thể khẳng định, đây là luận điệu hết sức sai trái, bỉ ổi, vô liêm sỉ của những kẻ cơ hội, phản động. Bởi vì, không ai có thể xuyên tạc và phủ nhận sự thật và thành quả cách mạng của Đảng ta từ ngày thành lập đến nay, Đảng đã thật sự xứng đáng với sự tin cậy của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc Việt Nam. Đảng đã lãnh đạo toàn dân làm nên những chiến công hiển hách, hoàn thành sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và hiện nay đã và đang tiến hành thắng lợi công cuộc đổi mới đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa với mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. So sánh trước thời kỳ đổi mới, đất nước ta sau nhiều năm trên con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội, nhưng nền kinh tế vẫn ở trong tình trạng thấp kém. Thực trạng đất nước vào giữa những năm 1980 với những khó khăn gay gắt: Hiệu quả sản xuất và đầu tư thấp; mất cân đối lớn trong nền kinh tế, đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn, nhiều nhu cầu chính đáng tối thiểu của nhân dân về đời sống vật chất tinh thần chưa được đảm bảo. Thực trạng kinh tế – xã hội đó đòi hỏi Đảng ta phải có những quyết sách xoay chuyển tình hình, tạo ra một bước ngoặt cho sự phát triển. Và trên thực tế, Đảng ta đã làm được điều đó. Trong báo cáo nhiệm kỳ Đại hội XII và đặc biệt là nghị quyết Đại hội XIII đã nhấn mạnh: “Sự nghiệp đổi mới ở nước ta đang đi vào chiều sâu và đạt được những thành tựu to lớn. 35 năm đổi mới ở Việt Nam là giai đoạn lịch sử quan trọng đánh dấu sự trưởng thành mọi mặt về sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Sự nghiệp đổi mới mang tầm vóc và ý nghĩa cách mạng, là quá trình cải biến sâu sắc, toàn diện và triệt để, là sự nghiệp cách mạng to lớn mà Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo thực hiện thành công. Việt Nam đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, đã ra khỏi khủng hoảng kinh tế – xã hội và tình trạng kém phát triển, trở thành nước đang phát triển, đang đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế mạnh mẽ và sâu rộng. Kinh tế tăng trưởng cao và ổn định; quốc phòng, an ninh được tăng cường; văn hóa, xã hội có bước phát triển mới; đời sống nhân dân từng bước được nâng lên; Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và hệ thống chính trị được củng cố; độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ và chế độ xã hội chủ nghĩa được giữ vững. Quan hệ đối ngoại ngày càng mở rộng và đi vào chiều sâu. Vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế ngày càng được nâng cao”. Phát biểu khai mạc Đại hội XIII của Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khẳng định toàn Đảng, toàn dân đã đạt được những thành tựu quan trọng, “Đất nước ta chưa bao giờ có được tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”.

Một lần nữa có thể khẳng định, những lời lẽ của Nguyễn Hữu Vĩnh trong bài viết chỉ là những lời lẽ thô tục, bỉ ổi của một kẻ bất mãn, cơ hội, mục tiêu vẫn không gì khác là hòng đánh lừa dư luận, lôi kéo những người thiếu bản lĩnh, nhẹ dạ, cả tin theo ý đồ chính trị của chúng, sâu xa hơn là phủ nhận tiến tới xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, lật đổ chế độ xã hội chủ nghĩa mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta đang dày công xây dựng. Vì vậy, mỗi chúng ta cần nêu cao cảnh giác, kiên quyết vạch trần và đấu tranh bác bỏ./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.