PHÒNG, CHỐNG ÂM MƯU THÚC ĐẨY “TỰ DIỄN BIẾN”, “TỰ CHUYỂN HÓA” TRONG NỘI BỘ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH

Đẩy mạnh “diễn biến hòa bình”, “phi chính trị hóa” lực lượng vũ trang nhằm chống phá cách mạng nước ta, các thế lực thù địch đã tiến hành nhiều hoạt động thâm độc, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ lực lượng vũ trang, hòng làm cho lực lượng vũ trang từ bỏ hệ tư tưởng mác xít, phai nhạt bản chất giai cấp công nhân, xa rời mục tiêu, lý tưởng cách mạng, không tuân theo sự lãnh đạo của Đảng. Chúng tập trung phủ nhận chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, cho đó là “giáo lý” đã lỗi thời, lạc hậu; tuyên truyền các luận điệu sai trái, đòi từ bỏ mục tiêu chủ nghĩa xã hội, bác bỏ Điều 4 trong Hiến pháp hiện hành của nước ta để phủ nhận sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với lực lượng vũ trang; đòi lực lượng vũ trang chỉ tuân theo Hiến pháp, pháp luật, không phải tuân theo sự lãnh đạo của Đảng; tuyên truyền luận điệu cho rằng, lực lượng vũ trang chỉ phải trung thành với Tổ quốc, nhân dân, không phải trung thành với Đảng Cộng sản; phủ nhận chủ trương, đường lối xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân của Đảng, Nhà nước ta, đòi xây dựng lực lượng vũ trang theo hướng nhà nghề, chuyên nghiệp…

Các thế lực thù địch đẩy mạnh việc tuyên truyền hệ tư tưởng, giá trị đạo đức tư sản và lối sống phương Tây vào lực lượng vũ trang; cổ vũ tư tưởng công thần, địa vị, cá nhân chủ nghĩa, đòi hỏi đãi ngộ trong lực lượng vũ trang; xuyên tạc thực trạng xã hội, khoét sâu những khó khăn về đời sống, nhằm làm cho cán bộ, chiến sĩ, lực lượng vũ trang bi quan, chán nản, dao động lập trường, phai nhạt mục tiêu, lý tưởng cách mạng. Đặc biệt, chúng dùng tiền bạc, vật chất để móc nối, mua chuộc, làm thoái hóa biến chất cán bộ, chiến sĩ;  triệt để lợi dụng những mặt trái của nền kinh tế thị trường, tệ nạn xã hội tác động, gây ảnh hưởng tiêu cực, làm sói mòn bản chất giai cấp công nhân và truyền thống cách mạng tốt đẹp của lực lượng vũ trang.

Âm mưu, thủ đoạn thâm độc thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ lực lượng vũ trang của các thế lực thù địch đã gây ra những tác hại nhất định. Đã xuất hiện những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; đã có cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang ngại khó, ngại khổ, thiếu rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất và năng lực, sao nhãng việc quán triệt, học tập nghị quyết của Đảng, vi phạm pháp luật, kỷ luật… Đáng lưu ý là, một số người từng là cán bộ cao cấp trong lực lượng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân đã nghỉ chế độ, hoặc chuyển công tác thông qua lời nói, việc làm đã có những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, trái với chủ trương, quan điểm, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước thậm chí tiếp tay cho các thế lực thù địch chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa.

Sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong lực lượng vũ trang đã ảnh hưởng, gây tác hại xấu đối với công tác xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân vững mạnh về chính trị. Đặc biệt, những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong lực lượng vũ trang nếu không được ngăn chặn, đẩy lùi kịp thời sẽ là “mảnh đất màu mỡ”, tạo điều kiện cho các thế lực thù địch tiếp tục thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ lực lượng vũ trang nước ta. Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” đã chỉ ra rằng: “sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống dẫn tới “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” chỉ là một bước ngắn, thậm chí rất ngắn, nguy hiểm khôn lường, có thể dẫn tới cấu kết với các thế lực xấu, thù địch, phản bội lại lý tưởng và sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc”[1].

Trong bối cảnh hiện nay, khi toàn Đảng, toàn dân và lực lượng vũ trang tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng; triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, các thế lực thù địch vẫn không ngừng thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ lực lượng vũ trang nước ta. Bài học ở Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu trước đây đã cho thấy, lực lượng vũ trang “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, từ bỏ hệ tư tưởng mácxít, lập trường giai cấp công nhân và mục tiêu, lý tưởng cách mạng, không thực hiện chức năng là công cụ bạo lực bảo vệ Đảng Cộng sản, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa. Vì vậy, chúng ta không được lơ là, mất cảnh giác với âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch. Phát biểu tại Hội nghị Quân chính toàn quân (tháng 12/2016), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh: Đảng bộ Quân đội phải gương mẫu, đi đầu trong việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Tại buổi tiếp xúc cử tri lực lượng vũ trang của Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh (ngày 11-12-2016), Chủ tịch nước Trần Đại Quang cũng yêu cầu: Lực lượng vũ trang phải là lực lượng tiên phong trong đấu tranh chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức và các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Để xứng đáng là lực lượng đi đầu, tiên phong trong việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, lực lượng vũ trang nhân dân phải thực hiện tốt việc phòng, chống âm mưu thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của các thế lực thù địch. Thực hiện vấn đề này, cấp ủy, tổ chức đảng, người chỉ huy và cơ quan chức năng các cấp trong lực lượng vũ trang cần tận trung thực hiện một số nội dung, biện pháp chủ yếu sau:

Một là, cần làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang nhân dân về phòng, chống âm mưu thủ đoạn thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của các thế lực thù địch. Hiện nay, một bộ phận cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang nhân dân vẫn còn thiếu cảnh giác, chưa nhận thức đầy đủ âm mưu, thủ đoạn thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và tác hại của nó. Bởi vậy, việc giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang là giải pháp hết sức quan trọng. Trước mắt, cần làm cho mọi cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang nhận thức được những thủ đoạn thâm độc của các thế lực thù địch nhằm thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, đặc biệt là những thủ đoạn nhằm xóa bỏ hệ tư tưởng mácxít, làm cho cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang phai nhạt về mục tiêu, lý tưởng cách mạng, suy giảm lòng trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và nhân dân…; thấy được tác hại hệ trọng của những âm mưu, thủ đoạn này của các thế lực thù địch nếu không đấu tranh kịp thời, kiên quyết. Trên cơ sở đó làm cho cán bộ, chiến sĩ nhận thức đúng đắn, đề cao quyết tâm, ý thức trách nhiệm, tích cực đấu tranh phòng, chống và nâng cao khả năng “miễn dịch” trước những âm mưu, thủ đoạn thâm độc của các thế lực thù địch.

Hai là, lực lượng vũ trang nhân dân phải quán triệt và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII. Việc ban hành Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII cho thấy quyết tâm rất lớn của Đảng ta trong ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Việc quán triệt và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết sẽ góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu ngăn chặn và đẩy lùi có hiệu quả tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ mà Nghị quyết đã đề ra; đồng thời, góp phần xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; nâng cao sức mạnh chiến đấu tổng hợp, tiến tới ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, không để các thế lực thù địch lợi dụng thực hiện âm mưu thâm độc của chúng.

Ba là, phát huy vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, người chỉ huy và cơ quan chức năng các cấp. Đề phòng, chống âm mưu thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ lực lượng vũ trang, cấp ủy, tổ chức đảng, người chủ huy và cơ quan chức năng các cấp cần hoàn thiện quy định về công tác bảo vệ chính trị nội bộ, quản lý chặt chẽ cán bộ, chiến sĩ về mọi mặt; bảo đảm sự trong sạch về chính trị trong nội bộ, trước hết là cán bộ lãnh đạo cấp chiến lược, cán bộ chủ trì ở các cơ quan, đơn vị. Chú trọng nắm tình hình và giải quyết tốt vấn đề tư tưởng nảy sinh trong cán bộ, chiến sĩ; chủ động phát hiện, ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm các đối tượng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, nhất là các phần tử chống đối, cơ hội, bất mãn về chính trị có biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Bốn là, xây dựng môi trường xã hội trong sạch, lành mạnh ở các cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân. Nhằm làm suy thoái về tư tưởng chính trị, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ lực lượng vũ trang, các thế lực thù địch thường thông qua môi trường xã hội để tuyên truyền, xâm nhập hệ tư tưởng, lối sống tư sản và quan điểm sai trái, thù địch, tài liệu, ấn phẩm xấu, độc hại vào nội bộ ta nhằm làm “phai nhạt”, “pha loãng” ý thức hệ vô sản trong đời sống tinh thần của cán bộ, chiến sĩ. Vì vậy, việc xây dựng môi trường xã hội trong sạch, lành mạnh ở các đơn vị lực lượng vũ trang sẽ có tác dụng ngăn chặn, hạn chế tác hại âm mưu, thủ đoạn này của các thê lực thù địch. Thực hiện vấn đề này, trước hết, lãnh đạo và chỉ huy các cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang cần làm tốt việc định hướng cho cán bộ, chiến sĩ nhận thức và thưởng thức những giá  trị văn hóa tinh thần lành mạnh, đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc, từ đó nêu cao ý thức kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn sự xâm nhập, lây lan của những giá trị phản văn hóa và bài trừ những tài liệu, ấn phẩm xấu, độc hại. Đồng thời, các cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang cần phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và có biện pháp tổ chức cho nhân dân ngăn chặn sự truyền bá tư tưởng, lối sống tư sản, phát tán các tài liệu, ấn phẩm xấu, độc hai; tiếp tục thực hiện xây dựng môi trường “xanh, sạch, đẹp”, tổ chức tốt hoạt động văn hóa, vui chơi, giải trí lành mạnh trong giờ nghỉ, ngày nghỉ để thu hút cán bộ, chiến sĩ, tạo những chuyển biến tích cực trong đời sống văn hóa – tinh thần, khắc phục các biểu hiện tiêu cực trong tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.

Năm là, đẩy mạnh đấu tranh phản bác những luận điệu sai trái, thù địch nhằm thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ lực lượng vũ trang. Đây là công tác có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng, nhằm bảo vệ và phát triển quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng quân đội kiểu mới, về bản chất giai cấp công nhân, mục tiêu, lý tưởng cách mạng của lực lượng vũ trang. Để thực hiện nhiệm vụ này, cần phát huy vai trò lực lượng nòng cốt, đó là đội ngũ cán bộ nghiên cứu, giảng viên, phóng viên, biên tập viên… ở các cơ quan chiến lược, viện nghiên cứu, nhà trường, cơ quan thông tấn, báo chí, phát thanh, truyền hình của Quân đội nhân dân, Công an nhân dân… trong công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đồng thời vạch trần bản chất chính trị phản động của các luận điệu sai trái là nhằm xóa bỏ sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với các lực lượng vũ trang, chuyển hóa lập trường chính trị, bản chất giai cấp công nhân của lực lượng vũ trang nhân dân nước ta./.

[1] Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, Văn phòng Trung ương Đảng, Hà Nội, 2016, tr. 23.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

3 thoughts on “PHÒNG, CHỐNG ÂM MƯU THÚC ĐẨY “TỰ DIỄN BIẾN”, “TỰ CHUYỂN HÓA” TRONG NỘI BỘ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH

 • 5 Tháng Ba, 2019 at 9:35 sáng
  Permalink

  “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” là mầm bệnh bên trong của các tổ chức, trong đó có lực lượng vũ trang. Do đó, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” là một nhiệm vụ quan trọng, cấp thiết để lực lượng vũ trang có đủ sức mạnh cần thiết, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN trong thời kỳ mới!.

  Reply
 • 6 Tháng Ba, 2019 at 7:19 sáng
  Permalink

  Phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ lực lượng vũ trang nước ta là một nhiệm vụ cấp bách hiện nay. Chúng ta cần hết sức cảnh giác trước các âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, không cho chúng có cơ hội để lợi dụng “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ lực lượng vũ trang nhằm bôi nhọ, xuyên tạc thành quả của cách mạng Việt Nam.

  Reply
 • 7 Tháng Ba, 2019 at 11:27 chiều
  Permalink

  “phi chính trị hóa” lực lượng vũ trang là thủ đoạn quen thuộc trong chiến lược “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch

  Reply

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.