“Văn hóa bịa đặt” của Đoàn Bảo Châu

Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, là mục tiêu và động lực phát triển đất nước. Văn hóa có vai trò quan trọng trong việc hình thành nhân cách con người và bản sắc, cốt cách dân tộc. Văn hóa được xác định là một trong những yếu tố có vai trò quyết định sức mạnh và vị thế của mỗi quốc gia, dân tộc. Vì thế, xây dựng và phát triển văn hóa Việt Nam trước yêu cầu phát triển bền vững đất nước là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của cách mạng Việt Nam hiện nay.

Tuy nhiên, trên trang mạng viettudomunich.org đăng tải bài viết: “Văn hóa ư?” của Đoàn Bảo Châu, y cho rằng: “Các nét văn hóa đặc trưng của Việt Nam hiện nay là: “Văn hóa mộng mơ”, phi lý; văn hóa phong bì; văn hóa chửi, văn hóa đấu tố; văn hóa ngậm miệng trước bất công, trước kẻ có quyền lực”…Y đổ lỗi cho những sản phẩm văn hóa tự huyễn hoặc ra của y là do: Văn hóa của Việt Nam hiện nay là thứ “văn hóa cớm nắng, thiếu chất và giả tạo”… Đây rõ ràng là luận điệu vô văn hóa, bịa đặt, xuyên tạc và quy chụp về văn hóa, con người Việt Nam của Đoàn Bảo Châu.

Trên thực tế, nhận thức đúng đắn tầm quan trọng đặc biệt của văn hóa, trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đề cao vai trò của văn hóa, luôn coi văn hóa là một mặt trận đấu tranh cách mạng. Dưới ánh sáng của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối cách mạng của Đảng, lĩnh vực văn hóa đã đạt được nhiều thành tựu to lớn, góp phần quan trọng vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc thống nhất đất nước. Điều đó góp phần làm nên sức mạnh của dân tộc để chiến thắng kẻ thù xâm lược và nghèo nàn, lạc hậu. Trong một thế giới đầy biến động ngày nay, có nhiều tổ chức, nhà đầu tư, du khách quốc tế tìm đến Việt Nam vì sự ổn định về chính trị và cũng vì một Việt Nam lôi cuốn, hấp dẫn bởi nét văn hóa đặc sắc, độc đáo. Như vậy, chính bản sắc văn hóa dân tộc đã góp phần quan trọng làm nên một Việt Nam được thế giới quý trọng, không chỉ trong chống giặc ngoại xâm trước đây, mà còn trong hòa bình xây dựng ngày nay.

Tất nhiên, các thế lực thù địch như Đoàn Bảo Châu và đồng bọn không muốn đất nước ta phát triển. Cái chúng muốn là một đất nước Việt Nam từ bỏ bản sắc của mình để “hòa nhập” và “phát triển” theo ý đồ của chúng. Thực chất đây là sự “hòa tan” vào văn hóa phương Tây. Thực tiễn cho thấy, để đặt ách đô hộ đối với Việt Nam, các thế lực xâm lược luôn tìm mọi cách để đồng hóa dân tộc ta, trước hết về văn hóa. Song, lịch sử cũng chứng minh rằng, không có một thế lực nào thực hiện được dã tâm đó, bởi nền văn hóa đặc sắc đã được hình thành, tôi luyện trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước, đã trở thành cốt cách, nền tảng của dân tộc ta. Đó chính là yếu tố bảo đảm cho đất nước trường tồn và phát triển. Ngày nay, trong tiến trình phát triển của dân tộc, việc xây dựng và đấu tranh bảo vệ nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc chẳng những là nhiệm vụ quan trọng của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, mà còn là yêu cầu nội tại của nền văn hóa Việt Nam.

Chúng ta có thể khẳng định và tự hào về những giá trị của văn hóa Việt Nam. Bởi những giá trị văn hóa luôn là động lực nội sinh của sự phát triển bền vững đất nước. Thứ văn hóa bịa đặt của Đoàn Bảo Châu và đồng bọn cần phải bị lên án và đấu tranh bác bỏ./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.