ÂM MƯU THÂM ĐỘC CỦA NGUYỄN HỮU LIÊM

Trên trang mạng Boxitvn gần đây có đăng bài viết “Những đề nghị chiến lược cho Đảng Cộng sản Việt Nam nhân Đại hội 13” của Nguyễn Hữu Liêm. Lợi dụng việc góp ý vào Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bài viết đã đưa ra một số kiến nghị hết sức phản động, thể hiện âm mưu thâm độc thiếu khách quan, phủ nhận đường lối, quan điểm, vai trò lãnh đạo của Đảng trong suốt quá trình lãnh đạo sự nghiệp cách mạng, kích động, gây mất đoàn kết trong Đảng và quần chúng nhân dân.

1.Nguyễn Hữu Liêm đã cố tình xuyên tạc khi cho rằng. “ Hôm nay, nguy cơ mất nước, bị thuộc địa từ bên trong và tụt hậu triền miên đang dâng lên… Đảng CSVN không còn tin nhưng lại khăng khăng kiên định một hướng đi và lập trường chính trị đã và đang sai lệch, không đáp ứng với nhu cầu thời đại…”.

 Chúng ta đều biết, kiên định với nền tảng tư tưởng là chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo toàn dân tộc đấu tranh giành độc lập, thống nhất Tổ quốc, tiến hành công cuộc đổi mới toàn diện đất nước, đẩy mạnh phát triển kinh tế văn hóa, xã hội, củng cố quốc phòng an ninh, xây dựng đất nước giàu mạnh, phồn vinh, một xã hội công bằng, dân chủ và văn minh, nhân dân được sống trong tự do, ấm no, hạnh phúc. Dự thảo văn kiện trình Đại hội 13 đã khẳng định; hiện nay, nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa tiếp tục phát triển; kinh tế vĩ mô ổn định, tốc độ tăng trưởng kinh tế duy trì ở mức khá cao; giáo dục đào tạo, khoa học và công nghệ tiếp tục được đổi mới, có bước phát triển; các lĩnh vực văn hóa, xã hội, phát triển con người được coi trọng và đạt nhiều kết quả quan trọng; chính trị- xã hội ổn định; quốc phòng, an ninh được giữ vững; hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng; công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị được đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ, quyết liệt, có hiệu quả rõ rệt. Có thể nói, đất nước chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày nay. Đó là minh chứng hùng hồn bác bỏ hoàn toàn luận điệu xảo trá trong bài viết của Nguyễn Hữu Liêm.

2.Bất chấp thực tiễn, với âm mưu thâm độc Nguyễn Hữu Liêm còn đưa ra kiến nghị: “ Cần giải thể ngay Mặt trận Tổ quốc Việt Nam”.

Đây là một kiến nghị hết sức phản động. Cần phải chỉ ra rằng. Trong những năm qua, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã có những đóng góp to lớn cho sự nghiệp cách mạng của dân tộc, xứng đáng là người đại diện của quần chúng nhân dân. Trong giai đoạn đổi mới đất nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp tục tập hợp rộng rãi các tầng lớp nhân dân, đảm bảo sự thống nhất cao về tư tưởng và hành động, hướng tới mục tiêu giữ vững độc lập chủ quyền quốc gia và ổn định xã hội, thực hiện thành công sự nghiệp đổi mới đất nước do Đảng lãnh đạo. Hiện nay, vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong hệ thống chính trị đã được Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xác định đây là tổ chức liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện của các tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức xã hội và các cá nhân tiêu biểu trong các giai cấp, các tầng lớp xã hội, các dân tộc, các tôn giáo và người Việt Nam ở nước ngoài. Thông qua nhiều hình thức tổ chức và vận động quần chúng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã góp phần cùng với Đảng, Nhà nước giải quyết những khó khăn, bức xúc, tạo điều kiện và môi trường thuận lợi để các tầng lớp nhân dân tham gia phát triển kinh tế- xã hội; khơi dậy và phát huy những giá trị đạo đức, văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc; tiếp tục tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tập hợp mọi tầng lớp nhân dân, phát huy tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường và quyền làm chủ của nhân dân, giữ vững kỷ cương và ổn định xã hội, huy động tối đa các nguồn lực để đầu tư phát triển kinh tế – xã hội; thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, đẩy mạnh công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; làm tốt vai trò là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân, cầu nối vững chắc giữa nhân dân với Đảng và Nhà nước; tăng cường đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam với nhân dân các nước chứ hoàn toàn không phải như kiến nghị với âm mưu phản động nêu trong bài viết của Nguyễn Hữu Liêm.

Tóm lại những kiến nghị mà Nguyễn Hữu Liêm nêu ra trong bài viết của mình đã bộc lộ âm mưu đen tối, sự nhận thức phiến diện, cố tình phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân, gây mâu thuẫn hoang mang, dao động về tư tưởng trong quần chúng nhân dân . Mọi người hãy cảnh giác và kiên quyết đấu tranh phê phán./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

One thought on “ÂM MƯU THÂM ĐỘC CỦA NGUYỄN HỮU LIÊM

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.