Chủ trương đúng, biện pháp hay, đồng lòng chung tay đánh bại bọn gây tội ác

Trong thời gian tới, tình hình quốc tế, khu vực và trong nước, bên cạnh những thuận lợi là cơ bản, sẽ có những diễn biến phức tạp, khó lường với những khó khăn, thách thức mới đối với nước ta. Đặc biệt là, khi chúng ta tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng và các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII; bầu cử Hội động nhân dân các cấp tiến tới bầu cử Quốc hội khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Trong bối cảnh ấy, các thế lực thù địch sẽ triệt để lợi dung không gian mạng, nhất là các phương tiện thông tin, truyền thông như mạng Internet để đẩy mạnh “diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” nội bộ ta, đòi “phi chính trị hóa” Quân đội nhân dân và Công an nhân dân. Tình hình đó đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta phải đẩy mạnh đấu tranh chống các quan điểm xuyên tạc, sai trái, thù địch, góp phần làm thất bại âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” chống phá Việt Nam. Vì vậy, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân cần quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc các chủ trương, đường lối và các giải pháp mà Đại hội XII của Đảng đã xác định.

Kiên định chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh: Để đấu tranh chống các quan điểm xuyên tạc, sai trái, thù địch hiệu quả, trước hết phải kiên định chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Đây là đòi hỏi khách quan, yêu cầu có tính nguyên tắc và có ý nghĩa sống còn đối với sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của Đảng và Nhân dân ta. Văn kiện Đại hội XII của Đảng đã xác định: Kiên định chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, vận dụng sáng tạo và phát triển phù hợp với thực tiễn Việt Nam; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; kiên định đường lối đối mới. Đồng thời, Văn kiện Đại hội XII của Đảng xác định tiếp tục đổi mới tư duy lý luận, thực tiễn, hoàn thiện hệ thống các quan điểm về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, đẩy mạnh tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, cung cấp những luận cứ khoa học, lý luận cho việc hoạch định, phát triển đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng: Cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân có giác ngộ sâu sắc về chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước sẽ có bản lĩnh chính trị vững vàng, sẽ nâng cao khả năng “tự bảo vệ”, ngăn chặn sự xâm nhập, lây lan của hệ tư tưởng tư sản, vô hiệu hóa những quan điểm xuyên tạc, sai trái, thù địch phủ nhận nền tảng tư tưởng, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Văn kiện Đại hội XII của Đảng đã xác định: Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hơn nữa tính chiến đấu, tính thuyết phục, hiệu quả công tác tư tưởng; đẩy mạnh tuyên truyền, học tập chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước phù hợp với từng đối tượng theo hướng cụ thể, thiết thực, hiệu quả.

Đồng thời, Đại hội XII xác định đổi mới mạnh mẽ công tác giáo dục lý luận chính trị, học tập nghị quyết của Đảng. Thực hiện nền nếp việc bồi dưỡng lý luận, cập nhật kiến thức mới cho cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, đặc biệt là cấp Trung ương. Tiếp tục đổi mới hệ thống chương trình đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị theo hướng nâng cao chất lượng, chú trọng tinh giản, hiệu quả và phù hợp với từng đối tượng đào tạo, bồi dưỡng.

Chủ động ngăn chặn và nâng cao chất lượng, hiệu quả đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch: Một trong những biện pháp quan trọng trong đấu tranh chống các quan điểm xuyên tạc, sai trái, thù địch là chủ động nghiên cứu dự báo, sớm phát hiện âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch; kịp thời ngăn chặn việc tuyên truyền, phát tán các thông tin xấu độc, tài liệu xuyên tạc, sai trái, thù địch của chúng. Văn kiện Đại hội XII của Đảng đã xác định: Chủ động ngăn chặn, phản bác các thông tin, quan điểm xuyên tạc, sai trái, thù địch.

Cùng với việc sớm phát hiện để kịp thời ngăn chặn, cần tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất của cấp ủy đảng các cấp và người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, đặc biệt là các Ban Chỉ đạo 94 về đấu tranh chống “diễn biến hòa bình” từ cấp trung ương đến cấp cơ sở; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chuyên trách ở các cơ quan báo chí, truyền thông, các học viện, trường đại học, viện nghiên cứu, các lực lượng nòng cốt ở các ban, bộ, ngành và địa phương trong đấu tranh chống các quan điểm xuyên tạc, sai trái, thù địch, bảo đảm các hoạt động đấu tranh trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận theo đúng định hướng của Đảng, chặt chẽ về nguyên tắc, vững vàng về quan điểm chính trị, sâu sắc về lý luận khoa học, sắc bén trong phương pháp và đạt hiệu quả cao. Đồng thời, huy động lực lượng rộng rãi trong nhân dân, các dân tộc, tôn giáo và kiều bào ở nước ngoài, các tổ chức tiến bộ … tiến công chống các quan điểm xuyên tạc, sai trái, thù địch, bảo vệ lẽ phải, chân lý, thực hiện sự tiến bộ xã hội.

Đẩy mạnh đấu tranh chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ: Sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ là “mảnh đất mầu mỡ” để các thế lực thù địch đẩy mạnh “diễn biến hòa bình” chống phá nước ta trên các lĩnh vực, nhất là lĩnh vực tư tưởng, lý luận. Các quan điểm sai trái, thù địch sẽ gây tác hại trong môi trường xã hội có sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Do vậy, chống “diễn biến hòa bình” nói chung và chống các quan điểm sai trái, thù địch nói riêng phải gắn với việc đẩy mạnh đấu tranh chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Đại hội XII của Đảng đã xác định: chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đồng thời, Đại hội XII nhấn mạnh phải kiên quyết đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, chủ nghĩa cá nhân, lối sống cơ hội, thực dụng, bè phái, “lợi ích nhóm”, nói không đi đôi với làm.

Như vậy, đấu tranh chống các quan điểm xuyên tạc, sai trái, thù địch luôn được Đảng, Nhà nước, Nhân dân và xã hội ta đặc biệt quan tâm. Đại hội XII của Đảng xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác tư tưởng, lý luận trong nhiệm kỳ tới. Chúng ta tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành, quản lý tập trung thống nhất của Nhà nước, toàn đảng Đảng, toàn dân và toàn quân sẽ thực hiện thắng lợi chủ trương chủ động ngăn chặn, phản bác các thông tin, quan điểm xuyên tạc, sai trái, thù địch, góp phần làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” chống phá Việt Nam của các thế lực thù địch./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

7 thoughts on “Chủ trương đúng, biện pháp hay, đồng lòng chung tay đánh bại bọn gây tội ác

 • 27 Tháng Hai, 2016 at 4:19 chiều
  Permalink

  Đấu tranh chống các quan điểm xuyên tạc, sai trái, thù địch, góp phần làm thất bại âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch chống phá Việt Nam là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta. Trước thành công hết sức to lớn Đại hội XII của Đảng Cộng sản Việt Nam, các thế lực phản động đã phải ôm hận vì những thất bại của mình, chúng lại điên cuồng tập trung vào chống phá cuộc bầu cử Quốc hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016 – 2021; vì vậy mỗi chúng ta phải hết sức tỉnh táo, không bị mắc mưu kẻ thù, phải huy động được lực lượng rộng rãi trong nhân dân, các dân tộc, tôn giáo và kiều bào ở nước ngoài, các tổ chức tiến bộ … tiến công chống lại các quan điểm xuyên tạc, sai trái, thù địch để bảo vệ lẽ phải, chân lý và sự nghiệp cách mạng mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn.

  Reply
 • 29 Tháng Hai, 2016 at 10:17 sáng
  Permalink

  Giữ vững sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu lực quản lý của Nhà nước, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, khối đại đoàn kết toàn dân, sức mạnh của cả dân tộc và sức mạnh thời đại, giữ vững ổn định và phát triển kinh tế- xã hội làm nền tảng củng cố quốc phòng, an ninh, kết hợp chặt chẽ thế trận quốc phòng toàn dân với thế trận an ninh nhân dân, đập tan mọi âm mưu, thủ đoạn phá hoại của địch, tạo sự ổn định vững chắc tình hình kinh tế chính trị- xã hội, đưa đất nước ta vững bước phát triển theo con đường Xã hội chủ nghĩa.

  Reply
 • 1 Tháng Ba, 2016 at 8:20 sáng
  Permalink

  Ẩn chứa đằng sau những lời nói, bài viết của các thế lực thù địch trên các phương tiện thông tin đại chúng là âm mưu thực hiện “diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong nội bộ của nước ta. Hơn lúc nào hết, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta phải nêu cao tinh thần cảnh giác, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi những âm mưu, thủ đoạn thâm độc của bọn chúng bằng nhiều hành động khác nhau. Chúng ta tin tưởng rằng dưới sự lãnh đạo sáng xuốt của Đảng, tinh thần đoàn kết toàn dân ta sẽ đập tan những âm mưu, hành động xảo trá của những thế lực phản động hiện nay

  Reply
 • 1 Tháng Ba, 2016 at 3:19 chiều
  Permalink

  Để tiến hành đấu tranh phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch cần tiến hành đồng bộ nhiều giải pháp, song cần tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân về âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch đối với nước ta trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, đặc biệt là trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa.

  Reply
 • 3 Tháng Ba, 2016 at 7:54 sáng
  Permalink

  trong cuộc đấu tranh gay go, quyết liệt này mỗi người, mỗi cơ quan, tổ chức cần giữ vững tinh thần tiến công bởi mỗi bước tiến của ta trên con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội đồng thời là bước thất bại của các thế lực thù địch, sự đoàn kết đồng lòng của toàn đảng, toàn dân và toàn quân ta là sức mạnh nội sinh đưa cả dân tộc tiến lên phía trước. các thế lực thù địch ngày càng điên cuồng chống phá cách mạng nước ta chẳng phải cho thấy chúng đang mạnh lên mà chỉ chứng tỏ rằng: cách mạng nước ta đang đi đúng hướng và đạt được những thành quả to lớn như thế nào.

  Reply
 • 5 Tháng Ba, 2016 at 11:00 sáng
  Permalink

  Các bạn phát biểu hay quá, thật ngưỡng mộ. Sao mình không phát biểu được vậy nhỉ?

  Reply
 • 8 Tháng Ba, 2016 at 8:23 sáng
  Permalink

  “Diễn biến hòa bình” là một cuộc chiến tranh không tiếng súng, là những “con sóng ngầm” ngày đêm “ăn mòn nền móng” chế độ. Phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa bình” đòi hỏi mỗi con người, mỗi cán bộ, đảng viên phải “xây” cho được niềm tin sắt son vào thắng lợi của sự nghiệp cách mạng, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng và phải “chống” có hiệu quả sự trỗi dậy của “cái tôi” đi ngược lại với lợi ích của tập thể, cộng đồng và sự tha hóa, biến chất trước những cám dỗ của điều kiện vật chất tầm thường.

  Reply

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.