NÂNG CAO KHẢ NĂNG “TỰ BẢO VỆ” TRONG PHÒNG, CHỐNG “DIỄN BIẾN HÒA BÌNH”, “TỰ DIỄN BIẾN”, “TỰ CHUYỂN HÓA” Ở NƯỚC TA HIỆN NAY

Vấn đề “tự diễn biến” xét từ góc độ là sự suy giảm, suy thoái về mặt chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống dẫn đến “tự chuyến hóa” trong tổ chức, con người, trước hết là trong tổ chức đảng, tổ chức bộ máy nhà nước, trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt của Đảng và Nhà nước đã từng diễn ra ở Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu. Cùng với “diễn biến hòa bình’ và các nguyên nhân khác, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” đã làm cho chế độ xã hội chủ nghĩa theo mô hình Xô viết ở Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu sụp đổ.

Nhận thức rõ tính chất nguy hiểm của chiến lược “diễn biến hòa bình”, của “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” do tác động của “diễn biến hòa bình” đối với sự tồn vong của Đảng, của chế độ xã hội chủ nghĩa; ý thức rõ “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” đang là nguy cơ hiện hữu, rõ ràng, hết sức nguy hiểm ở nước ta hiện nay, Văn kiện Đại hội lần thứ XI của Đảng đã nhấn mạnh: Trong nội bộ, những biểu hiện xa rời mục tiêu của chủ nghĩa xã hội, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” có những diễn biến phức tạp. Văn kiện Đại hội lần thứ XII của Đảng cũng đã xác định: Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) tiếp tục nhấn mạnh: “Tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên chưa bị đẩy lùi, có mặt, có bộ phận còn diễn biến tinh vi, phức tạp hơn”; tham nhũng, lãng phí, tiêu cực vẫn còn nghiêm trọng, tập trung vào số đảng viên có chức vụ trong bộ máy nhà nước… Nhiều tổ chức đảng, đảng viên còn hạn chế trong nhận thức, lơ là, mất cảnh giác, lúng túng trong nhận diện và đấu tranh, ngăn chặn “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

 “Tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ ở nước ta hiện nay được đề cập ở đây là quá trình “tự diễn biến” theo chiều hướng suy giảm, suy thoái. Từ “tự diễn biến” đến một mức độ nào đó sẽ chuyển sang “tự chuyển hóa”. Từ “tự diễn biến” từng người đến “tự diễn biến” cả đội ngũ; từ “tự chuyển hóa” từng người đến “tự chuyển hóa” của cả một tổ chức, nếu chúng ta không có những biện pháp đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi hữu hiệu.

 “Tự diễn biến”, ‘tự chuyển hóa” diễn ra từ bên trong từng con người và bên trong từng tổ chức. Theo đó, việc xác định nguyên nhân của quá trình “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” phải đi tìm nguyên nhân từ chính trong con người, trong tổ chức là chủ yếu. Tuy nhiên, không thể không tính đến những nguyên nhân bên ngoài sẽ cùng với các nguyên nhân bên trong tạo nên “hợp lực” thúc đẩy quá trình “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Thực tiễn sự sụp đổ của chế độ xã hội chủ nghĩa theo mô hình Xô viết ở Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu trong những năm 80 của thập kỷ XX cho thấy, “diễn biến hòa bình” và quá trình “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” từ bên trong có quan hệ chặt chẽ với nhau. “Diễn biến hòa bình” từ bên ngoài sẽ thúc đẩy quá trình “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” từ bên trong. Tuy nhiên, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” từ bên trong có cả nguyên nhân bên ngoài từ sự tác động của “diễn biến hòa bình” và có cả nguyên nhân bên trong do sự không thường xuyên tích cực học tập, tu dưỡng, rèn luyện của cán bộ, đảng viên.

 “Tự diễn biến” xét từ góc độ là sự suy giảm, suy thoái về mặt chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống dẫn đến “tự chuyến hóa” là một quá trình diễn ra từ bên trong mỗi tổ chức, mỗi con người. Nếu quá trình “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” lại diễn ra từ bên trong tổ chức đảng, tổ chức bộ máy nhà nước, từ bên trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt của Đảng và Nhà nước, thì tính chất lại càng cực kỳ nguy hiểm và sẽ gây nên hậu quả khôn lường đối với vai trò lãnh đạo của Đảng, vai trò quản lý, điều hành của Nhà nước, vai trò của đội ngũ cán bộ, đảng viên, đe dọa đến sự tồn vong của chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta.   Bài đăng trong Tạp chí Lý luận chính trị Công an nhân dân – Học viện Chính trị Công an nhân dân, số 29, năm 2018

Để góp phần phòng, chống “diễn biến hòa bình” và đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ ở nước ta hiện nay, cần thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp cả bên trong và bên ngoài, trong đó vấn đề nâng cao khả năng “tự bảo vệ” của mỗi tổ chức, mỗi con người trong đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình” và ngăn chặn, đẩy lùi quá trình “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ ở nước ta hiện nay là một trong những giải pháp hết sức quan trọng. Văn kiện Đại hội lần thứ X của Đảng đã nhấn mạnh: Nâng cao khả năng tự bảo vệ của mỗi người, của từng tổ chức, cơ quan, đơn vị.

Quan điểm về nâng cao khả năng “tự bảo vệ” của mỗi người, của từng tổ chức, cơ quan, đơn vị…của Đảng ta trong điều kiện hiện nay ở nước ta, không chỉ hoàn toàn phù hợp với quan điểm của V.I. Lênin về “Một cuộc cách mạng chỉ thực sự có giá trị khi nó biết tự vệ”, mà còn rất phù hợp với thực tiễn của cuộc cách mạng ở nước ta hiện nay, nhất là nước ta đang tiến hành công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong điều kiện đang phải hàng ngày, hàng giờ đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình” và quá trình “tự diễn biến’, “tự chuyển hóa” từ bên trong do tác động của “diễn biến hòa bình”; do sự tác động từ mặt tiêu cực của cơ chế thị trường, mở cửa, hội nhập quốc tế; cộng với những tiêu cực nảy sinh trong quá trình xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Chỉ có nâng cao khả năng “tự bảo vệ” của mỗi người, của từng tổ chức, cơ quan, đơn vị…, tăng cường “sức đề kháng”, khả năng “miễn dịch” trước sự tác động từ mặt tiêu cực của cơ chế thị trường, mở cửa, hội nhập quốc tế và sự chống phá của các thế lực thù địch, mới hy vọng đem lại cho chúng ta một sức mạnh mới trong công cuộc đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình” và ngăn chặn, đẩy lùi quá trình “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” ở nước ta hiện nay.

Thực tiễn những sự việc cụ thể diễn ra vừa qua cho chúng ta thấy rõ một thực tế là, trước sự tác động tiêu cực của cơ chế thị trường, của quá trình mở cửa, hội nhập, trong điều kiện các thế lực thù địch thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình” để thúc đẩy quá trình “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” từ bên trong, thì phương thức bảo vệ có hiệu quả nhất lại chính là “tự bảo vệ”. Ở đâu và lúc nào, tổ chức nào, con người nào biết thường xuyên, tích cực, chủ động, biết “tự bảo vệ” tổ chức mình, con người mình, thì ở đó, lúc đó, tổ chức, con người đó đủ sức vượt qua mọi thử thách, đứng vững và phát triển. Ngược lại, ở đâu, lúc nào, tổ chức, con người nào xem nhẹ, sao nhãng việc chăm lo đến vấn đề “tự bảo vệ”, thì ở đó, lúc đó, tổ chức, con người đó bị sa ngã. Không ít người, thậm chí cả cán bộ cao cấp, đã không bị gục ngã trong chiến tranh vũ trang ác liệt trước đây, mà lại bị gục ngã bởi “viên đạn bọc đường” trong điều kiện hòa bình, dưới sự tác động từ mặt tiêu cực của cơ chế thị trường, sự cám dỗ của danh vị, tiền tài… Thực tế cho thấy, vừa qua một số tổ chức, cán bộ, đảng viên, có cả cán bộ cao cấp bị thi hành kỷ luật là bằng chứng cho thấy sự suy giảm khả năng “tự bảo vệ” của tổ chức đó, con người đó trong công cuộc đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình” và ngăn chặn, đẩy lùi quá trình “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ hiện nay.

Để nâng cao khả năng “tự bảo vệ” của mỗi người, của từng tổ chức, cơ quan, đơn vị trước sự tác động của “diễn biến hòa bình”, sự tác động từ mặt tiêu cực của cơ chế thị trường, mở cửa, hội nhập quốc tế và sự chống phá của các thế lực thù địch; góp phần phòng, chống “diễn biến hòa bình” và ngăn chặn, đẩy lùi quá trình “tự diễn biến”, “tự chuyến hóa” trong nội bộ hiện nay, cần phải thực hiện tốt một số nội dung, biện pháp chủ yếu sau đây:

Thứ nhất, thường xuyên tăng cường giáo dục chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân. Giáo dục nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân về mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; về tính ưu việt của chủ nghĩa xã hội và những hạn chế không thể tránh khỏi trên con đường phát triển. Cần phải tăng cường công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn góp phần vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong điều kiện mới. Đảm bảo cho việc tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ chí Minh một cách có cơ sở khoa học, thuyết phục, không áp đặt chủ quan.

Thứ hai, giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của công cuộc đổi mới đất nước do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo; đồng thời, nhận thức rõ những hạn chế, bất cập không thể tránh khỏi trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, thực hiện cơ chế thị trường, mở cửa, hội nhập quốc tế. Phải từng bước thông qua đường lối, chủ trương, chính sách và công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực tiễn của hệ thống chính trị, của đội ngũ cán bộ, đảng viên để từng bước hiện thực hóa mục tiêu, lý tưởng, tính ưu việt của chủ nghĩa xã hội trên đất nước ta. Từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, nhất là ở vùng sâu, vùng cao, vùng xa, những căn cứ cách mạng trước đây và những gia đình, những người có nhiều công lao đóng góp cho công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc với những chế độ, chính sách phù hợp.

Thứ ba, chăm lo xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả, nhất là sự trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; có khả năng đề ra những chủ trương, đường lối, chính sách đúng đắn, nhất là những quyết sách lớn về phát triển kinh tế – xã hội, về chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Có năng lực tổ chức lãnh đạo, quản lý, chỉ đạo thực tiễn giỏi để nhanh chóng đưa nghị quyết, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào thực tiễn cuộc sống. Kết hợp chặt chẽ giữa giáo dục, rèn luyện với tự giáo dục, tự rèn luyện, chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên cả về phẩm chất, năng lực, phương pháp, tác phong công tác, xứng đáng là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân, vừa “hồng, vừa chuyên” như Bác Hồ đã dạy. Đặc biệt là kiên quyết đấu tranh chống mọi biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống theo tinh thần nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII đạt được mục đích, yêu cầu đề ra. Tiếp tục thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Thứ tư, chăm lo xây dựng nhân tố con người, nâng cao khả năng “tự bảo vệ”, tăng cường “sức đề kháng”, khả năng “miễn dịch” của mỗi tổ chức, mỗi con người trước sự tác động từ mặt tiêu cực của cơ chế thị trường, mở cửa, hội nhập quốc tế; trước mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch bằng “diễn biến hòa bình”. Đây là biện pháp tốt nhất, tích cực nhất, chủ động nhất và cũng là biện pháp có hiệu quả nhất để phòng, chống “diễn biến hòa bình”, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” ở nước ta hiện nay.

 Thứ năm, tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền kịp thời, có định hướng đúng đắn nhằm cung cấp thông tin chính thống cho đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân về chủ nghĩa tư bản, nhất là vấn đề nhận thức đúng đắn, có cơ sở lý luận và thực tiễn về bản chất của chủ nghĩa tư bản, về những mâu thuẫn cơ bản không thể giải quyết được trong xã hội tư bản, về sự điều chỉnh, thích nghi để tạm thời tồn tại của chủ nghĩa tư bản và cả những thành tựu đạt được của chủ nghĩa tư bản trong phát triển lực lượng sản xuất, khoa học kỹ thuật, công nghệ, trong khoa học tổ chức quản lý.

Thứ sáu, kết hợp chặt chẽ giữa “xây” với “chống”, lấy xây dựng cho ta mạnh lên về mọi mặt là chính, nhất là giữ vững sự ổn định chính trị xã hội, giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa, xây dựng và phát triển bền vững nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; xây dựng và phát triển nền văn hoá tiến tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; đảm bảo trật tự, an toàn xã hội; tăng cường quốc phòng, an ninh; mở rộng quan hệ đối ngoại, nâng cao vị thế và uy tín trên trường quốc tế. Thường xuyên tích cực đấu tranh phòng, chống âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch đối với cách mạng nước ta, nhất là trên mặt trận tư tưởng, văn hóa; tích cực đấu tranh phản bác những quan điểm thù địch, sai trái chống phá công cuộc đổi mới đất nước vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội trong tình hình mới./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

3 thoughts on “NÂNG CAO KHẢ NĂNG “TỰ BẢO VỆ” TRONG PHÒNG, CHỐNG “DIỄN BIẾN HÒA BÌNH”, “TỰ DIỄN BIẾN”, “TỰ CHUYỂN HÓA” Ở NƯỚC TA HIỆN NAY

 • 24 Tháng Hai, 2019 at 7:56 sáng
  Permalink

  TRONG BỐI CẢNH HIỆN NAY, VIỆC NÂNG CAO KHẢ NĂNG “TỰ BẢO VỆ” TRONG PHÒNG, CHỐNG “DIỄN BIẾN HÒA BÌNH”, “TỰ DIỄN BIẾN”, “TỰ CHUYỂN HÓA” Ở NƯỚC TA LÀ HẾT SỨC CẦN THIẾT

  Reply
 • 25 Tháng Hai, 2019 at 3:07 chiều
  Permalink

  nâng cao khả năng “tự bảo vệ” của mỗi tổ chức, mỗi con người trong đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình” và ngăn chặn, đẩy lùi quá trình “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” là một giải pháp quan trọng hiện nay

  Reply
 • 25 Tháng Hai, 2019 at 3:21 chiều
  Permalink

  Để đấu tranh với những âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch ngày càng tinh vi, phức tạp chúng ta cần hết sức cảnh giác trước các âm mưu, thủ đoạn thâm độc của chúng. Giữ vững trận địa tư tưởng, ngăn ngừa các biểu hiện “tự diễn biến, tự chuyển hóa”.

  Reply

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.