CẢNH GIÁC VỚI CÁC THÔNG TIN XẤU ĐỘC NHẰM VÀO QUÂN ĐỘI TRÊN INTERNET VÀ MẠNG XÃ HỘI

Thông tin xấu độc là những thông tin bịa đặt, sai sự thật, bóp méo sự thật, xuyên tạc vấn đề, làm lẫn lộn đúng sai, thật giả; hoặc có một phần sự thật nhưng được đưa tin với dụng ý xấu, phân tích và định hướng dư luận bằng luận điệu sai trái, thù địch… Các thông tin xấu độc nhằm vào quân đội ta được các thế lực thù địch tán phát trên internet và mạng xã hội, bao gồm: các thông tin xuyên tạc, phủ nhận nền tảng tư tưởng của Quân đội nhân dân Việt Nam; phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với Quân đội; chia rẽ Đảng, Nhà nước đối với Quân đội và nhân dân… Theo đó, các thế lực thù địch cho rằng, chủ nghĩa Mác – Lênin đã “lỗi thời”, “lạc hậu”(!) và quân đội phải “trung lập, đứng ngoài chính trị và đấu tranh giai cấp”(!), “không cần đặt dưới sự lãnh đạo của đảng phái nào, lực lượng chính trị nào”(!), “chỉ hành động dưới sự điều hành của nhà nước và tuân theo pháp luật”(!); Quân đội “chỉ của quốc gia dân tộc”(!), “chỉ để bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ của quốc gia và phục vụ nhân dân”(!)… Do vậy, quân đội phải “thoát ly” chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và sự lãnh đạo của Đảng.

Không những thế, các thế lực thù địch còn triệt để lợi dụng khuyết điểm, hạn chế, những hiện tượng tiêu cực nảy sinh từ một số ít cán bộ, chiến sĩ trong quân đội để xuyên tạc, bóp méo bản chất cách mạng, truyền thống vẻ vang của Quân đội và mối quan hệ “cá, nước” giữa Quân đội với nhân dân; rằng quân đội hiện giờ “không còn là quân đội cách mạng nữa”(!), “không còn tốt đẹp như trước”(!), “quân đội đã không còn gần gũi, gắn bó với nhân dân”(!); quân đội đã “không thực hiện đúng” nhiệm vụ của mình là bảo vệ nhân dân, “chỉ lo bảo vệ Đảng, Nhà nước”(!)… Qua đó, chúng muốn tạo ra “khoảng trống” về tư tưởng để dễ bề truyền bá tư tưởng tư sản vào quân đội, phá vỡ cơ sở chính trị – xã hội tạo nên sức mạnh của quân đội, làm cho quân đội thiếu niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, mất phương hướng hành động, mơ hồ về mục tiêu, lý tưởng chiến đấu…

Các thông tin xấu độc nhằm vào quân đội trên internet và mạng xã hội được thể hiện dưới dạng chữ viết và hình ảnh. Trong đó đáng chú ý, các thông tin được các đối tượng “lựa chọn, tạo dựng” là những thông tin, hình ảnh về quân nhân vi phạm kỷ luật, pháp luật, như: hình ảnh chiến sĩ cũ bắt nạt chiến sĩ mới; cán bộ, sĩ quan uống rượu, bia say; bộ đội xô xát với nhân dân; quân nhân vi phạm luật giao thông…  Trong số đó, có không ít vụ việc, thông tin đã cũ, đã được xử lý nhưng lại được “làm mới” và tô vẽ, nhào nặn, bóp méo, nhằm bôi nhọ, xuyên tạc hình ảnh và phẩm chất truyền thống tốt đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ”. Nguy hiểm hơn, các thông tin bịa đặt, xuyên tạc đó được chúng tán phát vào các thời điểm khá “nhạy cảm” như:  trước mùa tuyển quân, giao nhận quân, hoặc trước các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, của quân đội,… để tạo sự chú ý của dư luận. Cùng với tính chất lan truyền nhanh, rộng của internet và mạng xã hội, nhất là với người sử dụng còn thiếu kiến thức, không phân biệt được thông tin tốt – xấu, làm cho các thông tin xuyên tạc, bịa đặt đó càng được phát tán rộng khắp. Điều này đã gây tác động tiêu cực đến tư tưởng, tình cảm, gieo rắc sự hoài nghi, hoang mang, dao động, làm giảm sút lòng tin của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đối với quân đội; ảnh hưởng đến quan hệ đoàn kết quân dân; đến ý thức, trách nhiệm của người dân nói chung, của thanh niên nói riêng trong thực hiện nghĩa vụ xây dựng Quân đội và bảo vệ Tổ quốc. Đây thực sự là thủ đoạn rất nguy hiểm mà các thế lực thù địch sử dụng nhằm thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và “phi chính trị hóa” quân đội.

Để ngăn chặn và hạn chế đến mức thấp nhất những thông tin xấu độc nói chung, thông tin xấu độc nhằm vào quân đội nói riêng hiện nay, đòi hỏi sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, của các cấp, các ngành, các địa phương, của mỗi cán bộ, chiến sĩ và mỗi người dân. Cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong quân đội cần tập trung thực hiện tốt một số biện pháp cơ bản sau:

Một là, tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm các chỉ thị, quy định của Nhà nước, Bộ Quốc phòng về công tác bảo đảm an toàn thông tin, bảo vệ bí mật Nhà nước, bí mật quân đội, nhất là Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15-7- 2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng; Thông tư số 110/2014/TT-BQP ngày 22-6-2014 của Bộ Quốc phòng ban hành Quy chế quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ internet trong Quân đội nhân dân Việt Nam. Qua đó, góp phần ngăn chặn, hạn chế các thông tin xấu độc nhằm vào quân đội trên internet và các mạng xã hội.

Hai là, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục, làm cho cán bộ, chiến sĩ nhận thức rõ tác hại của các thông tin xấu độc nhằm vào quân đội và âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch lợi dụng internet và mạng xã hội để tán phát các thông tin xấu độc nhằm chống phá cách mạng Việt Nam và bôi nhọ hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ”. Chú trọng tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối quan điểm của Đảng, pháp luật Nhà nước, chức năng, nhiệm vụ quân đội; làm cho cán bộ, chiến sĩ có nhận thức đúng về tính cách mạng, khoa học của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và sự lựa chọn con đường cách mạng xã hội chủ nghĩa của Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta là phù hợp với quy luật lịch sử và thực tiễn Việt Nam. Trên cơ sở đó, mỗi cán bộ, chiến sĩ luôn kiên định chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân, giữ vững bản chất giai cấp công nhân, tính nhân dân, tính dân tộc của quân đội; xác định tốt nhiệm vụ, chức trách, không dao động trước những thông tin xuyên tạc, bịa đặt.

Xây dựng cho bộ đội về văn hóa sử dụng internet và mạng xã hội phục vụ có hiệu quả cho công việc; không để bị lôi cuốn vào việc truy cập, bình luận, tán phát và chia sẻ các thông tin xấu độc. Chấp hành nghiêm túc, đầy đủ các quy định của quân đội trong việc tạo lập và sử dụng các thông tin, hình ảnh với tư cách quân nhân trong các giao dịch trên internet và các trang mạng xã hội. Không để lộ, lọt các thông tin, hình ảnh liên quan đến hoạt động của đơn vị và cá nhân để các thế lực thù địch có thể lợi dụng, xuyên tạc.

Ba là, làm tốt công tác quản lý kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy, môi trường văn hóa trong từng cơ quan, đơn vị. Thực hiện có nền nếp chế độ kiểm tra, giám sát, xử lý dứt điểm các vụ việc vi phạm kỷ luật, không để tồn đọng kéo dài. Giải quyết có hiệu quả các chế độ, chính sách đối với quân nhân và chính sách hậu phương quân đội, không để các phần tử xấu lợi dụng xuyên tạc, kích động. Chủ động phát hiện và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, tiến hành các biện pháp xử lý hiệu quả thông tin xấu độc nhằm vào quân đội trên internet và các trang mạng xã hội. Kịp thời thông tin định hướng tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ và các tầng lớp nhân dân trước các thông tin xấu độc đó.

Bốn là, phát huy vai trò các tổ chức, các lực lượng, tăng cường đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc, bịa đặt với dụng ý xấu nhằm chống phá cách mạng Việt Nam và quân đội của các thế lực thù địch. Đẩy mạnh tuyên truyền làm cho cán bộ, chiến sĩ và các tầng lớp nhân dân hiểu rõ bản chất, truyền thống tốt đẹp của Quân đội nhân dân Việt Nam. Thông qua các hoạt động huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và thực hiện chức năng, nhiệm vụ, nhất là chức năng đội quân công tác của quân đội để tạo dựng hình ảnh tốt đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ” trong lòng nhân dân, góp phần quan trọng để mỗi cán bộ, chiến sĩ và người dân có thể “miễn dịch” trước các thông tin xấu độc nhằm vào quân đội.

Năm là, tăng cường các biện pháp kỹ thuật để ngăn chặn sự tán phát các thông tin xấu độc nhằm vào quân đội trên internet và mạng xã hội. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan trong điều tra, xử lý nghiêm theo pháp luật các trường hợp lợi dụng internet và mạng xã hội để tán phát các thông tin xuyên tạc, bịa đặt nhằm chống phá Đảng, Nhà nước và Quân đội./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

5 thoughts on “CẢNH GIÁC VỚI CÁC THÔNG TIN XẤU ĐỘC NHẰM VÀO QUÂN ĐỘI TRÊN INTERNET VÀ MẠNG XÃ HỘI

 • 18 Tháng Hai, 2019 at 10:59 sáng
  Permalink

  Thông tin xấu độc là những thông tin bịa đặt, sai sự thật, bóp méo sự thật, àm lẫn lộn đúng sai, thật giả, xuyên tạc các vấn đề chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của đất nước, do đó, mỗi chúng ta cần hết sức cảnh giác

  Reply
 • 19 Tháng Hai, 2019 at 9:07 sáng
  Permalink

  Các thông tin xấu độc trên mạng internet và mạng xã hội thực sự là thủ đoạn rất nguy hiểm mà các thế lực thù địch sử dụng nhằm thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và “phi chính trị hóa” quân đội. Chúng ta cần hết sức cảnh giác, đề phòng trước các âm mưu của các thế lực phản động.

  Reply
 • 19 Tháng Hai, 2019 at 10:40 sáng
  Permalink

  Thông tin xấu độc là công cụ nguy hiểm của các thế lực thù địch trong chống phá Đảng, Nhà nước và Quân đội ta!. Chúng ta cần cảnh giác và tích cực đấu tranh phòng chống hiệu quả với thông tin xấu độc!.

  Reply
 • 19 Tháng Hai, 2019 at 3:33 chiều
  Permalink

  Cần tăng cường ngăn chặn và điều tra, xử lý nghiêm theo pháp luật các trường hợp lợi dụng internet và mạng xã hội để tán phát các thông tin xuyên tạc, bịa đặt nhằm chống phá Đảng, Nhà nước và Quân đội

  Reply
 • 20 Tháng Hai, 2019 at 7:32 sáng
  Permalink

  Cần làm tốt công tác tuyên truyền, kiểm tra ngăn chặn kịp thời những người có hành vi xuyên tạc bóp méo sự thật

  Reply

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.