Đại hội XII thành công là kết quả tất yếu của tinh thần dân chủ, đoàn kết, kỷ cương và đổi mới

Trong niềm vui, tự hào Đại hội XII thành công rất tốt đẹp, kỷ niệm 86 năm Ngày thành lập Đảng ta, Báo Nhân Dân vinh dự được đồng chí Nguyễn Phú Trọng vừa được Ban Chấp hành Trung ương khóa XII tín nhiệm bầu tiếp tục làm Tổng Bí thư của Đảng, dành cho cuộc trao đổi về những tình cảm chân thành nhất đối với Đảng, với nhân dân và bày tỏ quyết tâm trước các yêu cầu nhiệm vụ đặt ra trong nhiệm kỳ tới. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

Phóng viên (PV): Thưa đồng chí Tổng Bí thư, những ngày cuối tháng 1 vừa qua, cán bộ, đảng viên và nhân dân ta ở mọi miền đất nước, hay công tác, sinh sống ở nước ngoài đều tin tưởng, phấn khởi chào đón thành công Đại hội lần thứ XII của Đảng. Xin đồng chí nói rõ hơn ý nghĩa của sự kiện chính trị trọng đại này ?

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Đại hội lần thứ XII của Đảng là sự kiện chính trị trọng đại đối với đất nước ta; là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, được nhân dân đặc biệt quan tâm. Có thể khẳng định, Đại hội đã thành công rất tốt đẹp, là một mốc son mới trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đó là kết quả của việc phát huy cao độ tinh thần dân chủ, đoàn kết, kỷ cương, trí tuệ, đổi mới trong quá trình chuẩn bị và tổ chức Đại hội. Thành công của Đại hội XII có phần đóng góp quan trọng của kết quả đại hội đảng bộ các cấp, nhất là các đại hội đảng bộ tỉnh, thành phố, đảng bộ trực thuộc Trung ương. Đại hội xác định rõ mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trên tất cả các lĩnh vực phát triển kinh tế – xã hội; xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; tăng cường quốc phòng, an ninh và đối ngoại. Các vấn đề đó mang tầm nhìn chiến lược. Vì thế, Đại hội lần thứ XII của Đảng có ý nghĩa to lớn, định hướng những bước đi của đất nước 5 năm tới; thành công của Đại hội là nguồn cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân đoàn kết, phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

PV: Từ thành công của Đại hội, xin đồng chí Tổng Bí thư cho biết chúng ta có thể rút ra những bài học kinh nghiệm như thế nào?

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Thành công của Đại hội cho chúng ta nhiều bài học quý. Trước hết là công tác lãnh đạo, chỉ đạo, chủ động, bài bản, khoa học, sáng tạo và linh hoạt trên cơ sở giữ vững các nguyên tắc của Đảng. Để chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XII của Đảng, từ ngày 30-5-2014, Bộ Chính trị khóa XI đã ban hành Chỉ thị 36, chỉ đạo các cấp ủy chuẩn bị và tổ chức đại hội theo tinh thần đổi mới, phát huy dân chủ, trí tuệ, nêu cao tinh thần đoàn kết thống nhất của toàn Đảng và từng tổ chức đảng, cấp ủy; xác định rõ đây là đợt sinh hoạt chính trị đặc biệt quan trọng.

Thực hiện Chỉ thị 36 của Bộ Chính trị, công tác chuẩn bị Đại hội được chỉ đạo chặt chẽ, khoa học, bài bản cả trong xây dựng văn kiện và công tác nhân sự Đại hội. Văn kiện Đại hội được soạn thảo sớm để đại hội đảng bộ các cấp, các đại biểu Quốc hội, các tổ chức chính trị – xã hội, các tầng lớp nhân dân, tham gia góp ý kiến. Đã có hàng triệu lượt ý kiến đóng góp, được chắt lọc tiếp thu, làm cho văn kiện Đại hội thật sự là công trình nghiên cứu công phu, kết tinh trí tuệ, ý chí, nguyện vọng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân.

Qua thành công của Đại hội, bài học lớn tiếp tục được khẳng định là việc mở rộng dân chủ, thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ trong Đảng. Dân chủ để phát huy trí tuệ của toàn Đảng; để thắt chặt đoàn kết, thống nhất tư tưởng, ý chí và hành động trong việc đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XI, xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ tới. Đặc biệt là trong công tác nhân sự, lựa chọn những cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức tốt, năng lực tư duy chiến lược, có tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, giới thiệu vào Ban Chấp hành Trung ương và các chức danh chủ chốt của cơ quan Đảng, Nhà nước. Trong các kỳ Đại hội, công tác nhân sự luôn được dư luận xã hội quan tâm theo dõi. Đại hội lần này, công tác nhân sự được bàn bạc, thảo luận dân chủ tối đa, thực hiện quyền tối cao của Đại hội. Mỗi đại biểu dự Đại hội có quyền giới thiệu đề cử nhân sự bổ sung vào danh sách nhân sự do Ban Chấp hành Trung ương khóa XI chuẩn bị. Dù chỉ một ý kiến giới thiệu, nhân sự đó vẫn được bổ sung vào danh sách để Đại hội quyết định bằng việc bỏ phiếu kín từng trường hợp cụ thể. Chính vì thế, Đại hội đã lựa chọn, bầu được Ban Chấp hành Trung ương có chất lượng, cơ bản bảo đảm được các tiêu chí, tiêu chuẩn quy định.

Thêm một lần nữa, chúng ta thấm thía sâu sắc bài học về thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy dân chủ, nhất là dân chủ trong Đảng mà Bác Hồ vẫn thường nhắc nhở: “Phải thật sự mở rộng dân chủ để tất cả đảng viên bày tỏ hết ý kiến của mình”; “có dân chủ mới làm cho cán bộ và quần chúng đề ra sáng kiến”.

PV: Thưa Tổng Bí thư, đồng chí có thể nói rõ hơn những định hướng lớn, những nội dung cốt lõi, điểm mới trong văn kiện được Đại hội thông qua?

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Các văn kiện Đại hội lần này được xây dựng trên cơ sở tổng kết sâu sắc lý luận và thực tiễn 30 năm đổi mới, 5 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước được bổ sung phát triển năm 2011, Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 2011 – 2020. Những định hướng lớn đã được thể hiện trong tiêu đề Báo cáo Chính trị và cũng là chủ đề của Đại hội: Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Những nội dung cốt lõi, những điểm mới đáng lưu ý là: Tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế; đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với phát triển kinh tế tri thức; hoàn thiện thể chế, phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Đó là đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục, đào tạo; phát triển nguồn nhân lực; tăng cường tiềm lực và đẩy mạnh ứng dụng khoa học-công nghệ; xây dựng phát triển văn hóa, con người Việt Nam đẹp về nhân cách, đạo đức và tâm hồn, có trí tuệ, năng lực thực tiễn; quản lý phát triển xã hội; thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội; tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc, chủ động làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; triển khai đồng bộ đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, hòa bình hợp tác và phát triển; tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên.

PV: Đại hội đã thành công tốt đẹp. Ngay sau Đại hội, Tổng Bí thư quan tâm vấn đề gì nhất, thưa đồng chí?

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Việc làm đầu tiên là sớm kiện toàn tổ chức bộ máy, khẩn trương sắp xếp, bố trí cán bộ theo các phương án mà Trung ương, Bộ Chính trị đã thảo luận và bàn bạc, thống nhất. Cán bộ được phân công nhiệm vụ mới triển khai thực hiện nhiệm vụ ngay, không để gián đoạn, nhất là trong công tác chỉ đạo, điều hành. Đồng thời, các tổ chức đảng, cấp ủy, cơ quan, đơn vị thông báo nhanh kết quả, ý nghĩa thành công của Đại hội đến cán bộ, đảng viên và nhân dân; tổ chức học tập, quán triệt và xây dựng chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng một cách cụ thể, thiết thực; đưa khí thế thành công của Đại hội vào cuộc sống, vào trong từng việc làm của cơ quan, đơn vị, của cán bộ, đảng viên và nhân dân, tạo phong trào thi đua mới. Lâu nay, việc tổ chức thực hiện nghị quyết vẫn là khâu yếu. Do đó, các tổ chức đảng, người đứng đầu cấp ủy cần có kế hoạch cụ thể và trực tiếp quán triệt Nghị quyết Đại hội, gắn với lĩnh vực công tác, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, địa phương; không truyền đạt chung chung mà phải có chương trình hành động cụ thể, phân công trách nhiệm cụ thể cho tập thể, cá nhân phụ trách.

PV: Đại hội lần thứ XII của Đảng tổ chức thành công tốt đẹp vào đúng dịp kỷ niệm 86 năm Ngày thành lập Đảng. Tổng Bí thư có thể chia sẻ đôi điều cảm nghĩ của đồng chí nhân dịp này?

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Từ khi ra đời đến nay, Đảng ta đã trải qua 12 kỳ Đại hội, mỗi kỳ Đại hội đánh dấu một bước phát triển, trưởng thành của Đảng và khẳng định mạnh mẽ bản chất giai cấp công nhân của Đảng. Đảng ta không có lợi ích nào khác ngoài lợi ích của dân tộc, của nhân dân. 86 năm qua, dưới sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình của Đảng, đất nước ta, nhân dân ta đã làm nên nhiều kỳ tích vẻ vang. Trong những năm chưa giành được chính quyền, các tổ chức đảng, cán bộ của Đảng, dựa vào sự nuôi dưỡng, che chở, đùm bọc, bảo vệ của dân để lãnh đạo cách mạng, lập nên nhiều chiến công hiển hách; trong hòa bình, nhất là 30 năm đổi mới, Đảng lãnh đạo toàn dân, dựa vào sức mạnh vô bờ bến của nhân dân mới giành được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Không có Đảng lãnh đạo làm cách mạng, nhân dân ta không thể có cuộc sống như ngày nay; không dựa vào nhân dân – lực lượng cách mạng hùng hậu nhất, Đảng sẽ không tồn tại và phát triển. Mối quan hệ giữa Đảng và nhân dân khăng khít bền chặt sẽ tạo cho chúng ta sức mạnh, vượt qua mọi khó khăn. Muốn có được điều ấy, Đảng phải thường xuyên tự hoàn thiện chính mình, dũng cảm nhận ra yếu kém, khuyết điểm và quyết tâm sửa chữa; mỗi cán bộ phải thường xuyên rèn luyện, trau dồi, phấn đấu, có đức, có tài, thật sự là công bộc của dân. Như thế dân mới tin yêu Đảng.

Cuộc sống bây giờ khác trước; cách nghĩ của từng con người vì thế cũng khác trước. Nhưng bản chất và truyền thống vẻ vang của Đảng được hun đúc trong cả chặng đường 86 năm qua, ý chí, tình thương yêu đồng chí, đồng đội của người chiến sĩ cộng sản “chết còn trút áo cho nhau” năm xưa, phải được tiếp tục bồi đắp, nuôi dưỡng trong tình cảm, tâm hồn mỗi cán bộ, đảng viên hôm nay, để hơn 4,5 triệu đảng viên của Đảng kết thành một khối đoàn kết bền chặt. Chỉ có đoàn kết; giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình, như Bác Hồ đã nói, Đảng mới có sức mạnh, mới đủ sức lãnh đạo toàn dân vượt qua khó khăn, thách thức mà chúng ta đang gặp phải. Thành công lớn của Đại hội XII cũng chính là nhờ thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, sự đoàn kết thống nhất trong Đảng. Giữ vững và phát huy truyền thống vẻ vang của Đảng 86 năm qua một cách thiết thực nhất là chúng ta phải biết dựa vào dân, biến Nghị quyết Đại hội XII thành hiện thực, chăm lo tốt nhất cuộc sống của nhân dân. Không làm được điều ấy thì thành công của Đại hội cũng chẳng có nghĩa lý gì.

Đại hội XII của Đảng thành công đúng dịp kỷ niệm 86 năm Ngày thành lập Đảng là niềm tự hào, niềm vui lớn; và một mùa Xuân mới đang về mang theo những điều tốt lành cho cả dân tộc. Tôi xin gửi tới đồng bào, đồng chí, chiến sĩ cả nước, kiều bào ta ở nước ngoài lời chúc tốt đẹp nhất với quyết tâm mới, khí thế, sức sống mới, niềm tin tưởng sâu sắc vào sức mạnh, ý chí của toàn Đảng, toàn dân để làm nên mùa xuân mới của Đảng, của nhân dân, của đất nước chúng ta.

PV: Xin cảm ơn Tổng Bí thư. Kính chúc đồng chí năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc; lãnh đạo toàn Đảng, toàn dân tiếp bước mùa xuân mới, làm nên nhiều thắng lợi mới.

Nguồn: Báo Nhân dân Điện tử

Bình luận bằng tài khoản Facebook

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.