VẪN LÀ GIỌNG ĐIỆU CỦA NHỮNG KẺ PHẢN ĐỘNG

Trên trang mạng xã hội  có bài “ Tại sao đảng csvn sợ chế độ đa đảng ?” của tác giả Thanh Bình. Nội dung bài viết cho thấy, đây là chiêu trò không mới, nhưng vô cùng hiểm độc, xảo quyệt của các thế lực thù địch và các phần tử cơ hội phản động nhằm hạ thấp vai trò lãnh đạo của Đảng, thu hút sự chú ý  của dư luận xã hội, qua đó để truyền bá rộng rãi quan điểm sai trái, phản động, gây hoang mang, hoài nghi, làm giảm sút lòng tin của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.

Ngay đầu bài viết, Thanh Bình cho rằng. “CSVN THAM QUYỀN ĐỘC TÔN, BẤT TÀI nên không xứng đáng lãnh đạo Đất nước… nhân dân VN sẽ không bao giờ chọn ĐCSVN làm lực lượng thay mặt họ lãnh đạo Đất nước   …dân VN chẳng có quyền gì… .”. Đây rõ ràng là luận điệu của những kẻ phản động, cố tình xuyên tạc lịch sử, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng đối với sự nghiệp cách mạng của dân tộc ta. Những kẻ bồi bút như Thanh Bình đã cố tình quên đi bao đau thương, thiệt hại mà chủ nghĩa thực dân, đế quốc, những kẻ xâm lược, bè lũ bán nước, cướp nước đã gây ra cho dân tộc ta, nhân dân ta, và chỉ đến khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, tồn tại, phát triển không vì mục đích tự thân mà vì hạnh phúc của nhân dân. Đảng đã lãnh đạo toàn dân tộc vượt qua bao khó khăn, thử thách, đánh thắng mọi kẻ thù xâm lược, vững bước trên con đường đổi mới, xây dựng CNXH.

Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII của Đảng đã khẳng định ĐCSVN là đội tiền phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiền phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của dân tộc. Mục đích duy nhất của Đảng ta là đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất Tổ quốc, xây dựng đất nước giàu mạnh, phồn vinh, một xã hội dân chủ, công bằng và văn minh,  không còn  người bóc lột người, thực hiện thành công chủ nghĩa xã hội và cuối cùng là chủ nghĩa cộng sản. Đó cũng là ý chí, nguyện vọng của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của dân tộc. Đồng thời, ĐCSVN được xây dựng, tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ. Điều đó đảm bảo cho việc thực hiện dân chủ rộng rãi trong Đảng và nhân dân được sống trong tự do, ấm no, hạnh phúc.  Với cơ chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân lao động, làm chủ”. Đảng, Nhà nước luôn thường xuyên lấy ý kiến của nhân dân trong các vấn đề, sự kiện lớn về kinh tế và chính trị của đất nước, luôn thực hiện đúng phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, giám sát và quản lý mọi hoạt động xã hội của Đảng, Nhà nước theo Hiến pháp và Pháp luật. Điều này hoàn toàn trái ngược với luận điệu xuyên tạc của Thanh Bình

Không dừng lại ở đó, Thanh Bình còn cho rằng  “ Nhân dân VN  không có cả QUYỀN ĐƯỢC SỐNG LÀM NGƯỜI, khi bị ĐCSVN TƯỚC SẠCH MỌI QUYỀN trong hiến pháp…..”. Đây là nhận định hết sức phản động cố tình xuyên tạc sự thật lịch sử với động cơ chia rẽ, phá hoại đoàn kết dân tộc, hạ thấp vai trò lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam và những thành tựu xây dựng đất nước của nhân dân ta.

Thanh Bình cần thấy rằng, Đảng cộng sản và Nhà nước Việt Nam luôn khẳng định con người vừa là mục tiêu,vừa là động lực của sự phát triển; là trung tâm của các chính sách kinh tế- xã hội. Vì vậy, thúc đẩy và bảo vệ quyền con người là nhân tố quan trọng cho sự phát triển bền vững, bảo đảm thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới và sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Hiện nay trong một thế giới ngày càng đa dạng, khi tiếp cận và xử lý vấn đề quyền con người, Đảng và Nhà nước ta luôn kết hợp hài hòa các chuẩn mực, nguyên tắc chung của luật pháp quốc tế với những điều kiện đặc thù về lịch sử, chính trị, kinh tế – xã hội, các giá trị văn hóa, tôn giáo, tín ngưỡng, phong tục, tập quán của  Việt Nam để bảo đảm cho người dân được hưởng thụ quyền con người một cách tốt nhất.

Thực tiễn cũng đã khẳng định từ sau Cách mạng tháng 8 năm 1945 thành công đến nay, Nhà nước Việt Nam luôn quan tâm, chăm lo đến việc bảo đảm quyền con người. Điều đó được hiến định trong Hiến pháp và quy định trong hệ thống pháp luật. Điều 14 Hiến pháp 2013 khẳng định “1. Ở nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, các quyền con người, quyền công dân về chính trị, dân sự, kinh tế, văn hóa, xã hội được công nhận, tôn trọng, bảo vệ, bảo đảm theo Hiến pháp và pháp luật”. Điều này hoàn toàn thống nhất với Bộ luật Nhân quyền quốc tế và phù hợp với thực tiễn của Việt Nam, về các quyền dân sự, chính trị được hệ thống pháp luật Việt Nam quy định bởi 16 quyền, quyền về kinh tế, xã hội và văn hóa được quy định bởi 10 quyền. Như vậy, có thể thấy Hiến pháp và hệ thống pháp luật Việt Nam bảo đảm quyền con người đồng thời xem quyền con người như là một tiêu chí cơ bản trong xây dựng và thực thi pháp luật. Những năm qua việc bảo đảm các quyền con người về chính trị, kinh tế, dân sự, xã hội và văn hóa ngày càng tốt hơn, vì vậy cộng đồng quốc tế đã tín nhiệm bầu Việt Nam vào Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc với số phiếu tín nhiệm cao.

 Tóm lại, những vấn đề được nêu ra trong bài viết đã bộc lộ bản chất phản động, thiếu khách quan, không có cơ sở, cố tình bóp méo sự thật, với mục đích chống phá đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà Nước ta. Chúng ta cân nghiêm khắc lên án và cảnh giác với những âm mưu chống phá hết sức thâm độc này của những kẻ bồi bút, phản động như Thanh Bình.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

shares