Vẫn là luận điệu “cũ rích” của Trần Thảo

Trong thời gian vừa qua (từ ngày 24/9/2018 đến ngày 26/9/2018), trước sự kiện Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức thành công Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII, ngày 28/9/2018, trên trang trang mạng “Tiếng Dân”, Trần Thảo đã có bài viết “Treo đầu dê, bán thịt chó” . Trong bài viết này, Trần Thảo đưa ra những luận điệu sai trái nhằm xuyên tạc, bóp méo về tổ chức Công đoàn Việt Nam.

Có thể thấy, những luận điệu của Trần Thảo là xuyên tạc sự thật, vô căn cứ, nằm trong ý đồ của các thế lực, thù địch nhằm tạo ra mâu thuẫn giữa hơn 10 triệu đoàn viên, công nhân viên chức lao động cả nước với tổ chức công đoàn các cấp; mẫu thuẫn giữa tổ chức công đoàn với Đảng Cộng sản Việt Nam; làm cho đoàn viên, công nhân viên chức không còn tin vào tổ chức công đoàn, vào sự lãnh đạo của Đảng, nhằm xóa bỏ vai trò của tổ chức công đoàn và xóa bỏ sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức công đoàn, cũng như toàn xã hội

Từ thực tiễn hiện nay cho thấy, bản chất của tổ chức công đoàn ở nước ta là tập hợp những người lao động tự nguyện lập ra có mục đích, tôn chỉ rõ ràng. Điều lệ Công đoàn Việt Nam năm 2013 khẳng định: “Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam là tổ chức chính trị – xã hội rộng lớn của giai cấp công nhân, cán bộ, công chức, viên chức, công nhân và những người lao động khác (sau đây gọi chung là người lao động) tự nguyện lập ra nhằm mục đích tập hợp, đoàn kết lực lượng, xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam lớn mạnh... Đại diện bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; tham gia quản lý Nhà nước, quản lý kinh tế – xã hội, tham gia thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động của Cơ quan Nhà nước, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp; tuyên truyền, vận động người lao động học tập nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, chấp hành pháp luật, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”.

 Trên thực tế, tổ chức công đoàn ở Việt Nam là một tổ chức chính trị xã hội rộng lớn của giai cấp công nhân, đội ngũ trí thức và những người lao động tự nguyện lập ra nhằm mục đích tập hợp, đoàn kết lực lượng, xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam lớn mạnh về mọi mặt; đại diện và bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, phấn đấu xây dựng nước Việt Nam độc lập, thống nhất đi lên chủ nghĩa xã hội. Mặt khác, tổ chức công đoàn còn là “sợi dây” kết nối giữa Đảng với giai cấp công nhân, với toàn thể người lao động. Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo công đoàn Việt Nam và tôn trọng tính độc lập về tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn. Đảng giới thiệu những đảng viên ưu tú để tổ chức công đoàn xem xét, tín nhiệm bầu vào Ban lãnh đạo Công đoàn các cấp.

Trải qua gần 90 năm kể từ khi được thành lập cho đến nay, tổ chức Công đoàn nước ta luôn khẳng định là tổ chức quần chúng rộng lớn của giai cấp công nhân do chính công nhân, người lao động tự nguyện lập ra, để đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích của công nhân, lao động. Đồng thời, Công đoàn đã góp phần quan trọng trong tuyên truyền, giáo dục, bồi dưỡng người lao động phát triển toàn diện về nhân cách, đạo đức, kỹ năng nghề nghiệp… để cùng với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta thực hiện thắng lợi các mục tiêu đã đề ra. Thực tiễn trên đã bác bỏ hoàn toàn luận điệu “công đoàn được lập ra mà hạt nhân của nó toàn là đảng viên, là tay sai, ăn rơ với đảng”, hay “bóc lột và đàn áp tàn tệ thế giới công nhân” của Trần Thảo.

Thiết nghĩ, với những luận điệu xuyên tạc về tổ chức Công đoàn Việt Nam của Trần Thảo trong bài viết trên cũng chỉ là những luận điệu “cũ rích” và không bao giờ đánh lừa được người dân Việt Nam./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

16 thoughts on “Vẫn là luận điệu “cũ rích” của Trần Thảo

 • 18 Tháng Mười, 2018 at 7:50 sáng
  Permalink

  Công đoàn là tổ chức tập hợp và đại diện cho công nhân. Đảng Cộng sản Việt Nam là Đảng của giai cấp công nhân, Đảng lãnh đạo Nhà nước và xã hội, do đó, Đảng lãnh đạo việc tổ chức và hoạt động của Công đoàn là hoàn toàn hợp lý. Những kẻ phản động thâm thù chế độ như Trần Thảo luôn tìm mọi cách để chống phá đất nước ta, trong đó xuyên tạc, bóp méo vai trò của tổ chức công đoàn, mối quan hệ giữa công đoàn với tổ chức đảng là một trong những thủ đoạn của chúng.

  Reply
 • 18 Tháng Mười, 2018 at 2:24 chiều
  Permalink

  Công đoàn Việt Nam là tổ chức chính trị – xă hội rộng lớn của giai cấp công nhân, đội ngũ trí thức và những người lao động tự nguyện lập ra nhằm mục đích tập hợp, đoàn kết lực lượng, xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam lớn mạnh về mọi mặt; đại diện và bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, phấn đấu xây dựng nước Việt Nam độc lập, thống nhất đi lên chủ nghĩa xă hội. Hành vi xuyên tạc về công đoàn Việt Nam là thủ đoạn bỉ ổi của Trần Thảo và các thế lực phản động.

  Reply
 • 22 Tháng Mười, 2018 at 6:42 sáng
  Permalink

  Những luận điệu của Trần Thảo là xuyên tạc sự thật, vô căn cứ, nằm trong ý đồ của các thế lực, thù địch nhằm tạo ra mâu thuẫn giữa hơn 10 triệu đoàn viên, công nhân viên chức lao động cả nước với tổ chức công đoàn các cấp. Cần vạch mặt và đấu tranh.

  Reply
 • 22 Tháng Mười, 2018 at 9:55 sáng
  Permalink

  Những luận điệu xuyên tạc về tổ chức Công đoàn Việt Nam của Trần Thảo trong bài viết trên cũng chỉ là những luận điệu “cũ rích” và không bao giờ đánh lừa được người dân Việt Nam./.

  Reply
 • 22 Tháng Mười, 2018 at 8:13 chiều
  Permalink

  Trần Thảo với những luận điệu sảo trá, xuyên tạc sự thật vô căn cứ, nằm trong ý đồ của các thế lực thù địch chúng muốn tạo ra mâu thuẫn giữa đoàn viên, công nhân viên chức lao động với tổ chức công đoàn và mâu thuẫn giữa tổ chức công đoàn với Đảng Cộng sản Việt Nam. Một chiêu bài thật thâm độc.

  Reply
 • 23 Tháng Mười, 2018 at 10:59 sáng
  Permalink

  Tổ chức Công đoàn nước ta luôn khẳng định là tổ chức quần chúng rộng lớn của giai cấp công nhân do chính công nhân, người lao động tự nguyện lập ra, để đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích của công nhân, lao động.

  Reply
 • 23 Tháng Mười, 2018 at 3:10 chiều
  Permalink

  Hành vi của Trần Thảo thật là bỉ ổi. Cần vạch mặt và đấu tranh.

  Reply
 • 24 Tháng Mười, 2018 at 8:13 sáng
  Permalink

  Những lập luận của Trần Thảo hoàn toàn sai trái và bịa đặt!

  Reply
 • 24 Tháng Mười, 2018 at 8:21 sáng
  Permalink

  Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam là tổ chức chính trị – xã hội rộng lớn của giai cấp công nhân, cán bộ, công chức, viên chức, công nhân và những người lao động khác (sau đây gọi chung là người lao động) tự nguyện lập ra nhằm mục đích tập hợp, đoàn kết lực lượng, xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam lớn mạnh… Đại diện bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; tham gia quản lý Nhà nước, quản lý kinh tế – xã hội, tham gia thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động của Cơ quan Nhà nước, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp; tuyên truyền, vận động người lao động học tập nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, chấp hành pháp luật, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Lời lẽ của Trần Thảo chỉ là những bịa đặt vô căn cứ.

  Reply
 • 24 Tháng Mười, 2018 at 10:00 sáng
  Permalink

  Bản chất của tổ chức công đoàn ở nước ta là tập hợp những người lao động tự nguyện lập ra có mục đích, tôn chỉ rõ ràng, vậy mà vẫn có kẻ như Trần Thảo xuyên tạc

  Reply
 • 24 Tháng Mười, 2018 at 10:54 sáng
  Permalink

  Phủ nhận vai trò của Công đoàn là phủ nhận bản chất của giai cấp công nhân!. Trần Thảo thật thâm độc!? Chiêu trò và dã tâm tước bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng đối với Công đoàn và đất nước Việt Nam của Y đã bị lột trần và làm cho thất bại!.

  Reply
 • 24 Tháng Mười, 2018 at 1:50 chiều
  Permalink

  Trần Thảo dù có sử dụng những luận điệu lươn lẹo, xảo trá như thế nào đi chăng nữa cũng không không bao giờ đánh lừa được người dân Việt Nam.

  Reply
 • 29 Tháng Mười, 2018 at 7:12 sáng
  Permalink

  Công đoàn Việt Nam đã thể hiện đúng vai trò của mình. Vì vậy, Trần Thảo cũng chỉ là loại trâu, bò chuyên nhai đi, nhai lại những luận điệu “cũ rích” mà thôi.

  Reply
 • 29 Tháng Mười, 2018 at 2:30 chiều
  Permalink

  Những luận điệu của Trần Thảo là xuyên tạc sự thật, vô căn cứ. Mọi người hãy cảnh giác không để y lừa gạt.

  Reply
 • 30 Tháng Mười, 2018 at 9:55 sáng
  Permalink

  Những luận điệu sai trái nhằm xuyên tạc, bóp méo về tổ chức Công đoàn Việt Nam của Trần Thảo không thể lường gạt được người dân.

  Reply
 • 9 Tháng Mười Một, 2018 at 10:05 sáng
  Permalink

  Cảnh giác với luận điệu thù địch.

  Reply

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.