LUẬN ĐIỆU “QUÂN ĐỘI CHỈ LÀ CỦA DÂN TỘC” – KHẨU HIỆU “GIẢ NHÂN GIẢ NGHĨA” CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH, PHẢN ĐỘNG, CƠ HỘI CHÍNH TRỊ

Công kích, xuyên tạc, phủ nhận chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh với mục đích xuyên suốt nhằm xóa bỏ nền tảng tư tưởng của Đảng ta và thay thế bằng hệ tư tưởng tư sản, lái Việt Nam đi theo con đường tư bản chủ nghĩa là âm mưu, thủ đoạn trong chiến lược “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. Hiện nay, lợi dụng diễn biến phức tạp của tình hình thế giới, khu vực và trong nước, các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị sử dụng nhiều chiêu thức mới để chống phá, trong đó luận điệu “quan đội chỉ là của dân tộc” là một trong những chiêu thức phá hoại rất tinh vi, xảo quyệt. Xét về bản chất chính trị, đây là khẩu hiệu “giả nhân, giả nghĩa” của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị nhằm che đậy bản chất, âm mưu, thủ đoạn của chúng.

Luận điệu “quân đội chỉ là của dân tộc” của các thế lực thù địch thực chất là quan điểm phản động về chính trị và đặc biệt nguy hiểm. Quan điểm này có vẻ như được dựa trên “cơ sở” thực tiễn rằng, quân đội ta là quân đội của nhân dân, có truyền thống oai hùng gắn với vận mệnh của dân tộc, của đất nước đã anh dũng chiến đấu hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, vì độc lập tự do của Tổ quốc trong nhiều thập kỷ qua; rằng, Quân đội nhân dân Việt Nam là quân đội của dân, do dân và vì dân. Từ những cơ sở đó, các phần tử cơ hội chính trị, phản động thù địch với cách mạng Việt Nam đặt vấn đề “quân đội chỉ là của dân tộc” là “phù hợp”, chứ không cần thiết phải kiên định nền tảng tư tưởng của Đảng và cũng không cần đặt dưới sự lãnh đạo của một đảng phái nào, một lực lượng chính trị nào! Điều đó, dễ làm cho một số người nhẹ dạ, cả tin có thể lầm tưởng các quan điểm đó là đúng đắn và những lời “khuyên nhủ” của chúng là đầy thiện chí, hợp lý, khách quan và đúng với thực tiễn quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của quân đội ta trong suốt hơn 7 thập niên qua.

Chúng ta biết rằng, từ sự phân tích sâu sắc cơ sở kinh tế – xã hội, chủ nghĩa Mác – Lênin đã luận chúng một cách khoa học nguồn gốc ra đời, bản chất chính trị giai cấp của quân đội và khẳng định: quân đội là một hiện tượng lịch sử, ra đời gắn liền với sự xuất hiện, ra đời của giai cấp và nhà nước. Chính chế độ tư hữu và đối kháng giai cấp đã làm nảy sinh nhà nước và để bảo vệ lợi ích của mình, giai cấp thống trị đã tổ chức ra quân đội làm công cụ bạo lực của nhà nước. Bàn về quân đội, V.I.Lênin từng chỉ rõ, giai cấp công nhân sau khi thắng lợi phải tổ chức ra quân đội của mình để bảo vệ thành quả cách mạng và nhấn mạnh: “điều quan tâm đầu tiên của bất cứ cuộc cách mạng thắng lợi nào là phải xây dựng một đạo quân mới, một kỷ luật mới, tổ chức quân sự mới của giai cấp mới”[1]. Bàn về bản chất chính trị của quân đội, V.I.Lênin chỉ rõ: “Quân đội không thể và không nên trung lập. Không lôi kéo quân đội vào chính trị – đó là khẩu hiệu của bọn tôi tớ giả nhân, giả nghĩa của giai cấp tư sản”[2];. Theo V.I.Lênin và từ thực tiễn lịch sử hình thành các mô hình nhà nước và quân đội cho thấy, không thể và không bao giờ có thứ quân đội “phi chính trị”, “phi giai cấp”, như sự xuyên tạc và “khuyên nhủ”, “đề nghị”, yêu cầu vô cớ của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị.

Bằng luận điệu “quân đội chỉ là của dân tộc”, các thế lực thù địch đã lợi dụng triệt để các cơ chế, quy luật tâm lý xã hội để đánh vào nhận thức, tình cảm của nhân dân ta đối với Đảng, Nhà nước và quân đội. Thực chất đây là âm mưu “phi chính trị hóa” quân đội, thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, nhằm lèo lái đi đến loại bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với quân đội, xóa nhòa bản chất chính trị – giai cấp của quân đội, tiến tới làm biến chất quân đội ta. Đây là âm mưu đích thực của các thế lực thù địch trong mục tiêu chống phá quân đội ta, nhưng lại rất dễ làm cho chúng ta rơi vào nhận thức lệch lạc, chủ quan, mơ hồ, mất cảnh giác, khó nhận biết được thực chất âm mưu, thủ đoạn rất tinh vi và thâm độc của chúng.

Với âm mưu, thủ đoạn trên, các thế lực thù địch mộng tưởng rằng, sự lãnh đạo của Đảng đối với quân đội sẽ bị vô hiệu hóa; Đảng không thể nắm được, không thể “điều khiển” được quân đội, làm cho quân đội không biết “bảo vệ ai”, “chiến đấu vì ai” hoặc chí ít cũng gây nên sự lẫn lộn, mơ hồ về bản chất của quân đội, làm cho chúng ta dễ mắc mưu chúng trong thực tiễn xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị.

Hơn 7 thập kỷ qua, dưới sự lãnh đạo, giáo dục, rèn luyện của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Quân đội ta luôn kiên định nền tảng tư tưởng của Đảng và lấy đó làm quy luật tồn tại và phát triển. Quân đội đã cùng nhân dân làm nên những chiến thắng huy hoàng của dân tộc, tiến hành Cách mạng Tháng Tám thắng lợi, đánh thắng thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, làm tròn nghĩa vụ quốc tế; đồng thời, quân đội ta là công cụ bạo lực sắc bén, lực lượng chính trị tin cậy, trung thành của Đảng, Nhà nước và nhân dân; làm nòng cốt trong sự nghiệp củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, được nhân dân tin cậy, yêu mến. Cả lý luận và thực tiễn đã chứng minh, sự kiên định nền tảng tư tưởng của Đảng luôn là nhân tố quan tọng hàng đầu trong quá trình xây dựng, chiến đấu, trưởng thành và quyết định bản chất giai cấp công nhân của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Để nhận diện đầy đủ và đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn thâm độc trên của các thế lực thù địch phản động, cơ hội chính trị, toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta phải chú trọng thực hiện một số nội dung, biện pháp chủ yếu sau đây:

Một là, giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với quân đội, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng trong quân đội.

Giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với quân đội, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng trong quân đội là vấn đề có tính nguyên tắc, ý nghĩa quyết định làm thất bại âm mưu, thủ đoạn tách quân đội ra khỏi sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Thực hiện nội dung, biện pháp này, trước hết phải luôn giữ vững nguyên tắc Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với quân đội; quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết 51 của Bộ Chính trị (khóa IX) về tiếp tục hoàn thiện cơ chế lãnh đạo của Đảng, thực hiện chế độ một người chỉ huy, gắn với thực hiện chế độ chính ủy, chính trị viên trong Quân đội nhân dân Việt Nam. Đồng thời, các tổ chức đảng trong quân đội phải nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu nhằm tiếp tục củng cố và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với quân đội, bảo đảm cho Đảng luôn nắm vững quân đội và quân đội luôn là lực lượng chính trị, chiến đấu trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

Để nâng cao năng lực lãnh đạo, các tổ chức đảng trong quân đội phải luôn nắm vững và vận dụng đúng đắn, sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; quán triệt sâu sắc đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trên các lĩnh vực, nhất là về chiến tranh nhân dân, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng lực lượng vũ trang và quân đội nhân dân; kịp thời nắm bắt và nâng cao khả năng dự báo tình hình, phát hiện đúng bản chất những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị để chủ động đối phó thắng lợi; lãnh đạo đơn vị thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao trong mọi tình huống. Để nâng cao sức chiến đấu, các tổ chức đảng trong quân đội phải luôn vững vàng và kiên định chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nguyên tắc lãnh đạo “tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt” của Đảng đối với quân đội; kiên quyết đấu tranh phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ tổ chức và đội ngũ cán bộ, đảng viên; tiếp tục quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Hai là, tăng cường giáo dục nhằm giác ngộ bản chất giai cấp công nhân và nâng cao bản lĩnh chính trị cho cán bộ, chiến sĩ trong quân đội.

Cán bộ, chiến sĩ tỏng quân đội có sự giác ngộ sâu sắc về bản chất giai cấp công nhân, có bản lĩnh chính trị vững vàng chính là “liều vắc xin mạnh” và nâng cao khả năng “tự miễn dịch” của họ trước sự xâm nhập, lây lân của hệ tư tưởng tư sản, sự tác động, phá hoại nhất là luận điệu “quân đội chỉ là của dân tộc” của các thế lực thù địch vào quân đội. Theo đó, công tác giáo dục chính trị tư tưởng phải làm cho cán bộ, chiến sĩ trong quân đội nhận thức sâu sắc rằng, Quân đội nhân dân Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh tổ chức, lãnh đạo và rèn luyện, là quân đội kiểu mới mang bản chất giai cấp công nhân, có tính nhân dân, tính dân tộc sâu sắc, chiến đấu vì mục tiêu, lý tưởng của Đảng, của giai cấp công nhân và dân tộc Việt Nam. Đồng thời, phải làm cho bản chất giai cấp công nhân của quân đội luôn được củng cố, phát triển vững chắc trong nhận thức tư tưởng, tình cảm và hành động cách mạng của mỗi cán bộ, chiến sĩ; làm cho cán bộ, chiến sĩ trong quân đội thấm nhuần, giác ngộ sâu sắc chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, kiên định con đường cách mạng mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn. Trên cơ sở đó, hình thành bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định, có ý chí quyết tâm cao, nhãn quan chính trị nhạy bén, sắc sảo, có năng lực hoạt động thực tiễn và phương pháp, tác phong công tác tốt; lối sống trung thực, giản dị, phản ánh đúng bản chất “Bộ đội Cụ Hồ”, không bị cám dỗ bởi lối sống cá nhân chủ nghĩa, thực dụng, chạy theo lợi ích vật chất tầm thường, có thái độ kiên quyết đấu tranh với mọi biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Ba là, coi trọng xây dựng môi trường tích cực, lành mạnh trong các đơn vị quân đội.

Các thế lực thù địch không bao giờ trực diện chóng phá vì dễ lộ bản chất, âm mưu nên chúng thường thông qua môi trường xã hội, nhất là các khía cạnh tâm lý xã hội để tuyên truyền, đưa hệ tư tưởng, lối sống tư sản và quan điểm sai trái, thù địch, tài liệu, ấn phẩm xấu độc vào nội bộ quân đội nhằm làm “nhạt dần”, “pha loãng” ý thức hệ vô sản trong đời sống tinh thần, tư tưởng của cán bộ, chiến sĩ quân đội. Do đó, xây dựng môi trường xã hội tích cực, lành mạnh ở các đơn vị quân đội sẽ có tác dụng ngăn chặn, hạn chế, làm thất bại những tác hại của âm mưu, thủ đoạn thâm độc mà các thế lực thù địch tiến hành. Theo đó, lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị cần làm tốt việc định hướng cho cán bộ, chiến sĩ nhận thức đúng, đầy đủ và thực hiện tốt những giá trị và chuẩn mực chính trị, văn hóa, đạo đức, lối sống của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, quân đội. Đồng thời, thấy rõ tính chất phản động, phản nhân văn của văn hóa xấu độc, từ đó nêu cao ý thức cảnh giác cách mạng, kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn sự xâm nhập, lây lan của những văn hóa xấu độc, tài liệu, ấn phẩm, mạng xã hội… Các cơ quan, đơn vị trong toàn quân cần phối hợp chặt chẽ với cấp ủy chính truyền và nhân dân địa phương ngăn chặn, đẩy lùi sự truyền bá tư tưởng, lối sống tư sản, phát tán các tài liệu, ấn phẩm xấu độc, truyền đạo trái phép… không để xâm nhập vào quân đội; tiếp tục thực hiện phong trào xây dựng môi trường “xanh, sạch, đẹp”, tổ chức tốt hoạt động văn hóa, văn nghệ, vui chơi, giải trí lành mạnh trong giờ nghỉ, ngày nghỉ, các ngày lễ của đất nước, quân đội, đơn vị để thu hút cán bộ, chiến sĩ, tạo chuyển biến tích cực trong đời sống văn hóa – tinh thần, khắc phục các biểu hiện tiêu cực trong đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên, góp phần phát huy những phẩm chất tốt đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ” trong tình hình mới.

Bốn là, đẩy mạnh đấu tranh trực diện trên mặt trận tư tưởng, lý luận, vạch trần bản chất phản động của các thế lực thù địch chống phá quân đội.

Đấu tranh trực diện trên mặt trận tư tưởng, lý luận, vạch trần bản chất phản động của các thế lực thù địch chống phá quân đội có vị trí đặc biệt quan trọng và trở thành mặt trận nóng bỏng, quyết liệt hiện nay. Mục tiêu cơ bản trong đấu tranh trên mặt trận này là nhằm bảo vệ và phát triển quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng quân đội kiểu mới, về bản chất giai cấp công nhân, mục tiêu, lý tưởng chiến đấu của quân đội ta. Đồng thời, vạch trần bản chất chính trị phản động của các thế lực thù địch là nhằm xóa bỏ sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với quân đội, chuyển hóa lập trường chính trị, bản chất giai cấp công nhân, tiến tới vô hiệu hóa vai trò và sức chiến đấu Quân đội nhân dân Việt Nam – lực lượng nòng cốt trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Theo đó, cần khẳng định nhất quán rằng, các luận điệu như: “quân đội chỉ là của dân tộc”, “quân đội trung lập”, “quân đội siêu giai cấp”, “quân đội đứng ngoài chính trị”… là phản khoa học, vô căn cứ và phản động về chính trị. Đây là những âm mưu che đậy bản chất phản động, âm mưu xảo quyệt của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị. Thực tiễn cho thấy, không có quân đội của một nước nào lại đứng ngoài chính trị, kể cả quân đội các nước tư bản hiện nay. “Quân đội chỉ là của dân tộc” là khẩu hiệu giả nhân, giả nghĩa, cực kỳ nham hiểm của các thế lực thù địch, mục tiêu xuyên suốt của nó là nhằm xóa nhòa bản chất giai cấp công nhân, tính nhân dân, tính dân tộc của quân đội ta, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng đối với quân đội, làm cho quân đội mất phương hướng, mục tiêu, lý tưởng chiến đấu, dẫn đến bị vô hiệu hóa, hướng lái chính trị của quân đội ta sang chính trị tư sản. Do đó, cấp ủy, tổ chức đảng các cấp và mọi cán bộ, chiến sĩ trong quân đội ta cần phải luôn đề cao cảnh giác cách mạng, tích cực đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, không để bị động, bất ngờ, hoặc mắc mưu của các thế lực thù địch./.

[1] V.I.Lênin, Toàn tập, tập 37, Nxb Tiến bộ Mátxcơva, 1777, tr. 362.

[2] V.I.Lênin, Toàn tập, tập 12, Nxb Tiến bộ Mátxcơva, 1779, tr. 134.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

6 thoughts on “LUẬN ĐIỆU “QUÂN ĐỘI CHỈ LÀ CỦA DÂN TỘC” – KHẨU HIỆU “GIẢ NHÂN GIẢ NGHĨA” CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH, PHẢN ĐỘNG, CƠ HỘI CHÍNH TRỊ

 • 8 Tháng Tư, 2019 at 2:06 chiều
  Permalink

  Quân đội nhân dân Việt Nam là quân đội của dân, do dân và vì dân mang tính nhân dân và tính dân tộc sâu sắc không thể phủ nhận, xuyên tạc.

  Reply
 • 9 Tháng Tư, 2019 at 10:53 chiều
  Permalink

  Không có quân đội đứng ngoài chính trị, không quân đội nào không phục vụ giai cấp cầm quyền sinh ra nó ( ví dụ: Quân đội Mỹ do Giai cấp Tư sản Mỹ lãnh đạo, mà trực tiếp là các đời tổng thống Mỹ thuộc hai đảng tư sản là: Dân chủ và Cộng Hòa)!…. Quân đội ta không chỉ mang bản chất giai cấp công nhân, đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp, tuyệt đối về mọi mặt của Đảng Cộng Sản Việt nam … mà còn mang tính nhân dân sâu sắc (Vì nhân dân quyên mình, hy sinh…). Vì vậy, những luận điệu cho rằng quân đội đứng ngoài chính trị, không chịu sự lãnh đạo của giai cấp cầm quyền … là phản động, lừa bịp!. Chúng ta cần nhận diện rõ và tích cực đấu tranh phản bác, làm thất bại âm mưu, thủ đoạn chính trị thâm độc đó!.

  Reply
 • 10 Tháng Tư, 2019 at 7:59 sáng
  Permalink

  Cán bộ, chiến sĩ trong quân đội có sự giác ngộ sâu sắc về bản chất giai cấp công nhân, có bản lĩnh chính trị vững vàng chính là “liều vắc xin mạnh” và nâng cao khả năng “tự miễn dịch” của họ trước sự xâm nhập, lây lân của hệ tư tưởng tư sản, sự tác động, phá hoại nhất là luận điệu “quân đội chỉ là của dân tộc” của các thế lực thù địch vào quân đội

  Reply
  • 10 Tháng Tư, 2019 at 9:55 sáng
   Permalink

   Chiến sĩ trong quân đội ta cần phải luôn đề cao cảnh giác cách mạng, tích cực đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, không để bị động, bất ngờ, hoặc mắc mưu của các thế lực thù địch./.

   Reply
 • 10 Tháng Tư, 2019 at 10:00 sáng
  Permalink

  Quân đội ta luôn kiên định nền tảng tư tưởng của Đảng và lấy đó làm quy luật tồn tại và phát triển.

  Reply
 • 11 Tháng Tư, 2019 at 2:13 chiều
  Permalink

  quan điểm quân đội đứng ngoài chính trị là hoàn toàn sai lầm, thể hiện sự non kém về chính trị và quân đội, thiếu thực tế và phản khoa học. “Quân đội chỉ là của dân tộc” thực chất là luận điệu của các thế lực thù địch.

  Reply

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.