VẪN LÀ CHIÊU TRÒ CHỐNG PHÁ ĐẢNG CỦA NGUYỄN VĂN ĐÀI

Mới đây trên trang mạng xã hội, Nguyễn Văn Đài có giật tít: Thủ tướng Phạm Minh Chính nên học gì từ Thủ tướng Hun Sen khi tới thăm Campuchia?

Nguyễn Văn Đài nói về chế độ đa đảng ở Campuchia, rồi y phê phán độc đảng ở Việt Nam với mục đích cổ súy cho đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập; từ bỏ mục tiêu, lý tưởng mà Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhân dân ta đã lựa chọn. Đây là luận điệu chống phá Đảng Cộng sản Việt Nam và chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta mà Nguyễn Văn Đài và đồng bọn của y đang tập trung chĩa mũi nhọn.

Như chúng ta đã biết, nhu cầu thực tiễn cách mạng Việt Nam không đặt ra đa nguyên chính trị và đa đảng. Lịch sử cách mạng Việt Nam đã chứng minh, có thời kỳ tồn tại 3 đảng, sau khi hoàn thành sứ mệnh của mình, đảng Dân chủ và đảng Xã hội tự giải thể. Chỉ duy nhất Đảng Cộng sản Việt Nam do lãnh tụ Hồ Chí Minh sáng lập và lãnh đạo đã được nhân dân tin cậy, giao phó cho sứ mệnh lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo toàn dân nhất tề đứng dậy Tổng khởi nghĩa Cách mạng Tháng Tám thành công Tháng 8/1945; chèo lái con thuyền cách mạng vượt qua thời khắc lịch sử hiểm nghèo “ngàn cân treo sợi tóc” những năm 1945, 1946; lãnh đạo toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đấu tranh làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” năm 1954; giành thắng lợi trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, giải phóng hoàn toàn Miền Nam, thống nhất đất nước, đưa giang sơn về một mối, hoàn thành cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân trên cả nước năm 1975 và giành thắng lợi trong các cuộc chống xâm lược ở 2 đầu biên giới của Tổ quốc.

Giờ đây, Đảng Cộng sản Việt Nam đang tiếp tục lãnh đạo nhân dân Việt Nam giành thắng lợi trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Hơn 35 năm đổi mới do Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng và lãnh đạo, nước ta đã đạt được những thành tựu có ý nghĩa lịch sử, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ta từng bước được nâng lên; vị thế, uy tín của nước ta ngày càng tăng trên trường quốc tế. Về đối ngoại, Việt Nam thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển; đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ, chủ động, tích cực và có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế; góp phần vào sự nghiệp hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội trên thế giới. Hợp tác song phương và hợp tác đa phương phát triển cả về bề rộng và chiều sâu. Các Hiệp định mà Việt Nam ký kết thực hiện ngày càng có hiệu quả. Đồng thời, đã nỗ lực thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các cam kết mà Việt Nam tham gia; hoàn thành cơ bản các mục tiêu thiên niên kỷ của Liên Hiệp quốc. Để đưa nước ta tiếp tục phát triển, Đảng đang ngăn chặn, đẩy lùi sự tha hóa, suy thoái trong nội bộ để hoàn thành sứ mệnh, vai trò lãnh đạo và trách nhiệm cầm quyền mà dân tộc ta giao phó. Nhờ kiên định mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội mà Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đã làm nên kỳ tích đó.

Như vậy, chỉ có Đảng Cộng sản Việt Nam – Đảng của toàn thể Nhân dân Việt Nam không có lợi ích nào khác ngoài lợi ích của nhân dân ta. Đảng Cộng sản Việt Nam luôn kiên định với chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đó là nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động của Đảng; lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản của Đảng; nguồn sức mạnh to lớn của Đảng Cộng sản Việt Nam chính từ duy trì mối quan hệ gắn bó mật thiết với nhân dân; thực hành rộng rãi dân chủ đi đôi với chấp hành kỷ luật tự giác, nghiêm minh. Đồng thời, Đảng Cộng sản Việt Nam cũng thể hiện tính đảng sâu sắc, đó là luôn chuyên chính với kẻ thù, không dung túng với những hành động dao động, ngả nghiêng, chống lại lợi ích của dân tộc Việt Nam. Chính vì thế, Việt Nam không có cơ sở của đa nguyên, đa đảng và dứt khoát không chấp nhận đa nguyên đa đảng.

Như vậy, với chiêu trò, luận điệu mang đầy tính chất hằn học, phản động mà Nguyễn Văn Đài và các thế lực thù địch, phản động, cơ hội dù có xảo trá, quỷ quyệt đến đâu cũng bị lật tẩy. Mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân ta hãy nêu cao cảnh giác, không để Nguyễn Văn Đài và bọn chúng lừa bịp; tuyệt đối tin tưởng vào sự thắng lợi của công cuộc đổi mới, phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.