Nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đảng viên

Quan điểm Đại hội XII của Đảng về “Kiện toàn tổ chức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng của đảng viên” được thể hiện trên một số nội dung cơ bản sau:

Một là, kiện toàn tổ chức, đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện của Đảng ở cơ sở.

Đánh giá hạn chế, khuyết điểm về tổ chức trong xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2011 – 2015, Đại hội XII chỉ rõ: “Tổ chức bộ máy của Đảng và toàn hệ thống chính trị còn cồng kềnh, nhiều tầng nấc; chức năng, nhiệm vụ ở một số tổ chức còn chồng chéo; hiệu lực, hiệu quả hoạt động của nhiều tổ chức trong hệ thống chính trị chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ; thẩm quyền, trách nhiệm của cán bộ, công chức, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu chưa rõ. Mô hình tổ chức đảng ở một số lĩnh vực chưa thật hợp lý, nhất là ở các tập đoàn, tổng công ty,…”. Bởi vậy, kiện toàn tổ chức, bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của Đảng là một nội dung hết sức quan trọng nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn của công tác xây dựng Đảng hiện nay.

Hai là, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng.

Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng là vấn đề có tính quy luật, là yêu cầu tất yếu khách quan trong xây dựng Đảng, là vấn đề được đặc biệt quan tâm thể hiện rõ quan điểm nhất quán về vai trò vị trí của tổ chức cơ sở đảng, là nền tảng của Đảng, hạt nhân chính trị lãnh đạo hoạt động của cơ quan, đơn vị.

Do vậy, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng là điều kiện bảo đảm cho sự vững mạnh của toàn Đảng. Văn kiện Đại hội XII của Đảng chỉ rõ: “Tập trung củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp, tạo chuyển biến về chất lượng hoạt động của các loại hình tổ chức cơ sở đảng, nhất là tổ chức đảng trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp và doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế”. Theo đó, xây dựng tổ chức cơ sở đảng phải hướng vào nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của tổ chức cơ sở đảng nhất là tổ chức đảng trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp và doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế. Việc tập trung củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng phải gắn với thực hiện đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp, tạo chuyển biến về chất lượng hoạt động của các loại hình tổ chức cơ sở đảng đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng trên mọi lĩnh vực xây dựng và phát triển đất nước.

Ba là, xây dựng đội ngũ đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu.

Trong phương hướng xây dựng đội ngũ đảng viên, Văn kiện Đại hội XII chỉ rõ: “Xây dựng đội ngũ đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân có trách nhiệm cao trong công việc, có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức cách mạng, ý thức tổ chức kỷ luật và năng lực hoàn thành nhiệm vụ, vững vàng trước mọi khó khăn, thách thức, phấn đấu cho mục tiêu, lý tưởng của Đảng”. Đây là nội dung phương hướng chỉ đạo hết sức cụ thể, bổ sung những cụm từ mới như: “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân” về xây dựng, rèn luyện đội ngũ đảng viên phù hợp với tình hình hiện nay. Quan điểm này được rút ra từ kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Đó là chủ trương đúng đắn và kịp thời, đáp ứng yêu cầu của thực tiễn, nhất là trong công tác xây dựng tổ chức đảng và quản lý rèn luyện đảng viên.

Từ thực tiễn xây dựng đội ngũ đảng viên thời gian qua, Đại hội XII của Đảng chủ trương: “Tiếp tục đổi mới, tăng cường công tác quản lý, phát triển, sàng lọc đảng viên, bảo đảm chất lượng; kiên quyết đưa ra khỏi Đảng những người vi phạm nghiêm trọng Điều lệ Đảng, pháp luật của Nhà nước”. Thực hiện chủ trương này đòi hỏi phải tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp giáo dục, rèn luyện, bồi dưỡng đảng viên về tư tưởng chính trị, trình độ năng lực, phẩm chất, đạo đức, lối sống nói chung và trong từng lĩnh vực hoạt động của đảng viên. Gắn việc phân công công tác cho đảng viên với nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và đánh giá chất lượng, khen thưởng, kỷ luật đảng viên. Làm tốt công tác kiểm tra, giám sát đảng viên thi hành Điều lệ Đảng, thực hiện nhiệm vụ được giao, các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Sàng lọc đảng viên, kiên quyết đưa những người không đủ tiêu chuẩn ra khỏi Đảng.

Bốn là, tổng kết việc thực hiện Quy định của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đảng viên làm kinh tế tư nhân và việc thí điểm kết nạp những người là chủ doanh nghiệp tư nhân đủ tiêu chuẩn vào Đảng.

Đại hội XI của Đảng đã khẳng định: “Tiếp tục thực hiện chủ trương đảng viên làm kinh tế tư nhân, thực hiện thí điểm việc kết nạp những người là chủ doanh nghiệp tư nhân đủ tiêu chuẩn vào Đảng”. Tuy nhiên, thời gian qua, bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện đảng viên làm kinh tế tư nhân và thí điểm kết nạp những người là chủ doanh nghiệp tư nhân còn có những hạn chế, cả về công tác tuyên truyền, tạo nguồn, vận động chủ doanh nghiệp tư nhân tự nguyện, phấn đấu vào Đảng; số đảng viên là chủ doanh nghiệp tư nhân đủ tiêu chuẩn được kết nạp vào Đảng chưa nhiều. Mặt khác, trong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới, trong nước vẫn gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp. Do vậy, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng chỉ đạo tổng kết việc thực hiện Quy định của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đảng viên làm kinh tế tư nhân và việc thí điểm kết nạp những người là chủ doanh nghiệp tư nhân đủ tiêu chuẩn vào Đảng nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, tiếp tục tạo lập môi trường, điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế tư nhân là đúng đắn, trong tình hình hiện nay.

Những nội dung cơ bản trên đã khẳng định rõ quan điểm nhất quán, đồng thời bổ sung những nội dung mới, làm rõ hơn về lý luận và chỉ đạo thực tiễn của Đảng trong Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của tổ chức cơ sở đảng, là nền tảng, là hạt nhân chính trị, lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng ở cơ sở. Kiện toàn tổ chức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng của đảng viên, là cơ sở đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện và thắng lợi trên mọi lĩnh vực của Đảng trong nhiệm kỳ mới./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

2 thoughts on “Nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đảng viên

 • 16 Tháng Sáu, 2016 at 9:30 sáng
  Permalink

  nâng cao chất lượng cán bộ, đảng viên và năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng luôn là yêu cầu thường xuyên của công tác xây dựng Đảng, trực tiếp nâng cao vị thế, uy tín của Đảng và lòng tin của nhân dân với Đảng, là điều kiện, tiền đề quan trọng trong củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, phát huy sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay. Ngoài nỗ lực của cấp ủy, tổ chức đảng rất cần sự tham gia của nhân dân góp phần giáo dục, rèn luyện cán bộ, đảng viên và xây dựng tổ chức cơ sở đảng.

  Reply
 • 20 Tháng Sáu, 2016 at 10:08 sáng
  Permalink

  Việc quản lý cán bộ, đảng viên trong giai đoạn hiện nay không chỉ là tất yếu khách quan trong công tác xây dựng Đảng mà còn là việc làm thiết thực nhằm không ngừng nâng cao năng lực sức chiến đấu của đảng viên và làm trong sạch, lành mạnh bộ máy của Đảng, Nhà nước. Và điều có ý nghĩa quan trọng hơn là đẩy lùi, ngăn chặn được sự suy thoái về phẩm chất, đạo đức, lối sống và sự suy thoái về tư tưởng chính trị của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên hiện nay.

  Reply

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.