Xuyên tạc Cách mạng Tháng Mười Nga – Thói quen của Le Nguyen hay y cần tiền để sống

Năm 2017, nhân loại sẽ kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga Trước sự kiện trọng đại này, các thế lực thù địch đang ráo riết, đẩy mạnh tuyên truyền, xuyên tạc, bóp méo phủ nhận, giá trị to lớn của Cách mạng Tháng Mười,  phủ nhận chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với cách mạng Việt Nam. Bài viết “Cách mạng Hoa Kỳ và cách mạng Nga sô” đăng trên Danlambao của Le Nguyen mới đây là một ví dụ.

Trong bài viết, Le Nguyen đã hết lời ca ngợi Cách mạng Mỹ, nhà nước Mỹ và xuyên tạc Cách mạng Tháng Mười Nga, Nhà nước Nga Xô Viết. Thực tế lịch sử nhân loại đã chứng minh cả hai cuộc cách mạng trên đều có ý nghĩa to lớn đối với sự tiến bộ, tự do của nhân dân hai nước và cho cả nhân loại. Song, về tầm vóc và giá trị lịch sử của hai cuộc cách mạng này hoàn toàn khác nhau.

Cuộc cách mạng Mỹ là cuộc chiến tranh giành độc lập của 13 bang thuộc địa ở Bắc Mỹ chống lại đế quốc Anh. Cuộc chiến diễn ra từ 1775 đến năm 1783 – khởi đầu chỉ là cuộc giao tranh nhỏ giữa quân đội Anh và nhân dân thuộc địa có vũ trang. Kết quả là thắng lợi của nghĩa quân, buộc Anh phải ký Hiệp định Paris 1783 rút quân khỏi Bắc Mỹ và 13 bang thuộc địa giành được độc lập (4/7/1783). Sau cách mạng, Mỹ trở thành đất nước châu Mỹ đầu tiên đánh đuổi được thực dân châu Âu, làm gương cho các nền độc lập. Bản Tuyên ngôn độc lập của nước Mỹ cũng có giá trị lớn cho cuộc tranh đấu cách mạng vì sự tiến bộ và phát triển của xã hội loài người. Cuộc cách mạng đã góp phần dựng lên một nước Mỹ như ngày nay. Tuy nhiên, cuộc cách mạng đó do giai cấp tư sản Mỹ lãnh đạo và đi theo con đường tư bản chủ nghĩa, với phương thức bóc lột giá trị thặng dư của người lao động đã gây ra biết bao bất công, đau khổ cho con người. Rõ ràng đó không phải là con đường tốt đẹp mà nhân loại hướng tới và tất yếu sẽ bị thay thế bởi Chủ nghĩa xã hội.

Cuộc Cách mạng Tháng Mười Nga năm 1917 là một sự kiện lịch sử đánh dấu sự ra đời của nhà nước Nga Xô viết. Cách mạng Tháng Mười nổ ra vào ngày 24 tháng 10 năm 1917 (theo lịch Julius), do Vladimir Ilyich Lenin và Ðảng Bolshevik lãnh đạo. Cách mạng Tháng Mười thành công vào ngày 7 tháng 11 năm 1917 (theo lịch Gregory) hay ngày 25 tháng 10 năm 1917. Thắng lợi của Cách mạng Tháng Mười Nga năm 1917 đã mở ra thời đại mới – thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội trên toàn thế giới, mở ra khả năng khách quan cho các dân tộc bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Chủ nghĩa xã hội từ lý luận đã trở thành hiện thực sinh động, từ một nước trở thành hệ thống xã hội chủ nghĩa, là chỗ dựa và động lực chủ yếu thúc đẩy sự phát triển của phong trào cách mạng thế giới. Cách mạng Tháng Mười Nga, từ chỗ chỉ là “bóng ma ám ảnh châu Âu” đã trở thành hiện thực và là xu thế không thể đảo ngược của lịch sử nhân loại. Với sự xuất hiện và tồn tại gần 80 năm của nước Nga Xô viết, nhân loại đã được chứng kiến những biến đổi kỳ diệu của đời sống con người trên diện tích một phần ba trái đất; chiến thắng oanh liệt của Hồng quân Liên xô trước chủ nghĩa Phát Xít đã cứu loài người khỏi thảm họa phát xít, Liên Xô trở thành thành trì hòa bình của thế giới…

Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân khách quan, chủ quan, đặc biệt là việc xa rời những nguyên tắc cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin, đã dẫn tới sự sụp đổ mô hình chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và Đông Âu, đưa phong trào cộng sản và công nhân thế giới lâm vào thời kỳ thoái trào. Sự kiện đó càng cho chúng ta thấy rõ tính chất quyết liệt, gay go, phức tạp của cuộc đấu tranh giai cấp, đấu tranh dân tộc trong thời đại ngày nay; càng hiểu rõ hơn những thăng trầm của cách mạng xã hội chủ nghĩa trên con đường đi tới thắng lợi, những khúc quanh co của lịch sử trên con đường đi tới tương lai chủ nghĩa cộng sản. Song, những nước xã hội chủ nghĩa hiện nay vẫn tiếp tục xây dựng, phát triển với diện mạo mới, đầy năng động và sáng tạo. Lý tưởng về một xã hội dân chủ, công bằng, văn minh mà Cách mạng Tháng Mười Nga đã chỉ ra vẫn đang soi sáng cho các quốc gia đấu tranh giành độc lập dân tộc, nhân loại thoát khỏi đói nghèo, lạc hậu. Lịch sử nhân loại có những đoạn quanh co, có bước thăng trầm nhưng chủ nghĩa xã hội, một mô hình nhà nước kiểu mới của giai cấp công nhân, một bước tiến của văn minh nhân loại xuất hiện từ Cách mạng Tháng Mười Nga vẫn là xu thế của thời đại, là hình mẫu lý tưởng mà nhân loại tiến bộ hướng tới.

Như vậy, việc bôi nhọ, xuyên tạc, phủ nhận Cách mạng Tháng Mười Nga, Nhà nước Nga Xô Viết của Le Nguyen là một hành vi chính trị phản động, nhằm phủ nhận Chủ nghĩa Mác – Lênin, xoá bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản và chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.

Thực tế lịch sử Việt Nam đã chứng minh: Từ sau Cách mạng Tháng Mười Nga, phong trào cách mạng ở mỗi nước, trong đó có Việt Nam, trở thành một bộ phận khăng khít của phong trào cách mạng thế giới. Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh đã tìm ra con đường cứu nước, giải phóng dân tộc Việt Nam từ bản Luận cương của V.I.Lê-nin “Về vấn đề dân tộc và dân tộc thuộc địa”. Năm 1927, trong tác phẩm “Đường Kách mệnh”, Người khẳng định: “Chỉ có đi theo con đường Cách mạng Tháng Mười – con đường duy nhất đúng đắn – Cách mạng Việt Nam mới giành được độc lập, tự do thực sự”. Ngay khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời đã khẳng định đường lối giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc và CNXH, coi đó là sợi chỉ đỏ xuyên suốt quá trình cách mạng Việt Nam. Dưới ánh sáng soi đường của Cách mạng Tháng Mười Nga vĩ đại, Đảng ta đã lãnh đạo nhân dân lật đổ chế độ phong kiến và đập tan ách thống trị của bọn thực dân, làm nên Cách mạng Tháng Tám năm 1945; Đảng đã lãnh đạo cuộc kháng chiến toàn dân, toàn diện 9 năm chống thực dân Pháp xâm lược, viết nên bản hùng ca Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, Đảng đã lãnh đạo toàn dân, toàn quân thực hiện trọn vẹn lời Di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào”, làm nên khúc tráng ca khải hoàn Đại thắng mùa xuân 1975, thống nhất đất nước, đưa cả nước đi lên CNXH và làm tròn nghĩa vụ quốc tế cao cả với nước bạn Lào và Campuchia.

Khi mô hình CNXH ở Liên Xô và các nước Đông Âu sụp đổ, Đảng ta đã nhận thức sâu sắc những nguyên nhân, bài học kinh nghiệm và kiên quyết khắc phục những sai lầm, thiếu sót trong quá trình xây dựng CNXH ở Việt Nam. Ngày nay, tình hình thế giới còn nhiều diễn biến phức tạp và chứa đựng những yếu tố khó lường. Song, học thuyết Mác – Lênin và lý tưởng của cuộc Cách mạng Tháng Mười Nga vẫn luôn tỏa sáng, soi đường cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta vượt qua mọi khó khăn, thách thức, đẩy mạnh công cuộc CNH, HĐH và hội nhập quốc tế, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, vững bước đi lên xây dựng CNXH, con đường mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn.

Thực tiễn lịch sử là khách quan, chân thực, không ai được phép xuyên tạc, bôi nhọ, bóp méo. Mưu đồ, hành vi đen tối của Le Nguyen thật là xấu xa, lố bịch, cần phải cảnh giác, lên án và đấu tranh bác bỏ./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.