Đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống – trách nhiệm của chúng ta

Tại Đại hội XII, Đảng ta chỉ rõ: Một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, kể cả một số cán bộ chủ chốt các cấp, yếu kém về phẩm chất và năng lực; thiếu tính chiến đấu và tinh thần bảo vệ quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, giảm sút lòng tin, phai nhạt lý tưởng; một số ít biểu hiện bất mãn, mất lòng tin, nói và làm trái với quan điểm, đường lối của Đảng… Bệnh cơ hội, chủ nghĩa cá nhân trong một bộ phận cán bộ, đảng viên có chiều hướng gia tăng, vẫn còn tình trạng “chạy chức”, “chạy quyền”, “chạy tội”, “chạy bằng cấp”. Thoái hóa biến chất về chính trị, tư tưởng, về đạo đức, lối sống; tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí, sách nhiễu dân trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên diễn ra nghiêm trọng, kéo dài, chưa được ngăn chặn, đẩy lùi… làm giảm lòng tin của nhân đối với Đảng. Đó là một trong 4 nguy cơ lớn liên quan đến sự sống còn của Đảng, của chế độ nêu ra từ Hội nghị Trung ương giữa nhiệm kỳ khóa VII (1/1994), được Đại hội XII khẳng định lại và chỉ rõ tíng nguy hiểm của nó.

Trong những năm qua, chúng ta đã đẩy mạnh công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng. Thế nhưng, tình hình và kết quả thực hiện công tác xây dựng Đảng không đạt được mục tiêu, yêu cầu đề ra, nhiều vấn đề xã hội nảy sinh từ những yếu kém trong công tác xây dựng Đảng trở thành những vấn đề bức xúc của xã hội, đang làm giảm sút năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, suy giảm uy tín, thanh danh của Đảng, ảnh hưởng tiêu cực đến lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa.

Đại hội XII đã đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay, Đảng ta khẳng định: Công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng đã đạt được nhiều kết quả tích cực, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng không ngừng được nâng cao, phương thức lãnh đạo của Đảng từng bước được đổi mới, vai trò lãnh đạo của Đảng được giữ vững, niềm tin của nhân dân đối với Đảng được củng cố; đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp đã có bước trưởng thành và tiến bộ về nhiều mặt. Đa số cán bộ, đảng viên có ý thức rèn luyện, nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, có ý thức phục vụ nhân dân, được nhân dân tin tưởng nhưng những hạn chế, khuyết điểm trong công tác xây dựng Đảng vẫn còn không ít những hạn chế, yếu kém, thậm chí có những yếu kém, khuyết điểm kéo dài qua nhiều nhiệm kỳ chậm được khắc phục, làm giảm lòng tin của nhân dân đối với Đảng; nếu không sửa chữa sẽ là thách thức đối với vai trò lãnh đạo của Đảng và sự tồn vong của chế độ. Đại hội XII nhấn mạnh một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên trong đó có những đảng viên giữ vị trí lãnh đạo, quản lý, kể cả một số cán bộ cao cấp suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống với những biểu hiện khác nhau về sự phai nhạt lý tưởng, sa vào chủ nghĩa cá nhân ích kỷ, cơ hội thực dụng, chạy theo danh lợi, tiền tài, kèn cựa địa vị, cục bộ, tham nhũng, lãng phí, tùy tiện, vô nguyên tắc. Cùng với chỉ rõ nguyên nhân khách quan, chủ quan của những hạn chế khuyết điểm, Đại hội XII đã xác định nhiệm vụ cấp bách của công tác xây dựng Đảng hiện nay là kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, để nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, củng cố niềm tin của đảng viên và của nhân dân đối với Đảng.

Đại hội XII khẳng định đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên thực sự là vấn đề cấp bách đối với sự mất còn của Đảng, của chế độ. Đây không chỉ là sinh hoạt chính trị thường xuyên nhằm quán triệt, triển khai nghị quyết Trung ương theo chế độ quy định mà còn với ý nghĩa, tầm quan trọng đặc biệt như một đợt “chỉnh huấn”, “chỉnh Đảng” mà Đảng ta và Bác Hồ đã tiến hành trước đây.

Quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, cần đẩy mạnh việc đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức của một bộ phận cán bộ, đảng viên hiện nay.

– Trước hết phải giáo dục, quán triệt sâu sâu sắc đến mọi cán bộ, đảng viên, nhất là các bộ lãnh đạo, quản lý các cấp nhận thức đúng đắn ý nghĩa có tầm chiến lược trong đấu tranh ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên trong Đảng.

– Tổ chức việc tự phê bình và phê bình trong Đảng một cách nghiêm túc, trung thực từ trên xuống dưới có hiệu quả cao, kết luận rõ ràng, xử lý nghiêm minh các trường hợp suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.

– Dựa vào nhân dân, tạo được sự đồng thuận của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán  bộ, đảng viên trong Đảng.

 – Thường xuyên làm tốt công tác giáo dục, quản lý, rèn luyện cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt trong bộ máy lãnh đạo của Đảng, chính quyền các cấp.

– Hoàn thiện hệ thống cơ chế, chính sách, luật pháp nhằm góp giữ nghiêm kỷ luật của Đảng, kỷ cương phép nước, ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ đảng viên.

Trên đây là một số vấn đề cần tập trung giải quyết nhằm đẩy mạnh việc  đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên của Đảng hiện nay và trong những năm tới. Giải quyết tốt những nội dung trên sẽ thiết thực góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương khóa XI – Một số vấn đề cấp bách về công tác xây dựng Đảng hiện nay, đưa Nghị quyết vào cuộc sống như mong đợi của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

3 thoughts on “Đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống – trách nhiệm của chúng ta

 • 3 Tháng Chín, 2016 at 9:29 sáng
  Permalink

  Đối với đời sống xã hội, sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống không chỉ gây tác hại tới một lĩnh vực riêng biệt, mà hủy hoại hầu hết các giá trị cơ bản của chế độ xã hội chủ nghĩa do Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đã dày công xây dựng. Để tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong phòng, chống sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống cần phải thực hiện đồng bộ những giải pháp cụ thể như: hoàn thiện công tác cán bộ; bảo đảm dân chủ công khai, minh bạch trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị; hoàn thiện cơ chế, chính sách quản lý kinh tế – xã hội; đẩy mạnh công tác kiểm tra, thanh tra; thực hiện tốt công tác truyền thông; tăng cường giám sát của nhân dân và các cơ quan dân cử; thường xuyên làm tốt công tác giáo dục, quản lý, rèn luyện cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt trong bộ máy lãnh đạo của Đảng, chính quyền các cấp…

  Reply
 • 30 Tháng Chín, 2016 at 3:15 chiều
  Permalink

  suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, làm giảm lòng tin của nhân dân đối với Đảng, với chế độ. Do vậy để giữ vững sự lãnh đạo của Đảng, sự tôn nghiêm của đất nước cần phải phát huy cao độ vai trò, trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng này trong xã hội.

  Reply
 • 6 Tháng Mười Một, 2018 at 2:54 chiều
  Permalink

  Đảng ta khẳng định: Công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng đã đạt được nhiều kết quả tích cực, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng không ngừng được nâng cao, phương thức lãnh đạo của Đảng từng bước được đổi mới, vai trò lãnh đạo của Đảng được giữ vững, niềm tin của nhân dân đối với Đảng được củng cố; đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp đã có bước trưởng thành và tiến bộ về nhiều mặt

  Reply

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.